ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

จิตต่างๆ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=23650
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  รสมน [ 10 ก.ค. 2009, 07:42 ]
หัวข้อกระทู้:  จิตต่างๆ

โทสมูลจิต ๒

โทสมูลจิต คื อ จิตที่เกิดร่วมกับโทสเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่

หยาบกระด้าง ไม่พอใจในอารมณ์ โทสมูลจิตมี ๒ ประเภท คือ ...


ดวงที่ ๑ โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ

โทสมูลจิตเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนา ความรู้สึกไม่สบายใจ และเกิด

ร่วมกับปฏิฆะ (โทสเจตสิก) ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หยาบกระด้าง เป็นจิตมีกำลัง

เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง

ดวงที่ ๒ โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ

โทสมูลจิตเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนาและโทสเจตสิก เป็นจิตมีกำลัง

อ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูงโลภมูลจิต ๘

โลภมูลจิต คือ จิตที่มีโลภเจตสิกเกิดร่วมด้วย จึงทำให้พอใจติด

ข้องในอารมณ์ปรากฏ โลภมูลจิตมี ๘ ประเภท คือ ...ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา (โสมนสฺสสหคตํ) ความรู้สึกดีใจ

เป็นสุข เป็นไปกับความเห็นผิด (ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ) คือ มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วม

ด้วย เป็นจิตมีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูง (อสงฺขาริกํ)

ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา เป็นไปกับความเห็นผิด เป็นจิต

ที่มีกำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง (สสงฺขาริกํ)

ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่เป็นไปกับความเห็นผิด (ทิฏฺฐิ-

คตวิปฺปยุตฺตํ) คือ ไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วย เป็นจิตมีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่

ต้องอาศัยการชักจูง

ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่เป็นไปกับความเห็นผิด เป็น

จิตมีกำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง

ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ เป็น

ไปกับความเห็นผิด เป็นจิตมีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูง

ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา เป็นไปกับความเห็นผิด เป็น

จิตมีกำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง

ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ไม่เป็นไปกับความเห็นผิด เป็น

จิตมีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง

ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ

โลภมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ไม่เป็นไปกับความเห็นผิด เป็น

จิตมีกำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูงโมหมูลจิต ๒

โมหมูลจิต คือ จิตที่เกิดร่วมกับโมหเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หลง

ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมทั้งหลาย โมหมูลจิตมี ๒ ประเภท คือ ...

ดวงที่ ๑ อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ

โมหมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยความสงสัย (วิจิกิจฉา

เจตสิก) ในความจริงของสภาพธรรมทั้งหลาย

ดวงที่ ๒ อุเปกฺขาสหคต  อุทธจฺสมฺปยุตฺตํ

โมหมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบกับความฟุ้งซ่าน (อุทธัจ-

จเจตสิก)

อกุศลมูล

มูล คือ ต้นเหตุของอกุศลธรรมทั้งหลายนั้น มี ๓ คือ ...โลภเจตสิก ๑

โทสเจตสิก ๑ โมหเจตสิก ๑ รวมเป็นอกุศลเหตุหรืออกุศลมูล ๓อกุศลจิต ๑๒ ดวง

อกุศลจิต เป็นจิตที่ไม่ดีงาม เพราะมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย อกุศล

จิต ๑๒ ดวง ได้แก่ ...โลภมูลจิต ๘ ดวง

โทสมูลจิต ๒ ดวง

โมหมูลจิต ๒ ดวง

กามาวจรจิต เป็นจิตขั้นต้น ซึ่งเกิดดับเป็นปรกติประจำวันทุกขณะ

ไม่ว่าจะหลับหรือตื่น รูปปรมัตถ์เป็นกามอารมณ์ ในบรรดารูปปรมัตถ์ ๒๘ รูปนั้น

รูปปรมัตถ์ที่ปรากฏเป็นอารมณ์ตามปรกติทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้น มี ๗

รูป เรียกว่า โคจรวิสยรูป ( รูปซึ่งเป็นวิสัยเป็นโคจร คือ เป็นรูปที่จิตย่อมเกิด

ขึ้นรู้เป็นปรกติ) ได้แก่ ...

รูปารมณ์ ( วัณณะ ปรากฏเมื่อกระทบจักขุปสาทรูป ) ๑ รูป

สัททารมณ์ ( เสียง ปรากฏเมื่อกระทบโสตปสาทรูป ) ๑ รูป

คันธารมณ์ ( กลิ่น ปรากฏเมื่อกระทบฆานปสาทรูป ) ๑ รูป

รสารมณ์ ( รส ปรากฏเมื่อกระทบชิวหาปสาทรูป ) ๑ รูป

โผฏฐัพพารมณ์ ๓ รูป ( อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดิน ๑ เย็นหรือร้อนเป็น

ธาตุไฟ ๑ ตึงหรือไหวเป็นธาตุลม ๑ ปรากฏเมื่อกระทบกับกายปสาทรูป )จิตที่เกิดดับตามปรกติในชีวิตทุกๆ ขณะนั้น เป็นจิตขั้นกามาวจรจิต

ซึ่งเป็นไปกับรูปเหล่านี้ คือ มีรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์หรือคิดนึกเรื่องรูปเหล่านี้

กามาวจรจิต ๕๔ ดวง คือ ...

อกุศลจิต ๑๒ ดวง

อเหตุกจิต ๑๘ ดวง

กามโสภณจิต ๒๔ ดวง

เจ้าของ:  rawisada [ 10 ก.ค. 2009, 10:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิตต่างๆ

ได้รับความรู้มากมายเลยคร้า :b20: :b20:

อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ :b8: :b8: :b8:


:b53: :b53: :b53: :b53: :b53: :b53:

เมื่อเราหลับ มีคนปลุก รีบลุกเถิด
เมื่อเราเปิด มีคนปิด อย่าคิดหยาม
เมื่อเราหลง มีคนบอก รีบเดินตาม
เมื่อเราทราม มีคนสอน อย่านอนใจ
:b12: :b12: :b12: :b12: :b12:

เจ้าของ:  ขงเบ้งเทพแห่งกลยุทธ์ [ 10 ก.ค. 2009, 21:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: จิตต่างๆ

พระอภิธรรมก็ยากหน่อยนะงับ

แต่ยังพอมีผิดบ้างนะงับ

จะตรวจให้งับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/