ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วิสุทธิ ๗
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=58009
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 30 ส.ค. 2019, 16:46 ]
หัวข้อกระทู้:  วิสุทธิ ๗

สีลวิสุทธิ

สีลวิสุทธิ ได้แก่ ปาริสุทธิศีล ศีลเป็นเครื่องทำให้บริสุทธิ์, เป็นศีลของวิปัสสนา
หรือเป็นศีลที่เป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐาน ศีลเป็นเหตุให้บริสุทธิ์
ศีลที่สงเคราะห์เข้าในองต์มรรค มีองค์มรรค ๘ หรือความประพฤติบริสุทธิ์
ที่จัดเป็นศีลมี ๔ อย่าง คือ
๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล สำรวมในพระปาฏิโมกข์
องค์ธรรม ได้แก่ ศรัทธาเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘
๒. อินทรียสังวรศีล สำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
องค์ธรรม ได้แก่ สติเจตสิก ที่ในมหากุศลจิต ๘
๓. อาชีวปาริสุทธิศีล เลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบธรรม องค์ธรรม ได้แก่ วิริยะเจตสิก
ทีมีอารมณ์เว้นจากทุจริดมิจฉาชีพ
๔. ปัจจัยสันนิสิตศีล พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช
องค์ธรรม ได้แก่ ปัญญาเจตสิก ที่ในมหากุศลจิตที่มีปัจจัย ๔ เป็นอารมณ์

ไฟล์แนป:
Image-2419.jpg
Image-2419.jpg [ 60.46 KiB | เปิดดู 331 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 30 ส.ค. 2019, 18:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิสุทธิ ๗

จิตตวิสุทธิ
ความบริสุทธิแห่งจิต ได้แก่ ความสงบจากนิวรณ์ ๕
สังวร ๕ (ความสำรวม, ความระวังปิดกั้นบาปอกุศล )
สังวรศีล (ศีลสังวร, ความสำรวมเป็นศีล )ได้แก่ สังวร ๕ อย่าง คือ
๑. ปาฏิโมกขสังวร (สำรวมในปาฏิโมกข์ คือ รักษาสิกขาบทเคร่งครัดตามที่ทรงบัญญัติไว้ในพระปาติโมกข์)
๒. สติสังวร (สำรวมด้วยสติ คือ สำรวมอินทรีย์มีจักษุเป็นต้น ระวังรักษามิให้บาปอกุศลเข้าครอบงำ เมื่อเห็นรูป เป็นต้น) = อินทรียสังวร
๓. ญาณสังวร (สำรวมด้วยญาณ คือ ตัดกระแสกิเลสมีตัณหาเป็นต้นเสียได้ ด้วยใช้ปัญญาพิจารณา มิให้เข้ามาครอบงำจิต ตลอดถึงรู้จักพิจารณาเสพปัจจัยสี่) = ปัจจัยปัจจเวกขณ์
๔. ขันติสังวร (สำรวมด้วยขันติ คือ อดทนต่อหนาว ร้อน หิว กระหาย ถ้อยคำแรงร้าย และทุกขเวทนาต่างๆ ได้ ไม่แสดงความวิการ)
๕. วิริยสังวร (สำรวมด้วยความเพียร คือ พยายามขับไล่ บรรเทา กำจัดอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเป็นต้น ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปัจจัยสี่เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ ที่เรียกว่าอาชีวปาริสุทธิ ) = อาชีวปาริสุทธิ.

ในคัมภีร์บางแห่งที่อธิบายคำว่าวินัย แบ่งวินัยเป็น ๒ คือ สังวรวินัย กับ ปหานวินัย และจำแนกสังวรวินัยเป็น ๕ มีแปลกจากนี้เฉพาะข้อที่ ๑ เป็น สีลสังวร.

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 30 ส.ค. 2019, 20:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิสุทธิ ๗

:b8: :b8: :b8:
Kiss

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 31 ส.ค. 2019, 13:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิสุทธิ ๗

น้องพลอย เขียน:
:b8: :b8: :b8:
Kiss

ขอบคุณน้องพลอย
จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิแห่งจิต
การชำระจิตให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ ชื่อว่า จิตตวิสุทธิ
หมายถึงความบริสุทธิ์ของสมาธินั่นเอง องค์ธรรม ได้แก่ เอกัคคตาเจตสิก
ในมหากุศลจิต มหากิริยาจิต มหัคคกุศลจิต มหัคคตากิริยาจิต
จิตตวิสุทธิ มี ๒ อย่าง
๑) สมถยานิก ได้แก่สมาธิ ๒ อย่างคือ ๑.อุปจารสมาธิ ๒. อัปปนาสมาธิ
๒) วิปัสสนยานิกสมาธิ ได้แก่ ขณิกสมาธิ
จิตตวิสุทธิ หรือสมาธิบริสุทธิ์นั้น หมายถึงสมาธิขณะนั้นปราศจาก
กิเลสนิวรณ์ หรือนิวรณ์ธรรม มีกามฉันทนิวรณ์ เป็นต้น ไม่อาจอาศัย
สมาธินั้น เป็นอารมณ์ได้ ได้แก่ เอกคคตาเจตสิก ที่ตั้งอยู่ในอารมณ์
ของสติปัฏฐาน ๔ หรือมีนามธรรม รูปธรรม ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์
วิสุทธิมรรคอรรถกถา สงเคราะหฺสมาบัติ ๘ ว่าเป็น จิตตวิสุทธิ
หมายถึงยกขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาได้ คือเป็นบาทของวิปัสสนานั่นเอง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/