ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ท่องจำปัจจัย ๒๔
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=66&t=53413
หน้า 2 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 25 พ.ย. 2016, 12:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

(๘) นามรูป เป็นปัจจยัแก่ รูป

ไม่มี
(๙) นามรูป เป็นปัจจยัแก่ นามรูป มี ๖ ปัจจัย

๑. สหชาตปัจจัย
๒. อัญญมัญญปัจจัย
๓. สหชาตนิสสยปัจจัย
๔. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๕. สหชาตัตถิปัจจัย
๖. สหชาตอวิคตปัจจัย
(๑๐) บัญญัตินามรูป เป็นปัจจัยแก่ นาม มี ๒ ปัจจัย

๑. อารัมมณปัจจัย
๒. ปกตูปนิสสยปัจจัย
(๑๑) บัญญัตินามรูป เป็นปัจจัยแก่ รูป

ไม่มี

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 25 พ.ย. 2016, 18:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

สรุปปัจจัยโดยกาล

(๑) ปัจจุบันกาล มี ๑๗ ปัจจัย

๑. เหตุปัจจัย
๒. สหชาตาธิปติปัจจัย
๓. สหชาตปัจจัย
๔. อัญญมัญญปัจจัย
๕. นิสสยปัจจัย ..
๖. ปุเรชาตปัจจัย ..
๗. ปัจฉาชาตปัจจัย
๘. สหชาตกัมมปัจจัย
๙. วิปากปัจจัย
๑๐. อาหารปัจจัย ..
๑๑. อินทริยปัจจัย ..
๑๒. ฌานปัจจัย
๑๓. มัคคปัจจัย
๑๔. สัมปยุตตปัจจัย
๑๕. วิปปยุตตปัจจัย ..
๑๖. อัตถิปัจจัย ..
๑๗. อวิคตปัจจัย ..
(๓) ปัจจุบัน อดีต อนาคต

ไม่มี
(๔) ปัจจุบัน อดีต อนาคต และกาลวิมุตติมี ๔ ปัจจัย

๑. อารัมมณปัจจัย
๒. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๔. ปกตูปนิสสยปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 พ.ย. 2016, 05:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

สรุปปัจจัยโดยสัตติ


(๑) ชนกสัตติมี ๘ ปัจจัย

๑. อนันตรปัจจัย
๒. สมนันตรปัจจัย
๓. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๔. ปกตูปนิสสยปัจจัย
๕. อาเสวนปัจจัย
๖. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๗. นัตถิปัจจัย
๘. วิคตปัจจัย
(๒) อุปถัมภกสัตติมี ๔ ปัจจัย

๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย
๔. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
(๓) อนุปาลกสัตติมี ๓ ปัจจัย

๑. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒. รูปชีวิตินทริยัตถิปัจจัย
๓. รูปชีวิตินทริยอวิคตปัจจัย

(๔) ชนกสัตติและ อุปถัมภกสัตติได้แก่ ปัจจัยที่เหลือ

ปัจจัยที่เป็นไปได้ในสิ่งไม่มีชีวิต มี ๕ ปัจจัย

๑. สหชาตปัจจัย
๒. อัญญมัญญปัจจัย
๓. สหชาตนิสสยปัจจัย
๔. สหชาตัตถิปัจจัย
๕. สหชาตอวิคตปัจจัย

สัพพัฏฐานิกปัจจัย มี ๔ ปัจจัย

๑. สหชาตปัจจัย
๒. นิสสยปัจจัย
๓. อัตถิปัจจัย
๔. อวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 พ.ย. 2016, 06:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

แสดงปัจจัย ๔๗ ปัจจัย
ปัจจัย ๕๒ เว้นปัจจัย สีแดง ได้ปัจจัย ๔๗ ปัจจัย

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย
๓. สหชาตาธิปติปัจจัย
๔. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๕. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย

๖. อนันตรปัจจัย
๗. สมนันตรปัจจัย
๘. สหชาตปัจจัย
๙. อัญญมัญญปัจจัย
๑๐. สหชาตนิสสยปัจจัย

๑๑. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๒. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๑๔. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๑๕. ปกตูปนิสสยปัจจัย

๑๖. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๗. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๘. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๙. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒๐. อาเสวนปัจจัย

๒๑. สหชาตกัมมปัจจัย
๒๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๒๓. อนันตรกัมมปัจจัย
๒๔. วิปากปัจจัย
๒๕. นามอาหารปัจจัย, สหชาตาหารปัจจัย

๒๖. รูปอาหารปัจจั
๒๗. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒๘. วัตถุปุเรชาตินทริยปัจจัย
๒๙. สหชาตินทริยปัจจัย
๓๐. ฌานปัจจัย

๓๑. มัคคปัจจัย
๓๒. สัมปยุตตปัจจัยล
๓๓. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๕. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย

๓๖. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๗. สหชาตัตถิปัจจัย
๓๘. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๓๙. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๐. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย

๔๑. อาหารัตถิปัจจัย
๔๒. อินทริยัตถิปัจจัย
๔๓. วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๔. นัตถิปัจจัย
๔๕. วิคตปัจจัย

๔๖. สหชาตอวิคตปัจจัย
๔๗. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๘. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๙. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
๕๐. อาหารอวิคตปัจจัย

๕๑. อินทริยอวิคตปัจจัย
๕๒. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 26 พ.ย. 2016, 06:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

ปัจจัย ๒๔ แบ่งโดยพิสดาร

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย

๓. อธิปติปัจจัย (๑. สหชาตาธิปติปัจจัย ๒. อารัมมณาธิปติปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย)

๔. อนันตรปัจจัย
๕. สมนันตรปัจจัย
๖. สหชาตปัจจัย
๗. อัญญมัญญปัจจัย

๘. นิสสยปัจจัย (๑. สหชาตนิสสยปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย)

๙. อุปนิสสยปัจจัย (๑. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย ๒. อนันตรูปนิสสยปัจจัย ๓. ปกตูปนิสสยปัจจัย)

๑๐. ปุเรชาตปัจจัย (๑. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย)

๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๑๒. อาเสวนปัจจัย

๑๓. กัมมปัจจัย (๑. สหชาตกัมมปัจจัย ๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย ๓. อนันตรกัมมปัจจัย)

๑๔. วิปากปัจจัย

๑๕. อาหารปัจจัย (๑. นามอาหารปัจจัย, ๒. รูปอาหารปัจจัย)

๑๖. อินทริยปัจจัย (๑. สหชาตินทริยปัจจัย ๒. ปุเรชาตินทริยปัจจัย ๓. รูปชีวิตินทริยปัจจัย)

๑๗. ฌานปัจจัย
๑๘. มัคคปัจจัย
๑๙. สัมปยุตตปัจจัย

๒๐. วิปปยุตปัจจัย (๑. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
........................๓.วัตถารัมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย ๔. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย)

๒๑. อัตถิปัจจัย (๑. สหชาตัตถิปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย ๓. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
.......................๔.วัตถารัมณปุเรชาตตัตถิปัจจัย ๕. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย ๖. อาหารัตถิปัจจัย
.......................๗. อินทริยัตถิปัจจัย)

๒๒. นัตถิปัจจัย
๒๓. วิคตปัจจัย

๒๔. อวิคคตปัจจัย (๑. สหชาตอวิคตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย ๓. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย .........................๔. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย ๕. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย ๖. อาหารอวิคตปัจจัย .........................๗. อินทริยอวิคตปัจจัย)

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2016, 04:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

แสดงปัจจัย ๕๐ ปัจจัย
ปัจจัย ๕๒ เว้น ข้อ ๔๓ กับ ๕๒ จะได้ปัจจัย ๕๐ ปัจจัย

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย
๓. สหชาตาธิปติปัจจัย
๔. อารัมมณาธิปติปัจจัย
๕. วัตถารัมมณปุเรชาตาธิปติปัจจัย

๖. อนันตรปัจจัย
๗. สมนันตรปัจจัย
๘. สหชาตปัจจัย
๙. อัญญมัญญปัจจัย
๑๐. สหชาตนิสสยปัจจัย

๑๑. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๒. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๓. อารัมมณูปนิสสยปัจจัย
๑๔. อนันตรูปนิสสยปัจจัย
๑๕. ปกตูปนิสสยปัจจัย

๑๖. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๗. วัตถุปุเรชาตปัจจัย
๑๘. วัตถารัมมณปุเรชาตปัจจัย
๑๙. ปัจฉาชาตปัจจัย
๒๐. อาเสวนปัจจัย

๒๑. สหชาตกัมมปัจจัย
๒๒. นานักขณิกกัมมปัจจัย
๒๓. อนันตรกัมมปัจจัย
๒๔. วิปากปัจจัย
๒๕. นามอาหารปัจจัย, สหชาตาหารปัจจัย

๒๖. รูปอาหารปัจจั
๒๗. รูปชีวิตินทริยปัจจัย
๒๘. วัตถุปุเรชาตินทริยปัจจัย
๒๙. สหชาตินทริยปัจจัย
๓๐. ฌานปัจจัย

๓๑. มัคคปัจจัย
๓๒. สัมปยุตตปัจจัย
๓๓. สหชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๔. วัตถุปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๕. ปัจฉาชาตวิปปยุตตปัจจัย

๓๖. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปปยุตตปัจจัย
๓๗. สหชาตัตถิปัจจัย
๓๘. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย
๓๙. อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๐. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย

๔๑. อาหารัตถิปัจจัย
๔๒. อินทริยัตถิปัจจัย
๔๓. วัตถารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย
๔๔. นัตถิปัจจัย
๔๕. วิคตปัจจัย

๔๖. สหชาตอวิคตปัจจัย
๔๗. วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๘. อารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย
๔๙. ปัจฉาชาตอวิคตปัจจัย
๕๐. อาหารอวิคตปัจจัย

๕๑. อินทริยอวิคตปัจจัย
๕๒. วัตถารัมมณปุเรชาตอวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2016, 06:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

ปัจจัยที่เป็นคู่กัน มี ๗ คู่


ไฟล์แนป:
cats.jpg
cats.jpg [ 65.6 KiB | เปิดดู 1589 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2016, 09:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

ปัจจัย ๒๔ ที่มีปัจจัยเดียวไม่แยกโดยพิศดาร มี ๑๔ ปัจจัย


ไฟล์แนป:
Image-1090-1.jpg
Image-1090-1.jpg [ 205.51 KiB | เปิดดู 1585 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 27 พ.ย. 2016, 09:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

ปัจจัย ๒๔ เว้นสีแดงเสียจะเหลือ ๑๔ ปัจจัยที่มีปัจจัยเดียว

๑. เหตุปัจจัย
๒. อารัมมณปัจจัย
๓. อธิปติปัจจัย
๔. อนันตรปัจจัย
๕. สมนันตรปัจจัย
๖. สหชาตปัจจัย
๗. อัญญมัญญปัจจัย
๘. นิสสยปัจจัย
๙. อุปนิสสยปัจจัย
๑๐. ปุเรชาตปัจจัย

๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย
๑๒. อาเสวนปัจจัย
๑๓.กัมมปัจจัย
๑๔. วิปากปัจจัย
๑๕. อาหารปัจจัย
๑๖. อินทริยปัจจัย

๑๗. ฌานปัจจัย
๑๘. มัคคปัจจัย
๑๙. สัมปยุตตปัจจัย
๒๐. วิปปยุตตปัจจัย
๒๑. อัตถิปัจจัย

๒๒. นัตถิปัจจัย
๒๓. วิคตปัจจัย
๒๔.อวิคตปัจจัย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 01 ธ.ค. 2016, 14:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

หลักท่องให้จำง่ายขึ้น

ไฟล์แนป:
1480578228862.jpg
1480578228862.jpg [ 91.46 KiB | เปิดดู 1545 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 02 ธ.ค. 2016, 09:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

.............

ไฟล์แนป:
1480647142015.jpg
1480647142015.jpg [ 121.36 KiB | เปิดดู 1553 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 02 ธ.ค. 2016, 09:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

............

ไฟล์แนป:
1480647166043.jpg
1480647166043.jpg [ 117.01 KiB | เปิดดู 1545 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 02 ธ.ค. 2016, 09:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

..........

ไฟล์แนป:
1480647187096.jpg
1480647187096.jpg [ 63.96 KiB | เปิดดู 1545 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 04 ธ.ค. 2016, 08:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

..............

ไฟล์แนป:
15192682_1034481036681527_5521214084581678685_n.jpg
15192682_1034481036681527_5521214084581678685_n.jpg [ 81.79 KiB | เปิดดู 1527 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 04 ธ.ค. 2016, 16:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ท่องจำปัจจัย ๒๔

.............

ไฟล์แนป:
1480842706940.jpg
1480842706940.jpg [ 43.3 KiB | เปิดดู 1518 ครั้ง ]

หน้า 2 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/