วันเวลาปัจจุบัน 08 ธ.ค. 2019, 03:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1697 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาอย่างไร ?

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 22:04 

ตอบกลับ: 42
แสดง: 412


ตอนล่าสุดคือดีมากคุณโรส
สัมภาษณ์จากอดีตแม่ชี อดีตวิปัสสนาจารย์
ได้รับใบประกาศมากมาย

ผมเองก็เคยทำมา ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ
ช้าไปหมด แต่ไม่ได้รู้ไม่ได้มีปัญญาเข้าใจอะไร
หนอๆ ทั้งวัน ก็ได้แต่หนอๆ แต่ไม่รู้ความจริงอะไร
รู้แต่หนอๆๆ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่พึ่งสูงสุด

 หัวข้อกระทู้: Re: ที่พึ่งสูงสุด
เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 21:58 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 197


พึ่งพระพุทธเจ้าได้ปัญญา ได้ความมั่นคง ได้ความอุ่นใจนะครับ จะพึ่งตนเองที่เต็มไปด้วยอวิชชา เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปหมด พึ่งได้หรือครับ จิตของคนมักไหลลงสู่ที่ต่ำ ถ้าไม่มีที่พึ่งก็ตกต่ำลงไปอีก เกิดมาพบพระธรรมคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ควรที่จะได้มีที่พึ่งที่เกาะไว้อย่างน้อยก็ไม่ไปอบายนะขอรับ สะสมปัญญาต่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่พึ่งสูงสุด

 หัวข้อกระทู้: Re: ที่พึ่งสูงสุด
เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 01:27 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 197


ที่พึ่งสูงสุด
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไงครับ
พึ่งรึยัง
หรือยังไม่พึ่ง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนน่ะมีอยู่ แต่คนหามีไม่

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 01:26 

ตอบกลับ: 105
แสดง: 2248


กระทู้กรัชกายเต็มไปหมด เต็มไปด้วยความไร้สาระ
คุณโรสก็ช่างสนทนากับเขาจริงๆ
555

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ

 หัวข้อกระทู้: Re: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ
เมื่อ: 30 พ.ย. 2019, 00:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 430


ข้าแต่พระโคดมผู้มีความเพียรมาก ผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ผู้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีถ้วนสามสิบทัศน์บริบูรณ์ ตั้งแต่ครั้งเป็นสุเมธดาบส ตลอดสี่องสงไขยแสนมหากัป ทรงเป็นเอกบุรุษผู้ไม่มีผู้เสมอ เปี่ยมล้นด้วยพระบารมี แผ่ไปตลอดอนันตรจักรวาล ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม สมดังที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ ข้...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 29 พ.ย. 2019, 23:41 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 446


ผลแห่งการถึงไตรสรณคมณ์ ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ ข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่ในกรุงจันทวดี มารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนตาบอด ข้าพเจ้าเลี้ยงดูท่านทั้ง ๒ อยู่ในครั้งนั้น ครั้งนั้น ข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่สงัดจึงคิดอย่างนี้ว่าเราเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่ จึงไม่ได้บวช มวลมนุษย์ถูกควา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 12:41 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 446


วิบากแห่งการเก็บกวาดลานโพธิ์ของท่านพระโพธิสัมมัชชกเถระ เป็นคำกล่าวของท่านพระโพธิสัมมัชชกเถระ ที่ท่านได้เก็บใบโพธิ์ที่ถูกทิ้งไว้ ณ ลานพระเจดีย์เอาไปทิ้งเสียทำให้ท่านได้รับคุณถึง ๒๐ ประการ คือ ๑. เมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ย่อมท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพคือ ในเทวดาและมนุษย์ ๒. จุติจากเทวโลกแล้วม...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 12:16 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 446


วิบากแห่งการอาฆาตและติเตียนพระอัครสาวกของโกกาลิกภิกษุ ครั้งนั้นแล ภิกษุ ชื่อโกกาลิกะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามก ลุอำนาจแห่ง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 11:55 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1020


ปัจจยสภาคะ แสดงการจำแนกปัจจัยออกเป็นหมวดๆ โดยชื่อว่ามหาสหชาตปัจจัย มัชฌิมสหชาตปัจจัย และขุททกสหชาตปัจจัยในปัจจัยสภาคะ ข้าพเจ้าจะกล่าวปัจจัยสภาคะที่เป็นนยะที่รวบรวมปัจจัยที่มีความเหมือนกันโดยสภาวะ สหชาติกะปัจจัยมีอยู่ ๑๕ ปัจจัย คือ มหาสหชาตปัจจัย ๔ มัชฌิมสหชาตปัจจัย ๔ ขุททกสหชาตปัจจัย ๗ บรรดาสหชาตปัจ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 18 พ.ย. 2019, 19:10 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1020


๒๒. นัตถิปัจจัย ๒๓. วิคตปัจจัย ๒๔. อวิคตปัจจัย แสดงความเหมือนกันระหว่างปัจจัยทั้ง ๒ คือ นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย กับอนันตรปัจจัย และความเหมือนกันระหว่างอัตถิปัจจัยกับอวิคตปัจจัย อนันตรปัจจัยทั้งหมดชื่อว่า นัตถิปัจจัย และชื่อว่าวิคตปัจจัยเหมือนกัน แม้อวิคตปัจจัยก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดกับอัตถิปัจจัย ศ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 18 พ.ย. 2019, 19:07 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1020


๒๑. อัตถิปัจจัย แสดงประเภทของอัตถิปัจจัย อัตถิปัจจัยมีอยู่ ๗ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตัตถิปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย ๓. อารัมณปุเรชาตัตถิปัจจัย ๔. วัตถารัมณปุเรชาตัตถิปัจจัย ๕. ปัจฉาชาตปัจจัย ๖. รูปาหารัตถิปัจจัย ๗. รูปชีวิตินทริยัตถิปัจจัย แสดงความเหมือนกันของอัตถิปัจจัย ๗ หมวด ตามนัยที่แสดงไว้แล้ว...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 17 พ.ย. 2019, 05:11 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1020


๒๐. วิปยุตปัจจัย แสดงประเภทของวิปยุตปัจจัย วิปยุตปัจจัยมี ๔ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตวิปยุตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตวิปยุตปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปยุตปัจจัย ๔. ปัจฉาชาตปัจจัย แสดงสภาวะแห่งปัจจัยธรรมกับปัจจยุบันธรรมของสหชาตวิปยุตปัจจัย บรรดาปัจจัยทั้ง ๔ เหล่านั้น ในนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลาย ที่เป็นสหชาตป...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 16 พ.ย. 2019, 01:35 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 446


วิบากแห่งการคบชู้ภรรยาของชายอื่น เรื่องนี้มีมาในนารทชาดก เป็นคำกล่าวของพระนางรุจา ซึ่งท่านทั้งหลายที่เคยได้อ่านหรือได้ฟังมาแล้วว่า พระเจ้าวิเทหราชนั้นได้หลงเชื่อนักบวชเปลือย ว่าการทำบาปบุญไม่มีผลอันใด พระนางจึงได้กล่าวธรรมกถานี้ เพื่อหวังที่จะปลดเปลื้องความเห็นผิดของพระราชบิดานั้น ด้วยว่าพระนางสามา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 15 พ.ย. 2019, 15:52 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 1020


๑๙. สัปยุตปัจจัย แสดงปัจจยทุกะ ๓ หมวด ปัจจยทุกะ ๓ หมวด เหล่านี้ คือ สัมปยุตปัจจัย วิปยุตปัจจัย อัตถิปัจจัย นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย อวิคตปัจจัย ย่อมไม่มีความแตกต่างกันแห่งปัจจัย เป็นแผนกหนึ่งสำหรับปัจจยทุกะ ๓ หมวด เหล่านี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เพื่อแสดงว่า บรรดาปัจจัยทั้งหลายที่มาแล้วในกา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 14 พ.ย. 2019, 00:17 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 446


วิบากของท่านพระโลสกติสสเถระ ท่านพระโลสกติสสเถระเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบวรพระพุทธศาสนา ท่านปรากฏว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีลาภน้อยอย่างมาก ท่านมีความเป็นอยู่ลำบากยากจนมาตั้งแต่เกิด เมื่อคราที่ท่านถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาได้ทำให้มารดาและตระกูลเสื่อมจากลาภตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ถูกขับออกจากตระกูล ถูกมารดาทิ้ง แ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 114 [ พบ 1697 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร