ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

หลวงปู่ฝากไว้ : พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=36218
หน้า 3 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๒๙)

เรื่องการแผ่เมตตานี้
เป็นการทำกระแสใจของเราให้กว้างขวาง ผ่องใส
ปราศจากความพยาบาทจองเวร
มีส่วนช่วยในการภาวนาให้ดีขึ้น

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๐)

เรื่องกรรมฐาน ๔๐ อย่าง
และอาจมีอีกหลายอย่าง
ล้วนเป็นคุณประโยชน์ต่อการภาวนาทั้งนั้น

แต่ข้อสำคัญ อยู่ที่ดวงจิตของผู้บำเพ็ญ
ต้องเอาจริง จึงจะเป็นผลขึ้นมา
ถ้าไม่เอาจริง
กรรมฐานดีอย่างไร ก็ไม่เกิดเป็นผลขึ้นมาได้

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๑)

เมื่อมีปฐมมรรคแล้ว
ก็ต้องมีปัจฉิมผลอันเป็นปริโยสาน
มิฉะนั้นแล้ว พุทธังก็ย่อมไม่จำเป็นจะต้องมีสังฆัง

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๒)

การภาวนาเป็นเหมือนเครื่องมือค้นคว้าหาแก้วอันประเสริฐ
คนเรามีแก้วอันประเสริฐอยู่ในตัว
แต่เมื่อไม่อาศัยการภาวนา
ก็ไม่สามารถค้นพบแก้วนั้นได้

พระพุทธศาสนามีคุณค่าสูง
ก็ด้วยสอนวิธีภาวนา
ทำจิตใจที่มีกิเลสอาสวะเศร้าหมอง
ให้หมดจดจากสิ่งเศร้าหมองกลับผ่องใสขึ้น

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๓)

เรื่องความรู้ของคนเรานั้นมีอยู่สองอย่าง
อย่างหนึ่งคือ ความรู้ที่แส่สาย ฟุ้งซ่านไปในสิ่งต่างๆ
ทั้งในอดีต อนาคต
เรียกว่า “จิตสังขาร” ความปรุงแต่งของจิต
ส่วนอีกอันหนึ่งนั้นเป็นความรู้
ที่รู้เรื่องการปรุงแต่งของจิตอีกทีหนึ่ง...
เป็นสภาพที่รู้อยู่ภายใน

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๔)

ธรรมะหรือมรรคผล เปรียบเหมือนน้ำอยู่ใต้ดิน
คนบางพวกขุดไปได้เล็กน้อย ไม่พบ ท้อใจเลิก ก็ไม่ได้น้ำ
คนบางพวกขุดไปพอลึกลงหน่อย ดินพังแล้ว
ไม่มีปัญญาแก้ไข เลยขุดไม่ได้ถึงน้ำ
ส่วนผู้ที่มีความพยายาม มีสติปัญญา
เหมือนผู้มีเครื่องมือดี มีความเพียร
มีความอดทน ย่อมขุดถึงน้ำได้

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๕)

กิเลสมันมีอุบายหลายอย่าง
ที่มักเอาชนะคนผู้จะปราบมันเสมอ
แทนที่จะปราบมันลง กลับถูกมันปราบเอา

ฉะนั้นวันคืนล่วงไปอย่าให้ล่วงไปเปล่า
ต้องประกอบความเพียรภาวนา
อย่าเห็นแก่กินแก่นอนเป็นใหญ่
ให้มุ่งชำระกิเลสเป็นของจำเป็น เป็นหน้าที่สำคัญ

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๖)

กิเลสนั้นเหมือนกับปลิงหรือทาก...
ถ้าเราปล่อยให้มันดูดติดอยู่กับตัวเรา
โดยไม่มีการแก้ไขแล้ว
ไม่มีวันที่มันจะหลุดออกได้เอง
และก็นับวันจะทำอันตรายให้มากขึ้น

ดังนั้น เราผู้เห็นภัยของกิเลส
ก็จงพยายามภาวนาหาทางขูดดึงกิเลสออกจากตัว
อย่าได้นอนใจปล่อยให้มันดูดติดอยู่เรื่อยไป

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๗)

ภัยต่างๆ ที่เห็นๆ กันนั้น
อย่างมากก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ผ่านไป
แต่ส่วนของภัยของกิเลสนั้น ตายแล้วยังไม่หมดภัย
มันยังเป็นภัยข้ามภพข้ามชาติไปอีก ไม่รู้สิ้นสุด
ถ้าเราไม่หาอุบายวิธีกำจัดมัน
ให้หมดสิ้นหรือเบาบางไป
เราก็จะประสบภัยจากมันเรื่อยมา

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 13 ม.ค. 2011, 15:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

รูปภาพ

(๓๘)

คนเราโดยมากมักถืออุปสรรคเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจ
เลยท้อแท้ที่จะแก้ไขปรับปรุง
หรือดำเนินกิจการให้รุดหน้าต่อไป

ส่วนผู้ที่มีความเข้มแข็ง
หรือทำให้จิตใจของตนเข้มแข็งต่อไป
จะต้องถืออุปสรรคอันตรายต่างๆ
เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมบารมีของตนให้เพิ่มขึ้น


----------------------------------------


หลวงปู่ฝากไว้ : พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

คัดมาจาก... หนังสือพุทธาจารานุสรณ์
โพสท์ในเว็บลานธรรมเสวนา หมวด สติปัฏฐาน ๔
กระทู้ ๑๔๔๘๔ โดย : อิน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘

http://www.dharma-gateway.com/monk/prea ... sim_08.htm

= ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่สิม พุทธาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21573

= รวมคำสอน “หลวงปู่สิม พุทธาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42673

เจ้าของ:  warrior of light [ 04 ก.พ. 2011, 18:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

:b8: :b8: :b8:
อนุโมทนาสาธุครับ

เจ้าของ:  Duangtip [ 27 ม.ค. 2015, 18:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ : พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

:b27: :b16: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ :b8: :b20:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 07 ส.ค. 2018, 06:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่ฝากไว้ : พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

:b8: :b8: :b8:

หน้า 3 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/