ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พยายามเจริญสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59638
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 03 พ.ย. 2020, 04:47 ]
หัวข้อกระทู้:  พยายามเจริญสติ

อานิสงส์การสร้างวิหารทาน

ผู้ถาม: การสร้างสะพาน สร้างถนน สร้างโรงเรียน โรงพยาบาลเป็นสาธารณะ กับการสร้างวิหาร สร้างโบสถ์ อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันครับ..?

หลวงพ่อ: พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้..
การให้ทานแก่คนที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่ง
การให้ทานแก่ท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์ ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระโสดาปัตติมรรคครั้งหนึ่ง
การให้ทานแก่พระโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระโสดาปัตติผลครั้งหนึ่ง
การให้ทานแก่พระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระสกิทาคามีมรรคครั้งหนึ่ง
การให้ทานแก่พระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระสกิทาคามีผลครั้งหนึ่ง
การให้ทานแก่พระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระอนาคามีมรรคครั้งหนึ่ง
การให้ทานแก่พระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระอนาคามีผลครั้งหนึ่ง
การให้ทานแก่พระอนาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระอรหัตมรรคครั้งหนึ่ง
ถวายทานแก่พระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหันต์ครั้งหนึ่ง
ถวายทานแก่พระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าครั้งหนึ่ง
ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่ง
ถวายทานแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานครั้งหนึ่ง
ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานครั้งหนึ่ง
ถ้าเทียบดู สร้างถนน สร้างศาลา สร้างวิหารการเปรียญ คนที่ใช้มีศีลขนาดไหน ก็เทียบเอานะ

โอวาทธรรม​คำสอน
พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัด​ท่า​ซุง"การตายนะ ไม่มีลำดับ เด็กก็ตายได้
ผู้ใหญ่ก็ตายได้ เนี่ยถ้าเราไม่เคยทำใจไว้ก่อนนะ
เราจะทุกข์มาก

อย่างพ่อแม่ตายเนี่ย คนทั่วๆ ไปจะทุกข์นะ
แต่ว่าไม่มาก เพราะทำใจไว้แล้วว่าพ่อแม่
ควรจะตายก่อน

แต่พอลูกตายก่อนนะ ไม่เคยทำใจไว้เลยว่า
ลูกจะตายก่อน คิดว่ามันต้องตายตามลำดับ
ไล่ตามอาวุโส มันไม่เป็นอย่างนั้นนะ
ใจยอมรับไม่ได้ ใจจะทุกข์มาก"

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


เรื่อง "กิเลสเป็นตัวมหาภัยต่อสัตว์โลก"

กิเลสเป็นตัวมหาภัยต่อสัตว์โลก แต่สัตว์โลกก็เห็นคล้อยตามมันตลอด นี่ละที่สำคัญ จิตแก้ไม่ตกเพราะไม่มีใครสนใจจะแก้กิเลสนะ แต่สั่งสมกิเลสนี้มีทั่วโลกดินแดน อย่างสมาคมแห่งการสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเมตตาธรรมแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไปในชาติไทยหรือชาติไหนๆ ก็ตามไม่เคยเห็นมีนะ

การบำเพ็ญความดีสำหรับโลกที่อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานเท่าไร ไม่เห็นมี ผู้ใหญ่ๆ เช่นประเทศใหญ่ๆ สร้างบุญสร้างกุศลรวมกำลังกันออกเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ยากจน ซึ่งเป็นผู้น้อยๆ และยากจนนี้ไม่มี เราพูดตรงๆ อย่างนี้ละ แต่ที่จะคอยคืบคอยกลืนคอยกินนั้นมีอยู่ทั่วไป ใหญ่เท่าไรยิ่งปากใหญ่ท้องใหญ่ เห็นประเทศไหนมีอะไรๆ บ้างคอยจะไปเขมือบๆ พวกนี้ อย่างนี้มีเต็มโลก นี่ละดูซิกิเลสอยู่เป็นสุขได้เมื่อไร สมบัติเป็นของตัวเองในประเทศของตัวเองก็ถูกยักษ์ใหญ่ๆ เข้าไปจ้องไปมอง คอยกลืนคอยกิน หาอุบายวิธีอย่างนั้นหาอุบายวิธีอย่างนี้ ระเบิดนิวเคลียร์นิวแคล มีระเบิดนั้นมีระเบิดนี้ ตัวเองเป็นระเบิดใหญ่กลืนเขาตลอดเวลาๆ นี้ไม่เห็นพูดออกมาบ้างเลย นี่ละเรื่องกิเลสเป็นอย่างนี้ ท่านทั้งหลายพิจารณาเอา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


...พยายาม “เจริญสติ” ตลอดเวลา

เราสามารถเจริญได้ ทุกแห่งทุกหน

ทุกเวลา..ยกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้น.
.................................
หนังสือสติธรรม หน้า6-7
ธรรมะบนเขา
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี
ถ้าขาดศีล ๕ ข้อใดข้อหนึ่งไป ความเป็นมนุษย์สมบัติก็ลดลงไป ๒๕%

หลวงปู่เจม จิรธมฺโม
สำนักสงฆ์เขาพนมปลายบัด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์


เรื่อง "พุทธทำนายยุคพระศรีอริยเมตไตรย"

คราวที่มนุษย์กลับมามีอายุขัย ๘๐,๐๐๐ ปี พระพุทธเจ้านามว่า "เมตไตรย" จะเกิดขึ้นบนโลก ณ เมืองมาตุลา แคว้นมคธ พระพุทธเจ้า กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า

"พวกเธอจงมีตัวเองและธรรมะเป็นที่พึ่ง มีสติระลึกรู้กาย ความรู้สึก จิต และธรรม (สติปัฏฐาน ๔) จะเกิดบุญกุศล"

เมื่อคราวที่คนจำนวนมากยากจนขัดสน ก็เกิดการลักขโมย อาวุธหากันได้ง่าย มีการฆ่ากันตาย พูดจาโป้ปดมดเท็จ บิดเบือนความจริงกันมากมาย เมื่อนั้นอายุของคนก็จะลดน้อยลงจาก ๘๐,๐๐๐ ปี... ๔๐,๐๐๐ ปี...๒๐,๐๐๐ ปี...๑๐,๐๐๐ ปี...๕,๐๐๐ ปี...๒,๕๐๐ ปี...๑,๐๐๐ ปี...๕๐๐ ปี...เหลือ ๒๕๐ ปี ซึ่งถึงตอนนี้ คนไม่มีการเคารพดูแลพ่อแม่ สมณะพราหมณ์ หรือผู้ใหญ่ในตระกูล อายุก็เสื่อมถอยลงเหลือ ๑๐๐ ปี

ในอนาคต มนุษย์จะมีอายุ ๑๐ ปี เด็กหญิง ๕ ปี ก็จะมีสามีกันแล้ว กุศลความดีต่างๆหายไปสิ้น ไม่มีใครฟังใคร สมสู่ปะปนกัน คิดร้ายฆ่ากันเอง เมื่อนั้น จะมีคนกลุ่มหนึ่งมีความคิดว่า พวกเราอย่ามาฆ่ากันเองเลย พวกเราพากันแยกตัวออกไปอยู่ตามป่าเขา แล้วทำแต่กุศลกันจะดีกว่า ซึ่งหลังจากนั้น มนุษย์เหล่านี้ก็เจริญขึ้น มีอายุขัยยืนยาวขึ้นตามลำดับ จาก ๑๐ ปี...๒๐ ปี จนกลับไปถึง ๘๐,๐๐๐ ปี

คราวที่มนุษย์จะกลับมีอายุขัย ๘๐,๐๐๐ ปี พระพุทธเจ้านามว่า "เมตไตรย" จะเกิดขึ้นบนโลก พระองค์จะตรัสรู้ได้ด้วยตนเอง มีจิตตั้งมั่น สงบจากกาม จากสิ่งอกุศล บรรลุฌานขั้นต่างๆ (จรณะ) และมีวิชชา ๘ โดยจะบริหารภิกษุสงฆ์หลายพัน เหมือนตถาคตที่บริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในขณะนี้

ที่มา: เรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๕ (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค ๓ เล่ม ๑ จักกวัตติสูตร), ๒๕๕๙, น.๙๙-๑๑๘

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/