วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.พ. 2021, 20:16  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 21 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ใครรู้จักวัดที่ให้ไปปฏิบัติธรรมได้โดยไม่บังคับสาย

เมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 11:20 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3555


ลอง ไป วัดถ้ำสาริกา ที่นครนายก ดูซิค่ะ

ที่นี่เงียบสงบ คนที่ไปพักปฏิบัติธรรมที่นั่น
ปฏิบัติเอง ไม่มีคนสอน (คือต้องเป็นมาแล้ว)

ดูประวัติและภาพ ตามลิ้งค์นี้น่ะค่ะ

http://www.luangpumun.org/sali/page_01.htm

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: หมั่นรดน้ำต้นไม้ที่อยู่ในใจ

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2009, 09:53 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2911


"จิตเป็นกาย นายเป็นบ่าว ทุกเรื่องราวล้วนเกิดจากใจ"


ที่ถูกต้อง จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ทุกเรื่องราวล้วนเกิดจากใจ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไงถึงหยุดพวกที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธองค์ได้ครับ

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2009, 19:56 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 5923


สิ่งที่ทำให้ศาสนาเสื่อม ไม่เสื่อม ทุกนิบาต เล่ม20 ข้อ 266 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเหตุที่ทำให้เกิดการเลือนหายของพระพุทธศาสนานั้น มีอยู่ 2ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาหนังสือที่ไม่ถูกต้อง 2. การถ่ายทอดไม่ดี ในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้การไม่เลือนหาย (เสื่อม) ของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่ 2 ประ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:49 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


ในวิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 1 หน้า 12 – 18 ปฏิสัมภิทา 4 คือ 1. อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้ในอรรถ 2. ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้ในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้ในการกล่าว ธรรมนิรุตติ 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความรู้อย่างกว้างขวางในความรู้ทั้งหลาย ในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่มที่ 68 หน้า 950 – 1036อภิญญา 6 คือ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:47 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องธาตุวิวัณณเปตวัตถุ โทษของการห้ามผู้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ขุททกนิกาย เปตวัตถุ และ อรรถกถา เล่มที่ 49 หน้า 439 – 446 เมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูได้ให้มีการฉลองบูชาพระบรมสารีริกธาตุในกรุงราชคฤห์มหาชนจำนวนมากต่างพากันไปบูชาตลอดเวลาหลายปี ในชนเหล่านั้นมีครอบครัวอยู่ครอบ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:45 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องสปริวาริยเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 487 – 488 พระเถระรูปนี้ ในอดีตครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตตร เมื่อ พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว สาธุชนทั้งหลาย ได้รวมพระบรมสารีริกธาตุไว้ ช่วยกันสร้างพระสถูปเจดีย์ ท่านได้มีส่วนสร้างที่ครอบเจดีย์ด้วยไม้แก่นจันทน์ ไว้เบื้องบนเจดีย์ แล้...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:44 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องปทุมัจฉทนิยเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 189 – 191 อานิสงส์ที่ได้บูชาเชิงตะกอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสีด้วย ดอกบัว ผลของกุศลนี้ ได้เกิดเป็นเทวดา และมนุษย์หลายๆครั้ง พรั่งพร้อมด้วยสมบัติต่างๆ มากมายเหลือคณานับ จนถึงชาตินี้ได้เกิดในตระกูลผู้มั่งคั่ง เมื่อครบวัยได้บวชเป็นภิกษุ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:43 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องชคติการกเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 659 พระเถระรูปนี้ในอดีตชาติครั้งพระพุทธเจ้าอัตถทัสสี ดับขันธปรินิพพาน ท่านได้สร้างลานดินจัดที่วางดอกไม้ให้เป็นระเบียบที่พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า แล้วบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยกุศลดังกล่าวนี้ หลังจากสิ้นอายุแล้วได้...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:41 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องอธิฉัตติยเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 478 – 480 พระเถระรูปนี้ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าอัตถทัสสี ดับขันธปรินิพพานแล้ว เสียใจว่า ตนเองหมดโอกาสที่ดีแล้ว คิดว่าควรจะทำชาตินี้ให้มีประโยชน์ จึงสั่งให้ช่าง ทำฉัตร บูชา พระบรมสารีริกธาตุนั้น ด้วยกุศลอันดีนี้ ได้เกิดในที่ดี คือ เป็...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:40 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องถัมภาโรปกเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 481 – 483 พระเถระรูปนี้ ในอดีตชาติครั้งพระพุทธเจ้าธัมมทัสสี ดับขันธปรินิพพานแล้ว ท่านมีความเลื่อมใส ได้ปักเสายกธง ไว้ที่พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมได้ร้อยดอกมะลิประดับเป็นอันมาก บูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้น หลังจากมีชีวิตจนช...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:39 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องคันธมาลิยเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทานและ อรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 338 – 339 พระเถระรูปนี้ ในอดีตชาติ ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ กัปปที่ 94 จากกัปปนี้ถอยหลังไป ได้บูชาของหอม มีจันทน์ กำยาน การบูร และกฤษณา เอาดอกมะลิอาบแต่งพระเจดีย์ ด้วยผลบุญดังกล่าวนี้ ได้เกิดเป็นเทวดา มนุษย์เท่านั้น จวบจนช...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:38 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่อง กัปปรุกขิยเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 165 – 166 อานิสงส์ที่ได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระกัปปรุกขิยเถระ อดีตพระเถระรูปนี้ ได้ถวายผ้าหลายผืนที่สวยงาม ไว้ที่พระสถูป เจดีย์ ของพระพุทธเจ้า พระนามว่า สิทธัตถะ ในกัปปที่ 94 นับจากภัททกัปปนี้ ผลของกุศลครั้งนี้ ทำให้พระเถระรู...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:37 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องธาตุปูชกเถราปทาน
ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 72 หน้า 131

พระเถระรูปนี้ ในอดีตชาติ เมื่อพระพุทธเจ้าสิทธัตถะดับขันธปรินิพพานแล้ว ท่านได้ชักนำพระญาติของท่านให้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ผลของกุศลดังกล่าว ยังท่านให้ไป สู่สุคติโดยตลอดจวบจนถึงปัจจุบัน ได้บวชแล้วบรรลุอรหัต

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:36 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องปภังกรเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 803 – 806 พระเถระรูปนี้ในอดีตชาติครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตตร ท่านเป็นคนทำงานในป่า ได้เห้นพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีไม้ปกคลุม รกด้วยเถาวัลย์ จึงถางทางเพื่ออำนวยความสะดวก ไหว้พระสถูปนั้น 8 ครั้ง หลังจากหมดอายุขัยได้เกิด...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2009, 16:35 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 6628


เรื่องนาคสมาลเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า 273 – 275 พระเถระรูปนี้ในอดีตชาตินั้น เมื่อพระพุทธเจ้าสิขีดับขันธปรินิพพานแล้ว ได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยดอกแคฝอย ยังใจให้เลื่อมใสในการบูชานั้น เมื่อตายลงได้ไปเกิดในเทวโลกสลับการเกิดในมนุษย์โลก โดยไม่ไปทุคติเลย เมื่อครั้งเกิดเป็นมน...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 21 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร