ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=42478
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  ฝึกจิต [ 24 มิ.ย. 2012, 18:28 ]
หัวข้อกระทู้:  จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

มีคำถามมาให้ตอบกันอีกและ บอร์ดจะไดไม่เงียบ :b12:
จิต เป็นเช่นไร / จิต เกิดดับอย่างไร / จิตหลุดพ้น เป็นอย่างไร (ไม่ใช่จากอะไรนะครับ)
/จิตมั้ยที่เข้านิพพาน / ทำไมในพระไตรปิฏกจึงยังใช้คำว่า จิตของเรา ครับ

เจ้าของ:  nongkong [ 24 มิ.ย. 2012, 20:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

ไปยกพระไตรปิฎกมาอ้างอิงด้วยสิ เพราะปกติไม่เคยจำพระไตรปิฎกได้เลย นอกจากเอามากางให้อ่าน พูดลอยๆแบบนี้มันไม่ใช่วิสัยทัศของนักปฏิบัติธรรม จะได้ตีความในพระไตรปิฎกได้ ไม่อยากให้ใคร กล่าวอ้างพระไตรปิฎกแบบลอยๆ ธรรมของพระพุทธองค์ต้องมีที่มาที่ไป :b6:

เจ้าของ:  ฝึกจิต [ 24 มิ.ย. 2012, 22:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

เอาข้อมูลเพิ่มไป ตัดมาบางส่วนครับ

สิ่งที่เรียกกันว่า "จิต" ก็ดี ว่า "มโน" ก็ดี ว่า "วิญญาณ" ก็ดี นั้น ดวงอื่น
เกิดขึ้น ดวงอื่นดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
! เปรียบเหมือน วานร เมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ ย่อม
จับกิ่งไม้ : ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่จับเดิม เหนียวกิ่งอื่น เช่นนี้เรื่อย ๆ ไป,

ข้อนี้ฉันใด

; ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สิ่งที่เรียกกันว่า "จิต" ก็ดี ว่า "มโน" ก็ดี
ว่า "วิญญาณ" ก็ดี นั้น ดวงอื่นเกิดขึ้น ดวงอื่นดับ ไป ตลอดวัน .

และ
[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้ว
โดยลำดับสิ้นสัญโญชน์ในภพแล้ว พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบ
จึงนับว่ามีธรรมอันสมควรจะพยากรณ์ได้ดังนี้ว่า

ดูกรท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้ารู้แจ้งรูปแล้วแลว่า ไม่มีกำลังปราศจากความน่ารัก
มิใช่เป็นที่ตั้งแห่งความชื่นใจ จึงทราบชัดว่า
จิตของเราหลุดพ้นแล้ว เพราะสิ้น สำรอก ดับ สละ
และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จิตของเราหลุดพ้นแล้ว เพราะสิ้น สำรอก ดับ สละ
และสลัดคืนซึ่งอุปาทานขันธ์ที่ยึดมั่นในวิญญาณ
และอนุสัยคือความตั้งใจและความปักใจมั่นในวิญญาณได้
[b]ดูกรท่านผู้มีอายุ จิตของข้าพเจ้าผู้รู้อยู่ เห็นอยู่[b]อย่างนี้แล
จึงได้หลุดพ้นจากอาสวะ ไม่ยึดมั่นในอุปาทานขันธ์ ๕ นี้

http://84000.org/tipitaka/pitaka_ite...69&pagebreak=0
^

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 25 มิ.ย. 2012, 00:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

แล้วถ้าใช้คำว่า"กายของเรา"หล่ะ
แล้วกายเป็นของเราจริงๆรึเปล่า

หรือเป็นเพียงโวหารตามที่โลกใช้กัน

เจ้าของ:  student [ 25 มิ.ย. 2012, 14:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

เป็นเพียงโวหารตามที่โลกใช้กัน

เจ้าของ:  จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ [ 25 มิ.ย. 2012, 16:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

ฝึกจิต เขียน:
มีคำถามมาให้ตอบกันอีกและ บอร์ดจะไดไม่เงียบ :b12:
จิต เป็นเช่นไร / จิต เกิดดับอย่างไร / จิตหลุดพ้น เป็นอย่างไร (ไม่ใช่จากอะไรนะครับ)
/จิตมั้ยที่เข้านิพพาน / ทำไมในพระไตรปิฏกจึงยังใช้คำว่า จิตของเรา ครับ


จิต คือ สภาพการรับรู้อารมณ์ หรือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ ความคิด ตามหลักพุทธศาสนา ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ทั่วร่างกาย แบ่งเป็น กุศลจิต,อกุศลจิต,อัพยากตจิต ซึ่งล้วนนับเป็น "ชวนะจิต" ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จิต ..คือ สภาพการรับอารมณ์ หรือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ความคิด ล้วนเกิดขึ้น จากการได้รับการสัมผัสจากอายตนะภายนอก ด้วย อายตนะภายใน บ้างก็ ดับไป ตามธรรมชาติของมัน บ้างก็ดับไปด้วยความมีสติ ความมีปัญญา บ้างก็ตั้งอยู่นานจึงดับไป บ้างก็ตั้งอยู่ประเดี๋ยวประด๋าวก็ดับไป แต่ก็สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีก นั่นก็หมายความว่า จิต สามารถ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
จิต ที่สามารถเข้าอยู่นิพพานได้ คือจิตที่ไดัรับการฝึกดีแล้ว ประกอบไปด้วย สติสัมปชัญญะ ปัญญา คือมี ฌานอันนับเข้าในวิปัสสนา
จิตของเรา ก็จิตของเรานะซิขอรับ ถ้าไม่ใช่จิตของเรา แล้วเราจะดิ้นรนแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ ปัจจัยสี่ หรือเลยไปถึง นิพพาน ทำไมกันละขอรับ
แต่...จิตของเรา ย่อมมี การเกิดขึ้น ตั้งอยุ่ ดับไป เรื่อง ธรรมดา ธรรมดา ขอรับ

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 25 มิ.ย. 2012, 17:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

เนื้อความบางส่วนจาก อัสสุตวตาสูตร ที่ ๑

....ปุถุชนผู้มิได้สดับ (ย่อม)ไม่อาจเบื่อหน่าย คลายกำหนัด หลุดพ้นในจิต เป็นต้นนั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าจิตเป็นต้นนี้ อันปุถุชนมิได้สดับ (ย่อม)รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ยึดถือด้วยทิฐิว่า
นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้มาตลอดกาลช้านาน ฉะนั้น ปุถุชนผู้มิได้สดับ จึงไม่อาจจะเบื่อหน่าย คลายกำหนัด หลุดพ้นในจิต เป็นต้นนั้นได้เลย ฯ.....

http://nkgen.com/473.htm

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 25 มิ.ย. 2012, 18:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

จิตเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเพราะปัจจัย อาศัยปัจจัยให้เกิด เช่น อาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้น แล้วก็ดับไป ไม่ใช่ตัวตนของเรา เกิดขึ้นทีละดวง รู้อารมณ์หนึ่งแล้วก็ดับไป ไม่ใช่ตัวตนบุคคลใดทำให้เกิด แต่เกิดเพราะอาศัยปัจจัย เช่น อารมณ์ เป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

เจ้าของ:  plekaran [ 25 มิ.ย. 2012, 21:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

ฝึกจิต เขียน:
จิต เป็นเช่นไร / จิต เกิดดับอย่างไร / จิตหลุดพ้น เป็นอย่างไร (ไม่ใช่จากอะไรนะครับ)/จิตมั้ยที่เข้านิพพาน / ทำไมในพระไตรปิฏกจึงยังใช้คำว่า จิตของเรา ครับ

- จิตที่ตั้งมั่นก่อให้เกิดปัญญายิ่งใหญ่ สามารถเห็นการเกิดดับของกายและจิตอย่างชัดเจน
- แท้จริงจิตเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็ว(สันตติ)แต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกฝน จะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวเคลื่อนที่ไปมา
- เมื่อใดเห็นจิตเกิดดับ(สันตติขาด)ถือว่าเข้าวิปัสสนาภูมิอย่างแท้จริง
- ปัญญาที่เห็นการเกิดดับของรูปและนาม ทำให้จิตเกิดเบื่อหน่าย หมดความดิ้นรน
- เมื่อหมดความดิ้นรน ความยึดมั่นในกายและใจ จิตก็เป็นอิสระจากอาสวะกิเลสหรือสังโยชน์ทั้งหลาย
- เข้าสู้เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรม คือนิพพาน (นิพพานัง ปรมัง สุขัง : พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง)
::จากหนังสือแนวทางในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา ::

:b8: :b8: :b8:
ด้วยความเคารพอย่างสูง
---------------
plekaran

เจ้าของ:  ฝึกจิต [ 26 มิ.ย. 2012, 00:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

มีผู้มาโปรดกระผม แค่นี้หรือ ผู้เข้าถึงธรรมท่านอื่นๆ ไม่เห็น เฮ้ย!!ไม่ใช่... ไม่มีความคิดเห็น บ้างหรือ หรือ กลัวผิดถูก :b12:

ไม่มีใครชี้ได้หรอก :b12:

ห่วง อัตตา กันจัง :b12:

ยั่วๆๆๆ :b28:

เจ้าของ:  student [ 26 มิ.ย. 2012, 02:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

ฝึกจิต เขียน:
มีคำถามมาให้ตอบกันอีกและ บอร์ดจะไดไม่เงียบ :b12:
จิต เป็นเช่นไร / จิต เกิดดับอย่างไร / จิตหลุดพ้น เป็นอย่างไร (ไม่ใช่จากอะไรนะครับ)
/จิตมั้ยที่เข้านิพพาน / ทำไมในพระไตรปิฏกจึงยังใช้คำว่า จิตของเรา ครับจิตเป็นเหมือนดั่งกระแสไฟฟ้า แม้จะมองไม่เห็นแต่ไม่ใช่ไม่มี มีการแปรสภาพเหมือนความดันอากาศ แม้จะสัมผัสได้แต่ไม่รู้ส่วนผสม(เช่น การที่เอาใจไปจดจ่อความเจ็บของรูปที่เกิดเวทนา)

จิตเกิดเพราะมีเหตุคือการดำรงอยู่ของขันธ์5 และดับลงเพราะการดำรงอยู่ของขันธ์5

จิตหลุดพ้นคือ สภาวะบริสุทธ์ เหมือนทองคำแท้ แม้จะเกิดการแปรสภาพเพราะความร้อนหรือความดัน ความบริสุทธ์ของทองคำก็คงที่

จิตที่เข้านิพพาน

จิตของเรานั้นเป็นสมมุติสัจจะ

เจ้าของ:  govit2552 [ 26 มิ.ย. 2012, 06:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

จิตของเรานั้นเป็นสมมุติสัจจะ

ท่านพูดออกมาได้อย่างไรครับท่าน


ปรมัตถสัจจะ มีสี่อย่างคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน

http://www.kammatan.com/download/book/paramattatam.pdf

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 26 มิ.ย. 2012, 07:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

ฝึกจิต เขียน:
มีผู้มาโปรดกระผม แค่นี้หรือ ผู้เข้าถึงธรรมท่านอื่นๆ ไม่เห็น เฮ้ย!!ไม่ใช่... ไม่มีความคิดเห็น บ้างหรือ หรือ กลัวผิดถูก :b12:

ไม่มีใครชี้ได้หรอก :b12:

ห่วง อัตตา กันจัง :b12:

ยั่วๆๆๆ :b28:


อิ....อิ....

ตอนนี้อารมณ์มันอยากจะพูดแค่เรื่องง่าย ๆ ...

เรื่องอภิธรรมล้ำลึกละก้อ..ขอบาย....เอิ๊ก...เอิ๊ก.. :b32:

ในเมื่อจิตมันเกิด..ดับ...เกิดดับ...แล้วฝึกจิต...จะไปฝึกอะไร.

ดวงเก่าดับไป..ดวงใหม่เกิดมา...ตลอดทิวาราตรี....แล้วจะไปฝึกอารายยได้?

เอิ๊ก...เอิ๊ก.....เอิ๊ก :b17: :b17: :b17:

เจ้าของ:  ฝึกจิต [ 26 มิ.ย. 2012, 07:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

กบนอกกะลา เขียน:
ฝึกจิต เขียน:
มีผู้มาโปรดกระผม แค่นี้หรือ ผู้เข้าถึงธรรมท่านอื่นๆ ไม่เห็น เฮ้ย!!ไม่ใช่... ไม่มีความคิดเห็น บ้างหรือ หรือ กลัวผิดถูก :b12:

ไม่มีใครชี้ได้หรอก :b12:

ห่วง อัตตา กันจัง :b12:

ยั่วๆๆๆ :b28:


อิ....อิ....

ตอนนี้อารมณ์มันอยากจะพูดแค่เรื่องง่าย ๆ ...

เรื่องอภิธรรมล้ำลึกละก้อ..ขอบาย....เอิ๊ก...เอิ๊ก.. :b32:

ในเมื่อจิตมันเกิด..ดับ...เกิดดับ...แล้วฝึกจิต...จะไปฝึกอะไร.

ดวงเก่าดับไป..ดวงใหม่เกิดมา...ตลอดทิวาราตรี....แล้วจะไปฝึกอารายยได้?

เอิ๊ก...เอิ๊ก.....เอิ๊ก :b17: :b17: :b17:ออ!! ก็แรกๆเราก็ฝึก จิต ให้เห็นการเกิด-ดับ แล้วค่อย หยุดไม่ให้มันเกิดไปเสวย สิ่งที่เกิด-ดับ อะดิท่านกบ จิตจึงจะหลุดพ้น

:b8:

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 26 มิ.ย. 2012, 07:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิต เป็นเช่นไร เกิดดับอย่างไร

แล้ว...อารายไปเสวยอารมณ์..นั้นได้ละ

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/