วันเวลาปัจจุบัน 28 พ.ค. 2018, 10:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 มิ.ย. 2010, 16:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ปัญหาครอบครัว-แนวทางแก้ไข


:b41: สาเหตุของปัญหา

:b48: ก. ความตึงเครียดในครอบครัว

- เนื่องจากค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการ

- เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ

- ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง

- การทำงานของภรรยานอกบ้าน

- การมีอาชีพที่ต่างกันไปของสมาชิกในครอบครัว

- ความผิดหวังในตัวภรรยาหรือสามี


:b48: ข. การขัดแย้งกันในครอบครัว

การขัดกันในครอบครัวอาจแยกออกได้ ๒ลักษณะ
คือ การขัดกันทางส่วนตัว (Personal Conflict)
กับการขัดกันโดยทางเศรษฐกิจและ สังคม (Socioeconomic Conflict)

๑. การขัดกันโดยทางส่วนตัว เป็นการขัดกันทางด้านบุคลิกภาพ

๑. ด้านอารมณ์
๒. แบบของความประพฤติของคู่สมรส
๓. บทบาท
๔. ค่านิยม สามีภรรยาอาจได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะที่แตกต่าง
๕. ความรักรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศ

๒. การขัดกันทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
สมาชิกในครอบครัวจะเกิดการขัดแย้งกัน


เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

๑. การขัดกันทางด้านวัฒนธรรม
๒. ฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
๓. การขัดกันในเรื่องอาชีพ
๔. การทำงานของฝ่ายหญิง
๕. การว่างงาน
๖. ปัญหาอื่น ๆ


:b48: ค. การหย่าร้าง

การหย่าร้างของคู่สมรสในต่างสังคมกัน ย่อมมีอัตราแตกต่างกันไป
ทั้งนี้เพราะความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และค่านิยม
อย่างเช่น ในสังคมที่นับถือศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
อัตราการหย่าร้างจะต่ำกว่าในสังคมที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์
และคนที่อยู่ในชนบทซึ่งมีอาชีพทางการเกษตร
ย่อมมีการหย่าร้างน้อยกว่าคนในเมือง Scarpitti
พบว่าใน ปี ค.ศ. 1971 ในสหรัฐอเมริกา
อัตราการหย่าร้างของชาวชนบทมี ๑.๘ ต่อ ๑,๐๐๐ คน
ในขณะที่อัตราการหย่าร้างในเมืองเป็น ๕.๓ ต่อ ๑,๐๐๐ คนการหย่าร้างของคู่สมรสอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้


๑. เนื่องจากความมีอิสระเสรีภาพทัดเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย
ทำให้หญิงมีอิสระในการตัดสินปัญหาของตนเอง

๒. สภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

๓. มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทำให้ความคิดอ่านของคนค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไป

๔. หญิงมีงานทำไม่ต้องพึ่งสามีในทางเศรษฐกิจ

๕. ความคิดในเรื่องการหย่าร้างในเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข
มีมากกว่าแต่ก่อนและยังมีกฎหมายที่ทำให้การหย่าร้างเกิดขึ้นได้ง่าย:b39: ผลของปัญหาครอบครัว

๑. ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน

๒. บุคลิกภาพและสุขภาพกาย สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว

๓. ทำให้เกิดการค้าประเวณี

๔. ทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่น

๕. ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ

๖. ครอบครัวมีปัญหา:b39: วิธีการป้องกันแก้ไข

การป้องกันปัญหาครอบครัว จะต้องคำนึงถึงทั้งตัวบุคคลในครอบครัว
และสิ่งแวดล้อมภายนอก หลักในการป้องกันควรคำนึงถึง

๑. การเลือกคู่ครองที่ดี

๒. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

๓. แสดงบทบาทตามสถานภาพของตน

๔. ยึดมั่นในคุณธรรมสำหรับผู้ครองเรือน

๕. ให้การศึกษาอบรม:b39: ปัญหาความตึงเครียดในครอบครัว
วิธีการแก้ไขอาจกระทำโดย
๑. การขอคำปรึกษาแนะนำจากหน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวเพื่อ จะได้ใช้เป็นตัวกลางในการปรับตัวเข้าหากัน

๒. การปรึกษาหาทางปรับตัวเข้าหากัน
โดยทั้ง ๒ ฝ่ายยินดีจะฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง

๓. การหันไปพิจารณาคำสอนทางศาสนา

๔. การหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ ซึ่งจะใช้เป็นวิธีท้ายสุด:b41: ปัญหาครอบครัวแตกแยก

หญิงดูหมิ่นสามีย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความแตกแยกในครอบครัว
ด้วยเหตุ ๘ ประการคือ : -

:b34: ๑.ทลิทฺทตา เพราะสามีเป็นคนยากจน

:b34: ๒.อาตุร ตา เพราะสามีเป็นคนกระเสาะกระแสะ

:b34: ๓.ชิณฺฌตา เพราะสามีเป็นคน แก่เฒ่า ชรากาล

:b34: ๔.สุราโสณฺฑตา เพราะสามีเป็นนักเลง

:b34: ๕.มุทฺธตา เพราะสามีเป็นคนโง่เขลา เบาปัญญา

:b34: ๖.ปมตฺตา เพราะสามีเป็นคนมัว เมา ประมาท

:b34: ๗.สพฺพกิจฺเจสุ อนุวตฺตนตา เพราะสามีทำงานคล้อยตามในกิจทุกอย่าง

:b34: ๘.สพฺพธนมนุปฺปาเท น เพราะสามีไม่ทำงาน ให้ทรัพย์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ขุททกนิกายชาดก พระสูตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๘/๓๐๓/๑๑๕:b41: วิธีแก้ปัญหา

หลักการแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว
พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าผู้หญิง ( มาตุคาม ) ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม
คุณสมบัติ ๔ ประการชื่อว่าเป็นผู้กำชัยชนะ ครองใจสามีไว้ได้คือ

:b1: ๑.สุ สํวิหิตกมฺมนฺโต เป็นผู้จัดการงานดี

:b1: ๒.สงฺคหิตปริชโน สงเคราะห์ คนข้างเคียง

:b1: ๓.ภตฺตุ มนาปํ จรติ ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี

:b1: ๔.สมฺภตํ อนุรกฺขติ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้

อังคุต ตรนิกาย อัฎฐกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓/๑๓๙/๒๗๕
:b41: วิธีแก้ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว
:b1: ๑.สมฺมานนาย ด้วยยกย่องนับถือ ว่าเป็นภรรยา

:b1: ๒.อวิมานนาย ด้วยไม่ดูหมิ่น

:b1: ๓.อนติจริยาย ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ

:b1: ๔.วิสฺสริยโวสฺสคฺเคน ด้วยมอบความเป็น ใหญ่ให้

:b1: ๕.อลงฺการานุปฺปทาเนน ด้วยให้เครื่องประดับตกแต่ง

ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค พระสูตตันปิฎกเล่ม ๑๑/๒๐๑/๒๐๔:b41: ศรีภรรยา

ภรรยาที่ดีต้องมีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้ : -

:b1: ๑.ทลิทฺ ที ทลิทสฺส เมื่อสามีขัดสน ก็ขัดสนด้วย

:b1: ๒.อฑฺฒา อทฺฒสฺส เมื่อสามีมั่งคั่ง ก็พลอยมั่งคั่งด้วย

:b1: ๓.กิตฺติมา เมื่อสามี มีชื่อเสียง ก็มีชื่อเสียงด้วย

ขุททกนิกายชาดก พระสูตตันตปิฎกเล่ม ๒๗/๕๘๑/๑๔๑:b41: คู่ครองที่ดี

พื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้อยู่ครองเรือนอยู่กันได้ยืดยาว
เรียกว่าสมชีวิธรรมมี ๔ ประการคือ

:b39: ๑. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน หนักแน่นเสมอกัน
ปรับตัวเข้าหากันลงกันได้

:b39: ๒. สมสีลา มีศีลเสมอกัน คือความประพฤติ
จรรยามารยาท พื้นฐานการสอดคล้องไปกันได้

:b39: ๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี
มีใจกว้าง พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

:b39: ๔. สมปัญญา ปัญญาสมกัน
รู้เหตุรู้ผลเข้าใจกันอย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง ( องฺ จตุกฺก ๒๑/๕๕ )
:b41: วิธีแก้ปัญหาลักษณะของครอบครัวที่ดี (ปัญหาครอบครัว )

:b39: ๑.ตุ ลฺยวยา มีวัยเสมอกัน

:b39:๒.สมคฺคา อยู่ร่วมกันด้วยความปองดอง

:b39:๓.อมุพฺพตา ประพฤติตามใจกันและกัน

:b39:๔.ธมฺมกามา เป็นคนฝักใฝ่ในธรรม

:b39:๕.ปชาตา ไม่เป็นหญิงหมัน

:b39:๖.โกลินิยา สีลวตี มีศีลโดยสมควรแก่สกุล

:b39:๗.ปติพฺพตา รู้จักปรนนิบัติสามีขุททกนิกายชาดก พระสูตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๗/๑๔๗๘/๔๙๙
:b41: ความสุขอันชอบด้วยธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี
หรือความสุขที่ชาวบ้านควรทำให้เกิดแก่ตนอยู่เสมอเรียกว่า
“สุขของคฤหสถ์” มี Embarrassed


:b39: ๑.อัตถิสุข สุขเกิดจาก ความมีทรัพย์

:b39:๒.โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์

:b39:๓.อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้

:b39:๔.อนวัชชสุขสุขเกิดจากความประพฤติ ไม่มีโทษมีความสุจริต
ประพฤติไม่บกพร่องเสียหาย ใคร ๆ ตำหนิไม่ได้


อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระสูตตันติปิฎกเล่มที่ ๒๑/๖๒/๙๑ที่มา...http://www.dhamma.mbu.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=57

http://www.watnai.org/forum1/index.php?topic=657.0

:b48: :b8: :b48:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 มิ.ย. 2010, 19:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 6878

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b20: :b8: ขออนุโมทนาสาธุการด้วยจ้า ลูกโป่ง cheesy

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร