วันเวลาปัจจุบัน 19 มิ.ย. 2018, 17:45  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ก.ย. 2011, 05:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2009, 10:48
โพสต์: 3079


 ข้อมูลส่วนตัว


ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า นิมิต กับ อนุพยัญชนะก่อนครับ คำว่านิมิตนิมิตฺต ( การ

กำหนด , เครื่องหมาย )เครื่องหมายให้เกิดกิเลส หมายถึง ส่วนหยาบที่เป็นรูปร่าง

สัณฐาน ความหมายที่จิตคิดถึงสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง

ลิ้น ทางกาย ทางใจ เช่น เห็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นโต๊ะเก้าอี้ ได้ยินเสียง

ผู้หญิงหรือผู้ชาย ได้กลิ่นดอกไม้ ลิ้มรสเป็ดไก่ ถูกต้องสัมผัสสำลี คิดนึกเรื่องราว

ต่างๆ ซึ่งเป็นไปด้วยอกุศลจิต เป็นการยึดนิมิต แต่ขณะที่รู้รูปร่างสัณฐาน ความหมาย

ต่างๆ ด้วยกุศลจิต ขณะนั้นไม่ใช่เป็นการยึดนิมิต แต่เป็นบัญญัติอารมณ์ของกุศลจิต

เท่านั้นครับ

ส่วนคำว่าอนุพยัญชนะ มาจากคำว่า อนุ ( น้อย , ภายหลัง , ตาม ) + พฺยญฺชน

( แจ้ง , ปรากฏ ) แปลได้ว่า ส่วนละเอียดที่ทำให้กิเลสปรากฏ หมายถึง ส่วน

ละเอียดของรูปร่างสัณฐาน หรือความหมาย ที่จิตคิดถึงจากสภาพธรรมที่ปรากฏทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เช่นปาก คอ คิ้ว คาง ริ้วรอยของใบหน้า ที่เป็น

ส่วนละเอียดของร่างกาย หรือส่วนปลีกย่อยของวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้กิเลสเกิดขึ้น

ในขณะนั้นเป็นการยึดอนุพยัญชนะแต่ในขณะที่พิจารณาส่วนละเอียดด้วยกุศลจิต ไม่

เป็นการยึดอนุพยัญชนะ ยกตัวอย่างเช่น พิจารณาความเหี่ยวย่นของผิวพรรณ และรู้

ถึงความไม่เที่ยงของร่างกายซึ่งเป็นรูปธรรม เป็นต้น
ภยูปรตบุคคล บุคคลผู้งดเว้นเพราะกลัว เป็นไฉน ?

พระเสขะ ๗ จำพวก และบุคคลปุถุชนผู้มีศีล ชื่อว่า ภยูปรตบุคคล

บุคคลผู้งดเว้นเพราะกลัว พระอรหันต์ ชื่อว่า อภยูปรตบุคคล บุคคล

มิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว.อรรถกถาภยูปรตบุคคล

วินิจฉัยในนิเทศแห่งภยูปรตบุคคล. บุคคลใดงดเว้นความชั่วเพราะ

ความกลัว เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อว่า ภยูปรโต ผู้งดเว้นความชั่ว

เพราะความกลัว. อธิบายว่า ก็พระเสกขบุคคล ๗ พวก กับ ปุถุชนทั้งหลาย

ผู้มีศีล กลัวแล้วย่อมงดเว้นจากบาป คือ ไม่กระทำบาป.

บรรดาพระอริยะและปุถุชนทั้งหลาย ย่อมกลัวภัย ๔ อย่างคือ

๑. ทุคคติภัย

๒. วัฏฏภัย

๓. กิเลสภัย

๔. อุปวาทภัย

ในภัยเหล่านั้น ภัย คือ การไปสู่คติชั่ว ชื่อว่า ทุคคติภัย เพราะอรรถ

ว่า อันบุคคลพึงกลัว. แม้ในภัยทั้ง ๓ ที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ในท่านเหล่า

นั้นปุถุชนกลัวทุคคติภัยด้วยคิดว่า ถ้าท่านจักทำบาปไซร้ อบายทั้ง ๔ จักเป็น

เช่นกับงูเหลือม กำลังหิวกระหายอ้าปากคอยท่าอยู่ ท่านเมื่อเสวยทุกข์อยู่

ในอบายเหล่านั้นจักทำอย่างไร ? จึงไม่ทำบาป. ก็สังสารวัฏมีเบื้องต้นและที่สุด

อันรู้มิได้นั่นแหละ ชื่อว่า วัฏฏภัย. อกุศลแม้ทั้งปวง ชื่อว่า กิเลสภัย.

