ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ลงพรหมทัณฑ์!!!..นายฉันนะ.. (ผู้ว่ายาก..สอนยาก..)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=36235
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  อานาปานา [ 13 ม.ค. 2011, 12:03 ]
หัวข้อกระทู้:  ลงพรหมทัณฑ์!!!..นายฉันนะ.. (ผู้ว่ายาก..สอนยาก..)

พระฉันนะ (ผู้ว่ายาก..สอนยาก..)
:b42: :b42: :b42:

ไม่พึงคบผู้ชั่วช้าหรือต่ำช้า พึงคบผู้ดีงามหรือผู้ประเสริฐสุด

ในบรรดาพระภิกษุที่..ว่ายากสอนยากนั้น ไม่มีใครเกินพระฉันนะ
พระฉันนะหรือเดิมชื่อนายฉันนะ เป็นผู้ที่เกิดพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิด

ในยามที่เจ้าชายออกบวชก็ออกตามเสด็จพร้อมด้วยม้ากัณฐกะ
จึงได้ชื่อว่าเป็น สหชาติ (ผู้เกิดในเวลาเดียวกันพร้อมกัน)

เพราะอย่างนี้..จึงได้หยิ่งทะนงตนเอง...ว่าเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้า..มาแต่ไหนแต่ไร
จึงไม่ค่อยยอมรับ..การว่ากล่าวตักเตือนจากพระรูปอื่น แม้พระพุทธเจ้าจะไม่เคยให้ท้ายเลยก็ตาม

พระฉันนะชอบด่า..พระอัครสาวกสองท่านคือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ว่า...

"อันตัวเรานั้นเป็นผู้เดินทางไปพร้อมกับพระพุทธเจ้า..ในคราวท่านออกผนวช
ส่วนพระสองรูปนี้..กลับเที่ยวประกาศตนว่า เป็นพระสารีบุตรบ้าง เป็นพระโมคคัลลานะบ้าง
เที่ยวประกาศตนว่าเป็นพระอัครสาวก"

พระพุทธเจ้าทรงทราบ..ก็เรียกมาว่ากล่าว..ตักเตือน พระฉันนะก็นิ่งรับฟัง
พอพระพุทธเจ้าเสด็จไป ก็เริ่มด่าพระอัครสาวกอีก

แม้พระองค์จะเรียกมาตักเตือนอีกจนถึงครั้งที่ ๓
ว่า..พระอัครสาวกทั้งสองรูปเป็นกัลยามิตรที่ดี..เป็นผู้ประเสริฐ

จงคบ..กัลยาณมิตรเพื่อนผู้ดีงาม..เช่นนี้เถิด
แม้กระนั้น..พระฉันนะได้ฟังโอวาทแล้วก็ยังไม่เชื่อฟัง..ยังคงด่า..พระอัครสาวกอีกต่อไป

พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่บรรดาพระภิกษุว่า...
ภิกษุทั้งหลาย!! ขณะที่เรายังคงอยู่..พวกเธอคง..ไม่อาจอบรมสั่งสอนฉันนะได้
แต่เมื่อเราปรินิพพานไปแล้ว จึงจะสามารถทำได้

พระอานนท์..จึงกราบทูลถามว่า จะให้ทำเช่นไรต่อพระฉันนะ ?
พระองค์จึงได้ตรัสว่า..ให้ลงพรหมทัณฑ์ !!!..แก่ฉันนะ..

ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว พระสงฆ์ก็ประกาศลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ
พอพระฉันนะได้ยินเช่นนั้น ก็เกิดความทุกข์ขึ้นในใจ จิตใจเศร้าหมองเป็นลำดับ จนล้มสลบลงถึง ๓ ครั้ง

เมื่อฟื้นคืนสติ ก็ได้อ้อนวอนต่อคณะสงฆ์ว่า....ขอท่านทั้งหลายให้โอกาสกระผมเถิด

ว่าแล้วก็กลับตนประพฤติตนใหม่เป็นพระภิกษุที่ดี
จนปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

:b40: :b40: :b40:
พรหมทัณฑ์
โทษอย่างสูง..คือ สงฆ์ตกลงกัน..ลงโทษ..ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
โดยภิกษุทั้งหลาย...พร้อมใจกัน..ไม่สนทนา..ไม่พูดคุยด้วย..
ไม่ว่ากล่าวตักเตือน ..หรือสั่งสอนภิกษุรูปนั้น,

:b44: :b44: :b44:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 16 ม.ค. 2011, 02:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ลงพรหมทัณฑ์!!!..นายฉันนะ.. (ผู้ว่ายาก..สอนยาก..)

เป็นวิธีลงโทษที่นุ่มนวล...แต่เจ็บปวดที่สุด
แม้กระทั่งคนธรรมดาๆ...วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด...สงบแต่เด็ดขาด

อนุโมทนา..สาธุ :b8:

เจ้าของ:  kanyakhem [ 16 ม.ค. 2011, 08:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ลงพรหมทัณฑ์!!!..นายฉันนะ.. (ผู้ว่ายาก..สอนยาก..)

สาธุๆๆ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/