ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=52886
หน้า 3 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 มิ.ย. 2019, 19:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”

รูปภาพ

•• กรรมการมหาเถรสมาคม ••
พุทธศักราช ๒๕๒๑
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙

:b8: :b8: :b8:

:b50: :b49: :b50: >>> ประทับพระเก้าอี้
๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา ป.ธ.๔) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


:b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน หน้าสุด (จากซ้ายไปขวา)
๒. สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ ป.ธ.๙) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร

๓. สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
(ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒)

๔. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก จันทวีระ ป.ธ.๙) วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)

๕. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร พลายภู่ ป.ธ.๙) วัดสามพระยา วรวิหาร:b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน กลาง (จากซ้ายไปขวา)
๖. พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ โชคชัย ป.ธ.๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์)

๗. พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร วีรธรรมานุศาสก์ ป.ธ.๗) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

๘. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ วิโรทัย ป.ธ.๖) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

๙. พระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต เขื่อนเพ็ชร ป.ธ.๗) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
(ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)

๑๐. พระธรรมวโรดม (สนิธ เขมจารี ทั่งจันทร์ ป.ธ.๙) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระธีรญาณมุนี):b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน หลังสุด (จากซ้ายไปขวา)
๑๑. พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ก่อบุญ ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)

๑๒. พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต สรรพสาร ป.ธ.๙) วัดนรนาถสุนทริการาม (ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)

๑๓. พระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญฺญาราโม บุญมาก ป.ธ.๕) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น พระพรหมมุนี)


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 มิ.ย. 2019, 19:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”

รูปภาพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงฉายพระรูปร่วมกับ “กรรมการมหาเถรสมาคม”
ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑


:b47: :b40: :b47:

:b50: :b49: :b50: >>> แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)
๑. สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ ป.ธ.๙) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร

๒. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร ทีปานุเคราะห์ ป.ธ.๙) วัดราชผาติการาม วรวิหาร

๓. สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
(ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒)

๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา ป.ธ.๔) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

๕. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก จันทวีระ ป.ธ.๙) วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)

๖. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร พลายภู่ ป.ธ.๙) วัดสามพระยา วรวิหาร

๗. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ วิโรทัย ป.ธ.๖) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร:b50: :b49: :b50: >>> แถวยืน (จากซ้ายไปขวา)
๘. พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ โชคชัย ป.ธ.๙) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์)

๙. พระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต เขื่อนเพ็ชร ป.ธ.๗) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)

๑๐. พระพุทธพจนวราภรณ์ (ทองเจือ จินฺตากโร สายเมือง ป.ธ.๖) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี)

๑๑. พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร วีรธรรมานุศาสก์ ป.ธ.๗) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

๑๒. พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต สรรพสาร ป.ธ.๙) วัดนรนาถสุนทริการาม
(ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)

๑๓. พระธรรมบัณฑิต (มานิต ถาวโร ก่อบุญ ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (ต่อมาเป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)


⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

:b44: พระประวัติและปฏิปทา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=20005

:b44: วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม : วัดประจำรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗
ที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช องค์สังฆบิดรถึง ๓ พระองค์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19364

:b44: ประมวลภาพ...พระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=49647

:b44: “กรรมการมหาเถรสมาคม” ในสมัยรัชกาลที่ ๗
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=50206

⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

หน้า 3 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/