การติเตียน ชื่อว่า อุปวาทภัย.

ปุถุชนกลัวภัยเหล่านั้น ย่อมไม่กระทำบาป แต่พระเสกขะ ๓ จำพวก

คือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ทั้ง ๓ นี้ล่วงพ้นจากทุคคติภัย

ได้แล้ว จึงยังกลัวภัยทั้ง ๓ ที่เหลืออยู่ ย่อมไม่การทำบาป. พระเสกขะผู้ตั้งอยู่

ในมรรค ชื่อว่า ผู้งดเว้นจากภัย ด้วยอำนาจแห่งการบรรลุ หรือเพราะความ

เป็นผู้ตัดภัยยังไม่ขาด.

พระขีณาสพ ชื่อว่า อภยูปรตบุคคล ท่านไม่กลัวภัยแม้สักอย่างหนึ่ง

ในภัยทั้ง ๔ เหล่านั้น. จริงอยู่ พระขีณาสพ ท่านตัดภัยได้ขาดแล้ว เพราะ

ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า "อภยูปรโต" ผู้งดเว้นความชั่วมิใช่

เพราะความกลัวภัย.

ถามว่า ท่านก็ย่อมไม่กลัวแม้แต่ อุปวาทภัย ภัยคือการติเตียนหรือ ?

ตอบว่า ไม่กลัว แต่ไม่ควรกล่าวว่า ท่านรักษาอุปวาทภัย ข้อนี้

บัณฑิตพึงเห็นเหมือนพระขีณาสพเถระในบ้านโทณุปปลวาปี เป็นตัวอย่าง.

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ ๒๗๘

๗. ตติยชนสูตร

[๑๗๐] เทวดาทูลถามว่า

อะไรหนอยังคนให้เกิด อะไรหนอ

ของเขาย่อมวิ่งพล่าน อะไรหนอ เวียนว่าย

ไปยังสังสารวัฏฏ์ อะไรหนอ เป็นที่พำนักของ

สัตว์นั้น.

[๑๗๑] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อม

วิ่งพล่าน สัตว์เวียนว่ายไปยังสังสารวัฏฏ์

กรรม เป็นที่พำนักของสัตว์นั้น.


อรรถกถา ปฐมชนสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในปฐมชนสูตรที่ ๕ เป็นต้น :-

บทว่า วิธาวติ ได้แก่ ย่อมวิ่งไปทางนี้และทางนี้ ด้วยอำนาจแห่ง

การไปในที่ต่าง ๆ มีสมุทรเป็นต้น. บทว่า ทุกฺขา ได้แก่ จากวัฏทุกข์.

บทว่า ปรายนํ ได้แก่ ความเกิดขึ้นแห่งวิบาก เป็นที่พึ่ง.

จบอรรถกถาปฐมชนสูตรที่ ๕
พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 267

.................................

[๗๗] ๑. ทุลลภบุคคล บุคคลผู้หาได้ยากในโลก ๒ จำพวก

เป็นไฉน ?

บุพพการีบุคคล ๑. กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑.

บุคคล ๒ จำพวกนี้หาได้ยากในโลก.

อรรถกถาบุคคลผู้หาได้ยาก ๒ จำพวก

บทว่า "ทุลฺลภา" ได้แก่ มิใช่บุคคลที่หาได้โดยง่าย.

บทว่า "ปุพฺพการี" ได้แก่ ผู้กระทำอุปการะก่อนนั่นเทียว.

บทว่า "กตเวที" ได้แก่ ประกาศอุปการคุณที่บุคคลอื่นกระทำแล้ว

คือกระทำอุปการคุณให้ปรากฏ.

บัณฑิต พึงแสดงบุคคลทั้ง ๒ พวกนั้น ด้วยอาคาริยบุคคล และ

อนาคาริยบุคคล คือ คฤหัสถ์ และ บรรพชิต ก็บรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลาย มารดา

และบิดาชื่อว่าบุพพการี (ผู้กระทำอุปการะก่อน) ส่วนบุตรและธิดาผู้ปฏิบัติ

มารดาบิดา และกระทำการอภิวาทเป็นต้นแก่บิดามารดาชื่อว่า กตเวที (ผู้รู้

อุปการคุณอันบุพพการีชนกระทำแล้ว) สำหรับบรรพชิตทั้งหลาย อาจารย์

และอุปัชฌาย์ชื่อว่า บุพพการี. อันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกทั้งหลาย (ลูกศิษย์

และผู้อยู่ร่วม) ที่ปฏิบัติอาจารย์และอุปัชฌาย์ชื่อว่า กตเวที เพื่อประกาศบุคคล

ทั้ง ๒ พวกนั้นให้แจ่มแจ้ง บัณฑิตพึงกล่าวถึงเรื่องของพระโสณเถระ ผู้

เลี้ยงดูอุปัชฌาย์ เป็นต้น.

อีกนัยหนึ่ง บุคคลใด เมื่อผู้อื่นยังมิได้กระทำอุปการะเลย ไม่เพ่งเล็ง

ถึงอุปการะที่ผู้อื่นกระทำในตน แล้วกระทำการอุปการะ ผู้นั้นก็ชื่อว่าบุพพการี

เปรียบเหมือนบิดามารดาพวกหนึ่ง อาจารย์และอุปัชฌาย์พวกหนึ่ง บุพพการี

บุคคลนั้น ชื่อว่าหาได้โดยยาก เพราะความที่สัตว์ทั้งหลายถูกตัณหาครอบงำไว้.

บุคคลใด รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระทำในตน ประกาศอยู่ซึ่งอุปการะที่เป็น

ไปตามสมควรแก่อุปการะที่ผู้อื่นกระทำแล้ว ผู้นั้นชื่อว่า กตัญญูกตเวที

เปรียบเหมือน บุคคลผู้ปฏิบัติชอบในมารดา และบิดา หรือในอาจารย์ และ

อุปัชฌาย์ทั้งหลาย. กตัญญูกตเวทีบุคคลนั้น ชื่อว่า หาได้โดยยาก เพราะ

ความที่สัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชาครอบงำไว้.

อีกอย่างหนึ่ง บุคคลผู้เมตตารักใคร่ โดยไม่มีเหตุ ชื่อว่า บุพพการี.

บุคคลเมตตารักใคร่ โดยมีเหตุ ชื่อว่า กตัญญูกตเวที.

บุคคลผู้กระทำประโยชน์ โดยไม่เพ่งเล็งถึงเหตุเป็นต้นอย่างนี้ว่า "ผู้นี้

จักกระทำอุปการะแก่เรา" ชื่อว่า บุพพการี. บุคคลผู้กระทำประโยชน์ โดย

เพ่งเล็งถึงสาเหตุเป็นต้น อย่างนี้ว่า "ผู้นี้จักกระทำอุปการะแก่เรา" ชื่อว่า

กตัญญูกตเวที.

ผู้มืดมาสว่างไปข้างหน้า ชื่อว่า บุพพการี. ผู้สว่างมาสว่างไปข้างหน้า

ชื่อว่า กตัญญูกตเวที.

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 269

ผู้แสดงธรรม ชื่อว่าบุพพการี. ผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่า กตัญญูกตเวที.

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อว่า บุพพการีในโลกนี้ พร้อมทั้ง

เทวโลก. พระอริยสาวก ชื่อว่า กตัญญูกตเวที.

ส่วนในคัมภีร์อรรถกถาแห่งทุกนิบาต ท่านกล่าวคำไว้มีประมาณเท่านี้

ว่า (ผู้กระทำอุปการะก่อน ชื่อว่า บุพพการี. ผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระทำแล้ว

กระทำตอบในภายหลัง ชื่อว่า กตเวที). บรรดาบุคคลทั้ง ๒ พวกนั้น บุพพการี

ชน ย่อมกระทำความสำคัญว่า "เราให้หนี้" บุคคลผู้กระทำตอบแทนในภาย

หลัง ย่อมทำความสำคัญว่า "เราใช้หนี้".


เอาบุญมาฝากจะถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ สักการะพระธาตุ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาทสร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ ให้อาหารสัตว์เป็นทานเป็นประจำ กรวดน้ำอุทิศบุญ อนุโมทนากับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักษาศีล ฟังธรรม ให้ทาน อนุโมทนากับเพื่อนๆที่รักษาศีล ศึกษาการรักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ถวายสังฆทานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ปิดทองพระ รักษาอาการป่วยของผู้อื่นกับผู้ร่วมงาน และที่ผ่านมาได้รักษาอาการป่วยของมารดา ปล่อยชีวิตสัตว์มาโดยตลอด ถวายยาแก่ภิกษุ ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำบุญหลายอย่างมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้ถวายสังฆทานและทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยและกฐินกับเพื่อนๆและให้อาหารเป็นทานแก่สรรพสัตว์กับเพื่อนๆและตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอให้อนุโมทนาบุญด้วย


ขอเชิญถวายสังฆทาน เจริญวิปัสสนา ให้ธรรมะเป็นทาน ให้อภัยทาน บอกบุญ ให้อาหารสัตว์เป็นทาน สักการะพระธาตุ ฟังธรรม สวดมนต์ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
รักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต์ สร้างพระสร้างเจดีย์สร้างธรรมจักรสร้างรอยพระพุทธบาท
สร้างระฆังและอัครสาวกซ้ายขวาสร้างพระสีวลีสร้างพระกัสสะปะสร้างพระอุปคุตสร้างพระองคุลีมารผสมทองคำเปลวพร้อมนำดอกไม้มาบูชาถวายพระรัตนตรัย กรวดน้ำอุทิศบุญ ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น สนทนาธรรม
ถวายข้าวพระพุทธ อนุโมทนาบุญกับผู้อื่น รักษาอาการป่วยของผู้อื่น รักษาอาการป่วยของบิดามารดา
ปิดทอง สักการะพระธาตุ กราบอดีตสังขารเจ้าอาวาสที่ไม่เน่าเปื่อย ที่วัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ปิดทองพระ ปล่อยชีวิตสัตว์ถวายยาแก่ภิกษุ
และสร้างบารมีให้ครบทั้ง 10 อย่างขอเชิญร่วมบุญกุศลร่วมกันนะครับ


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างซุ้มประตู"มหามงคลเฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา"
โดยบริจาคโดยตรงได้ที่วัด หรือ ตามบัญชี "วัดดอนไชย" เลขที่ 629-8-00320-7 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สาขาห้างฉัตร)


ขอเชิญร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรมเวียงมะกายอน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
อุษาวดี มาลีวงศ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยโชคชัย 4
เลขที่ 127-233593-6ขอเมตตามาช่วยสร้าวฐานสิงห์ หน้าวัด ฐานละ ๖,๙๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน
ชื่อบัญชี สมทบทุนก่อสร้างถาวรวัตถุวัดหนองเรือ
เลขที่บัญชี ๕๑๑ - ๐ - ๖๑๔๘๒ – ๒ขอเชิญร่วมปูกระเบื้อง,เทคอนกรีต,จัดส่วนหย่อม รอบหลวงปู่ทวดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐ อีเมล์ maemoh1@hotmail.com

ร่วมทำบุญปูกระเบื้อง,ปูน,ทราย และเทคอนกรีต รอบหลวงปู่ทวด ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม
เลขที่บัญชี
๕๐๐-๐-๑๗๐๓๔-๒ด่วน มาปิดงานบุญวิหารทานสร้างพระอุโบสถ
โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐


ด่วนที่สุดต้องการเจ้าภาพธรรมาสน์หวายเพื่อนั่งแสดงธรรมเพราะที่วัดไม่มีจริงๆ
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินได้ที่วัดเทียบศิลารามตามวันเวลากำหนดงาน
หรือบริจาคที่ธนาคารกรุงไทย สาขา ขุนหาญ
ชื่อบัญชี วัดเทียบศิลาราม (การกุศล )
หมายเลข 326-0-23880-8


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ
โทร.053-023260


ด่วนที่สุด ขอรับบริจาคยารักษาโรค เท้าปลื่อย น้ำกัดเท้าขาดเเคลนมาก
โทร0860152130


ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๘๔ หลังถวายเป็นพระราชกุศล
เบอร์โทรศัพท์ 053-374311


ขอเชิญร่วมบุญ สร้างเจดีย์อัคคจิตโต
โดยโอนปัจจัยร่วมทำบุญ
เข้าบัญชี หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอำนาจเจริญ
เลขบัญชี 520-2-40957-1


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายต้นเงิน ต้นละ ๕๐๐ บาทสมทบทุนสร้างเจดีย์ให้แล้วเสร็จ
โทร ๐๘๓-๑๑๔๓๖๘๑


เชิญร่วมสร้างมหาทานบารมีปิดทององค์พระพุทธปฏิมากร
โทร.๐๘๗-๑๘๕-๑๙๖๔


นำบุญมาฝากขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพระประธานหินหยกเขียว ขนาดหน้าตัก 81 นิ้ว
โทร. 081-0756135


บอกบุญสร้างกุฏิสงฆ์,ที่พักสำหรับผู้มาปฏิบติธรรม
โทร 084-8212949


ประกาศรับเจ้าภาพร่วมสร้างเจดีย์พระธาตุสรีจอมยอง วัดสันมะกรูด จ.ลำพูน


ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี กับวัดธรรมโสฬส อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร


ร่วมซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถวัดศรีเมืองมูล อ.พานจ.เชียงราย รับวัตถุมงคลสายหลวงปู่ทิม
โทร ๐๒-๕๑๑- ๔๙๑๘


ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระสามปาง ณ วัดยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
โทร.087-1290362


ขอเชิญร่วมสร้างพระอุโบสถ ณ วัดเทวธรรม ต.ท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ติดต่อ พระอธิการดนัย จตฺตมโล
082-2990070
086-5684162


ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพงานบุญปิดทอง ยกช่อฟ้า ฉลองอุโบสถ
โทร.0862602702


ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธโสธรหล่อด้วยโลหะเงินหน้าตัก5นิ้ว
บัญชีธนาคารดังนี้ครับ
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 066-0-05697-6
นายกุศลมงคล สุวรรณกูฏ


ขอเชิญร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ “ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคลณ.วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
http://www.srisangdham.com/


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี หล่อพระ และสร้างกุฏิกรรมฐาน
หรือติดต่อโดยตรงที่ ท่านพระครูสังฆรักษ์ บุญมี โทร. 0๘๓ ๖0๕ ๘๓๙๑นำบุญมาฝากช่วยด่วนขอเชิญเป็นเจ้าภาพซุ้มประตูหน้าต่างอุโบสถวัดบ้านหลักหิน
โทร. 081-0756135


ร่วมบูชาพระแก้วแดงสมทบทุนกองทุนพรหมปัญโญ
รายละเอียดกรุณาโทรสอบถามที่คุณ ก๊อป ครับ<O </O
08 1249 7449<O </O
08 5405 1952
ขอเชิญร่วมเททองหล่อ หลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถ วัดดอนขะเอม กาญจนบุรี 31 ธ.ค. 54
โทรศัพท์ 087-155-8141


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างองค์พระแก้วมรกตจำลอง กับหลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก
โปรดบริจาคโดยการโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามบัญชีโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ พระวิรพล สุขผล เพื่อสร้างมหาวิหารครอบองค์พระแก้ว
บัญชีออมทรัพย์ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 530-278369-7

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ พระวิรพล สุขผล เพื่อสร้างเครื่องทรงองค์พระแก้ว 3 ฤดู
บัญชีออมทรัพย์ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 530-278370-2

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ พระวิรพล สุขผล เพื่อภาระกิจเผยแผ่ศาสนธรรม
บัญชีออมทรัพย์ สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 530-278372-8

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งแฟ็กซ์มาที่ 045-818198ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์สร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สำนักสงฆ์พระธรรมจาริกบ้านแม่แพม
โทร. ๐๘๒ – ๓๙๐๕๒๕๒


ประกาศงานกฐินวัดธรรมยานเลื่อนจาก๖พยเป็น๑๖ตุลาคม๕๔บุญพิเศษถวายมหาสลากภัตต์ประจำปี
โทร. 089-8523498ขอเชิญรับซองทำบุญงานหล่อพระ (สร้างสมเด็จองค์ปฐม ๙ ศอกปิดทอง)
โทร.๐๘๙ - ๗๔๘๙๔๔๖

ทอดกฐินวัดพระธาตุแสงรุ้ง+กิจกรรมบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายแด่ในหลวง
วัดพระธาตุแสงรุ้ง ๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒


เชิญร่วมทำบุญผ้าป่ามหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2554 เพื่อนำปัจจัยไปร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ 7 ชั้น ณ พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม
เมตตาธรรม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โดยท่านสามารถร่วมบุญครั้งนี้ โดยสามารถร่วมบุญปัจจัย บัญชี
ชื่อบัญชี อัฐวิโรจน์ สานุมิตร
... หมายเลขบัญชี 504-0652-313


ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสว่างภพ วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2554
ศรัทธาร่วมสร้าง วิหารกลางน้ำ ณ ที่พักสำนักสงฆ์หนองม่วงตะวันออก ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2554
0853082758ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ 2554 บาท และร่วมสร้างพระประธาน
วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ณ วัดซับพลู ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


เชิญนมัสการองค์ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้าที่กรุงเทพฯ และร่วมถวายกฐินต่ออายุฯ กันครับ
คุณมณฑล 081-822-2500


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
081-815-3970

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่!! เป็นเจ้าภาพทอดกฐินครั้งเดียว 65 วัดทั่วประเทศ
กำหนดไม่เกิน 10 ตุลาคม 2554 นี้นะครับ

ชื่อบัญชี นินันท์ อาจศิริวัฒน์
ธนาคาร กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขบัญชี 050-0-30013-2


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ ๒๕๕๔ บาท
และฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่

ทอด ณ วัดป่าสัก
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูทับเบิก
080 506 5206


ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสร้างกุฏิสงฆ์ ทดแทนหลังเดิมที่ประสบอัคคีภัย
โทร. ๐๘๙- ๗๕๕ – ๓๕๖๓ , ๐๘๙-๖๓๔-๗๒๙๕

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
โทร. 085-614-3764

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านแพน อยุธยา 10 พย. 54 นี้ครับขอเชิญร่วมบุญทอดกฐิน ปี2554พร้อมรับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำ รุ่นเสาร์ห้า
โทรศัพท์ 084810-3989,083-166-6237


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อหล่อพระประธาน ปางปฐมเทศนา ขนาด 39 นิ้ว ร่วมสร้างพระเจดีย์สุทธิธรรมานุสรณ์( หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม ) ร่วมพิธียกฉัตรยอดพระเจดีย์
ณ วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายวันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ประธานในการยกฉัตรและเททองหล่อพระประธาน


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ( ปางมารวิชัย )
ติดต่อสอบถามได้ที่พระอาจารย์วรมน ขนฺติโก ๐๘๑-๖๖๐๖-๕๘๘


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ทอดถวาย ณ วัดน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒
เพื่อนำทุนทรัพย์ ไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ พระอุโบสถ และปรับภูมิทัศน์บริเวณวัด


ติดต่อ จองกฐินได้ที่ จ.ส.อ. พิชัย พลบุญ โทร. ๐๘๖-๗๘๖๑๓๔๘
แจกฟรี! หลอดไฟสำหรับวัด สำนักสงฆ์ และสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน
โทร.๐๘๕-๑๙๘-๒๙๑๑ร่วมบุญมหากฐินเมืองล้านนา
ท่านที่ร่วมบุญแล้วจะรับของที่ระลึกโทรแจ้ง 081-9981552


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างศาลาธรรมสังเวช
ณ วัดวนาสันต์ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์<O
วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากฐิน 8 ยอดบุญใหญ่

ในวันอาทิตย์ที่ 6พ.ย.2554 (2011) เวลา 8.00 น.

ณ วัดป่าโนนจ่าหอม 13 หมู่ 13 หมู่บ้านโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี 34000

เพื่อสร้างซุ้มประตูโขงยอดประดิษฐานมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม 1 ซุ้มใหญ่

& ซุ้มเรือนแก้วองค์ปฐม 141 ซุ้ม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากฐินและร่วมโครงการ เล่นกีฬาพาน้องเข้าวัด
เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ 02-9326713 081-6208325ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสร้างเจดีย์วัดป่าโพธิ์ชัย ญาณสัมปันโน
โทร.084-7123858

ขอเชิญร่วมทำบุญกฐิน 84 วัด ปทุมธานี
081 810 4004


ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๔ กองๆละ ๓๙๙ บาท สร้างอาคารปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน
โทร.08-3353-7455


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดสว่างคำน้อย บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๕<O </O
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๓๔๙๙๘๖

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเข้าปฎิบัติธรรม
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 085-7788-443 พระอาจารย์สมบูรณ์ ชิณวํโส
(เจ้าอาวาส)


ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
๑.วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมเทพ
๒.วัดพระบาทห้วยลูด
๓.วัดพระพุทธบาทสี่รอย
๔.วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง
๕.วัดพระพุทธบาทปางเสี่ยว
๖.วัดพรหมวิหาร


ขอเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสร้างสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก ๙.๙๙ เมตร
สามารถร่วมทำบุญนี้ได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พระบุญมี เขมธมฺโม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี ๔๑๒-๐-๑๓๑๓๗-๘ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดสุธรรมนิมิต ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554
หากท่านมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 060-0-08127-3 ชื่อ วีนัส ระวะรักษ์ หรือติดต่อที่ facebook ชื่อ กฐิน วัดสุธรรมนิมิต


ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี สร้า้งโรงครัว วัดเขาประตูชุมพลพุทธธรรม
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการไปร่วมงานที่วัด ท่านสามารถโอนเิงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทพสถิต
เลขที่ 444-2-18852-7
ชื่อบัญชี พระวันชัย เตชะสัมปันโน
โทร 081-9670520

หรือ สั่งจ่ายธนาณัติ ปท.เทพสถิต วัดเขาประตูชุมพล(ทำบุญกฐิน)ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีมหาทานบารมี ลอนดอน – กรุงเทพฯ – เชียงใหม่


รับบริจาคอุปกรณ์ จัดทำแบบสวดมนต์นักเรียน รร ปางแก น่าน(โรงเรียนบนดอย)
โทร 084 – 4868061


ขอเจริญพรร่วมสร้างพระไตรปิฎก ถวายวัดปางมดแดง จ.พะเยา
________________________________________
โทร.02-8827-960


ขอรับบริจาคหนังสือธรรมะและของเล่นสำหรับเด็ก(โครงการพาลูกเข้าวัดทำบุญวันอาทิตย์)
กรุณาส่ง พระกฤษกร กิตติปญโญ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130ขอเชิญร่วมบุญหนังสือธรรมะ เพื่อไว้ในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งมีคนอ่านตลอดเวลา
โดยการโอนเงินมาที่

ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายวัชรพล เจนสง่า
เลขที่บัญชี 026-4-00914-3
สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตขอความช่วยเหลือพิมพ์พระไตรปิฎก
ท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อกับพระท่านได้ที่ โทร.080-741-7059


มีการประสงค์ให้พระสงฆ์ เณร เเม่ชี ได้มีพระไตรปิฏกไว้ศึกษา ทางวัดไม่มีพระไตรปิฏก ผู้ใดประสงค์อยากร่วมสร้างพระไตรปิฏก ของมหาจุฬา ขอเรียนเชิญติดต่อโดยตรง ที่ เบอร์โทร พระอธิการสุรสีหืญาณาสโย
053 367-670 และ 089 265---5411ขอเชิญโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ วัดหนองก๋า


ร่วมปฏิบัติธรรม หลัีกสูตร คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ณ วัดน้ำตกหินลาด อ.เกาะสมุย
077-421066


วัดพระธาตุแสงรุ้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระ,สามเณร 3พ.ย.54
080-7915482


ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
๒๐ พฤศจิกายน – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


เชิญร่วมทำบุญ-ข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร วัดหนองก๋าย
________________________________________


เชิญร่วมทำบุญประจำเดือน ก.ย.
1. สร้างอุโบสถวัดร่ำเปิง แม่แตง
2. บ้านผัน - ประดิษฐ์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส
3. ร่วมทำบุญกับสำนักงานสังคมสงเคราะห์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
4. โครงการน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย 1
5. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับสภากาชาดไทย
6. กฐินวัดราษฎรสงเคราะห์ โดยหลวงปู่เสน ปัญญาธโร

พิเศษ: ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปี 2554 วัดพระศรีมหาธาตุ


ขอเชิญร่วมงานบุญสัมพันธ์พุทธธรรมกรรมฐาน ครั้งที่ 1
โทร 089-026-8107


เชิญร่วมบรรจุพระหรือวัตถุมงคลใต้ฐานพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
โทร.080-6013020

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อบล็อกสร้างพระผงมหาจักรพรรดิฝังพระธาตุ
หมายเลขโทรศัพท์ 085-657-8676


รวมช่องทางการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย 2554
02-790-2111


พระสุชาติ สุชาโตอาพาธต้องล้างไตฟอกเลือดเดือนละ 8 ครั้ง
081-9984429


พระพิชิต ติสสวังโส อาพาธเป็นมะเร็งระยะ 4 เหลือเวลา 3 - 6 เดือน
เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้
088-0852-715 นายสมศักดิ์น้องชายพระพิชิต
087-8776-169 นายทวีชัยพี่ชายพระพิชิต
085-4138-818 นายจ่อยน้องชายพระพิชิต

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก 184 คน (ฟรี) และไถ่ชีวิตโค-กระบือ 150 ตัวถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 2554

ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญฯ 57 แยก 3 -7 (ซ.วัดรวกบางบำหรุ)ถ.จรัญฯ บางพลัด กทม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 7.30 น
<O </Oร่วมช่วยเหลือวัด-พระเณรที่ประสบอุทกภัยได้ที่นี่ครับ
โทร.0-2422-8793ขณะนี้จังหวัดชัยนาทได้ประกาศเป็นพื้นที่วิกฤตแล้วและในขณะนี้ ทราย และ กระสอบ ได้หมด อำเภอใกล้เคียงและในตัวจังหวัดไม่สามารถหาทรายได้ วอนผู้ใจบุญช่วยกันส่งกำลังใจและกระสอบทราย(เท่าที่ท่านช่วยเหลือได้)มายังเทศบาลเมืองชัยนาทด้วย จากชาวชัยนาท ขอโทษที่รบกวน บรอดต่อกันเยอะๆคนไทยไม่ช่วยกันแล้วคัยจะช่วยเราเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือ พี่อานนท์ (ตามกำลังศรัทธา)
ตอนนี้ขยับตัวไม่ได้และเป็นแผลกดทับต้องทำแผลทุกวันครับและทุกอาทิตย์
08-47416578กฐินแสนกอง ปี 2554 ปีที่ 6
ชื่อบัญชี นาง สุรภา คงนิล (Surapa Kongnil)

ทุกบัญชี สาขา เทสโก้ โลตัสวังหิน
ธนาคารกรุงเทพ
008-0-15564-1


ประชาสัมพันธ์งานกฐินวัดศรีเตี้ย จ.ลำพูน (วัดของหลวงปู่ครูบาสุรินทร์ สุรินฺโท สหธรรมมิกครูบาพรหมา วัดพระบาทตากผ้า)


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร