วันเวลาปัจจุบัน 25 มี.ค. 2023, 02:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 22 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.พ. 2009, 16:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

• ก า ร เ วี ย น เ ที ย น : แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน

การเวียนเทียน เป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา
ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และ วันอาสฬหบูชา


การเวียนเทียน เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวม
เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่พบเห็น
ทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาอื่น และชาวต่างประเทศ


กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติดังนี้

~ การเตรียมตัวก่อนเวียนเทียน ~

๑. การอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน

๒. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่

๓. เตรียมเครื่องบูชาให้พร้อม เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน

๔. ควรเดินทางมาถึงวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน
ก่อนเวลาเริ่มเดินเวียนเทียน

๕. เมื่อเดินทางมาถึงวัด ควรเข้าไปบูชาพระรัตนตรัย
เพื่อร่วมศาสนพิธีตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก
จากนั้นจึงออกมาเตรียมตัวด้านหน้าพระอุโบสถหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน

~ การปฏิบัติตนขณะเวียนเทียน ~

๑. เมื่อเริ่มเวียนเทียน ต้องสำรวมกาย วาจา ใจให้สงบเรียบร้อย

๒. ควรรักษาระยะการเดินให้ห่างจากคนข้างหน้าพอสมควร
เพื่อไม่ให้ธูปเทียนโดนผู้อื่น เพราะจะให้เสื้อผ้าผู้อื่นเสียหาย หรือทำให้บาดเจ็บได้

๓. ควรเดินเวียนเทียนอย่างเป็นระเบียบ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป หรือเดินแซงกัน

๔. เจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณในรอบแรก
พระธรรมคุณในรอบที่สอง และพระสังฆคุณในรอบที่สาม

๕. ไม่ควรหยอกล้อหรือพูดคุยกันในขณะเวียนเทียน
เพราะเป็นการไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่
ตลอดจนทำให้ผู้อื่นเกืดความรำคาญหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้

๖. เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบ
ให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปวางและปักบูชาในที่ที่จัดเตรียมไว้

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.พ. 2009, 18:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

• คำ บู ช า ใ น วั น ม า ฆ บู ช า
(สำหรับพระสงฆ์และประชาชน)


อัชชายัง, มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา,
มาฆะนักขัตเตนะ, ปุณณะจันโท ยุตโต,
ยัตถะ ตะถาคะโต อะรหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก,
สาวะกะ สันนิปาเต, โอวาทปาติโมกขัง อุททิสิ.

ตะถาหิ, อัฑฒะเตระสานิ, ภิกขุสะตานิ,
สัพเพสังเยวะ, ขีณาสะวานัง,
สัพเพ เต เอหิ ภิกขุกา,
สัพเพหิ เต อะนามันติตา วะ,
ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป,

มาฆะปุณณะมิยัง, วัฑฒะมานะ กัจฉายายะ, ตัสมิง สันนิปาเต,
ภะคะวา, วิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ,
อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต,
เอโกเยะ สาวะกะสันติปาโน อะโหสิ,
จาตุรังคิโก, อัฑฒะเตระสานิ,
ภิกขุสะตานิ, สัพเพสังเยวะ, ขีณาสะวะนัง.

มะยันทานิ, อิมัง, มาฆะปุณณะมีนักขัตตะสะมะยัง,
ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา,
สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง,
อะนุสสะระมะนา, อิมัสมิง, ตัสสะ ภะคะวะโต,
สักขีภูเต เจติเย, อิเมหิ,
ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ,
ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ,
ภิกขุสะตานิ, อิปูชะยามะ.

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สะสาวะกะสังโฆ,
สุจิระปะรินิพพุโตปิ, คุเณหิ ธะระมาโน,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ.


รูปภาพ

:b42: คำแปล :b42:

วันนี้ มาถึงวันมาฆบุรณมี พระจันทร์เพ็ญ
ประกอบด้วย ฤกษ์มาฆะ (เดือน ๓) แล้ว
วันนี้ตรงกับวันที่พระตถาคต องค์พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์สาวก
ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ

ครั้งนั้น พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ (ผู้หมดสิ้นกิเลส)
ล้วนแต่เป็นเอหิภิกษุ มิได้มีใครนิมนต์นัดหมาย
ได้มาประชุมพร้อมกันเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า
ณ เวฬุวันมหาวิหาร เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆบุรณมี

และพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถในที่ประชุมนั้น
การประชุมพระสงฆ์สาวกพร้อมด้วยองค์ ๔
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้
ได้มีขึ้นเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น
ภิกษุผู้เข้าประชุม ๑,๒๕๐ องค์นั้น ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ

บัดนี้ ถึงวันมาฆบุรณมีนักขัตสมัย
คล้ายวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว
เราทั้งหลายมาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว

ขอน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ องค์นั้น
ด้วยเครื่องสักการะบูชาทั้งหลาย
มี เทียน ธูป และดอกไม้ เป็นต้น เหล่านี้ ณ เจดีย์สถานเหล่านี้
ซึ่งเป็นสักขีพยานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมทั้งพระสงฆ์สาวก
แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว ยังคงอยู่แต่พระคุณทั้งหลาย
จงทรงรับสักการะบรรณาการคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : วันมาฆบูชา : แนวทางการปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน :
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑-๓๐)


:: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันมาฆบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45501

:: โอวาทปาฏิโมกข์ (อาจารย์วศิน อินทสระ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=20317


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.พ. 2009, 19:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ม.ค. 2016, 06:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 05:25
โพสต์: 621


 ข้อมูลส่วนตัว


Kiss


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.พ. 2016, 16:41 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2379

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 ม.ค. 2017, 19:56 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 เม.ย. 2015, 09:43
โพสต์: 702

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 ม.ค. 2017, 17:25 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2379

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 22 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร