วันเวลาปัจจุบัน 22 ม.ค. 2022, 18:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง

กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ม.ค. 2022, 06:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7053


 ข้อมูลส่วนตัว


เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆ
และแต่ละตำแหน่ง พระพุทธองค์ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียวเท่านั้น

เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา :: หมวด ภิกษุ (ทั้งหมด ๔๑ ท่าน)
เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา :: หมวด ภิกษณี (ทั้งหมด ๑๓ ท่าน)
เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา :: หมวด อุบาสก (ทั้งหมด ๑๐ ท่าน)
เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา :: หมวด อุบาสิกา (ทั้งหมด ๑๐ ท่าน)


เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องพุทธบริษัททั้ง ๔ ไว้ในตำแหน่ง คือ

ได้รับการยกย่องตามเรื่องที่เกิดขึ้น (อัตถุปปัตติโต) ได้แสดงความ สามารถให้ปรากฏ
โดยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ได้รับการยกย่องตามที่ได้สะสมบุญมาในอดีตชาติ (อาคมันโต) ได้สร้างบุญสะสมในด้านนั้น
มาตั้งแต่อดีตชาติ พร้อมทั้งตั้งจิตปราถนา เพื่อบรรลุตำแหน่งนั้นด้วย

ได้รับการยกย่อง ตามความเชี่ยวชาญ (จิณณวสิโต) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษ

ได้รับการยกย่องตามความสามารถเหนือผู้อื่น (คุณาติเรกโต) มีความสามารถในเรื่องที่ทำให้
ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะเหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน


เนื้อหาพิมพ์มาจาก หนังสือ เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน พรหมอยู่ / กัลยาณธัมโม)
ISBN : 974-344-157-3
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม., พธ.บ., M.Ed.
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก
๕๔/๖๗, ๖๘,๗๑,๗๒ ซอย ๑๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
หาซื้อได้ตามร้านหนังสือระดับกลางขึ้นไป มีทุกร้านครับ

สาธุ สาธุ สาธุ


เอตทัคคะ หมวดภิกษุ

พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในฝ่ายรัตตัญญู
ร่วมทำนายพระลักษณะ / ออกบวชติดตามพระสิทธัตถะ / ปัญจวัคคีย์ปลีกตัวหนี /
ฟังปฐมเทศนา / พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา / ได้รับยกย่องทางรัตตัญญู / บั้นปลายชีวิต

พระอุรุเวลกัสสปเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีบริวารมาก
บวชเป็นฤาษีชฎิล / ละลัทธิเดิม / ฟังอาทิตตปริยายสูตร / ตามเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสาร /
ได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก

พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญา
เบื่อโลกจึงออกบวช / ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา / ถูกพระภิกษุหนุ่มฟ้อง / เปรียบตนด้วย
อุปมา ๙ อย่าง / ถูกพราหมณ์ตี / ถูกนันทกยักษ์ทุบ / เป็นต้นแบบการทำสังคายนา /
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนิพพาน / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน

พระมหาโมคคัลลานเถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย) เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์
ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ / ได้รับยกย่องในทางอิทธิฤทธิ์ / มีความสามารถใน
ทางอิทธิปาฏิหาริย์ / ทรมานพญานาค / มีอัธยาศัยกว้างขวาง / ถูกโจรทุบ / บุพกรรมของท่าน /
กราบทูลลานิพพาน

พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นพระธรรมกถึก
ปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างนั้น / สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร

พระกาฬุทายีเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส
แจ้งข่าวพระบรมศาสดาเสด็จ

พระนันทเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้สำรวมอินทรีย์
อุ้มบาตรตามเสด็จ / จำใจบวช / เปรียบอดีตเจ้าสาวเหมือนลิงแก่ /
ได้รับยกย่องเป็นผู้สำรวมอินทรีย์

พระราหุลเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ใคร่ในการศึกษา
ทูลขอทรัพย์สมบัติ / พระราชทานอริยทรัพย์ / พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร /
ได้รับยกย่องเป็นผู้ใคร่การศึกษา / เป็นต้นบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน

พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงพระวินัย
ขอบวชตามเจ้าศากยะ / ตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / ปฐมสังคายนาวิสัชนาพระวินัย

พระภัททิยเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เกิดในตระกูลสูง
บวชเพราะเพื่อนชวน / เปล่งอุทานว่า สุขหนอๆ

พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยจักษุญาณ
พี่ชายชวนบวช / ไม่รู้จักคำว่า “ไม่มี” / เรียนเรื่องการทำนา / ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช / ให้อุบาลี
กัลบกบวชก่อน / ได้รับยกย่องผู้มีทิพยจักษุญาน / ปฐมเหตุประเพณีทอดผ้าบังสุกุล-ผ้าป่า /
พระพุทธองค์ช่วยเย็บจีวร

พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นพหูสูตร ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
ได้รับเลือกเป็นพุทธอุปัฏฐาก / ทูลขอพร ๘ ประการ / พระพุทธองค์ตรัสถามคุณและโทษของ
พร ๘ ประการ / ยอมสละชีวิตแทนพุทธองค์ / ได้รับยกย่องหลายตำแหน่ง /
ปฐมสังคายนารับหน้าที่สำคัญ / นิพพานกลางอากาศ

พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง
ทดสอบการตรัสรู้ / กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่ ๑๕

พระปิณโฎลภารทวาชเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้บันลือสีหนาท
โทษของการไม่รู้ประมาณในอาหาร / เศรษฐีอยากรู้จักพระอรหันต์ / เดียรถีย์แสดงท่าเหาะ /
พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปเอาบาตร / ได้รับยกย่องในทางผู้บันลือสีหนาท

พระมหากัจจายนเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
กราบทูลขอแก้ไขพุทธบัญญัติ / ความสามารถพิเศษของท่าน / พระเถระแปลงร่าง /
ได้รับยกย่องในทางอธิบายความย่อให้พิสดาร

พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีลาภมาก
พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี / ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก

พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีวาจาไพเราะ
อยู่ชนบทบวชพระยาก / เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค / ถวายพระธรรมเทศนา /
ได้รับยกย่องในทางผู้มีวาจาไพเราะ

พระมหากัสสปเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงธุดงค์
ปิปผลิมาณพถูกแปลงสาร / สภาพชีวิตครองคู่ / อุปสมบทด้วยวิธีรับโอวาม ๓ ข้อ /
ได้รับยกย่องในทางผู้ทรงธุดงค์ / ขับไล่นางเทพธิดา / เป็นประธานปฐมสังคายนา /
สาระสำคัญของปฐมสังคายนา / ชีวิตบั้นปลาย

พระราธเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ว่าง่าย
ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม / ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย

พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้พูดเสียงไพเราะ
คนแคระก็บวชได้ / ถูกล้อเลียนว่าเป็นสามเณร / ได้รับยกย่องว่าพูดเสียงไพเราะ

พระทัพพมัลลบุตรเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้จัดเสนาสนะ
ประสูติบนเชิงตะกอน / โกนผมเสร็จก็บรรลุอรหันต์ / ขอรับภารกิจของสงฆ์ /
ถูกภิกษุณีกล่าวหาว่าข่มขืน / ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ

พระพากุลเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ไม่มีโรคาพยาธิ
คลอดจากท้องคนเข้าไปอยู่ในท้องปลา / ลูกใครกันแน่ / เข้ามาบวชในพุทธศาสนา /
ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธ

พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในฝ่ายศรัทธาวิมุตติ
บวชเพราะอยากชมพระรูปโฉม / ถูกขับไล่ไปโดดเขาตาย

พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้โอวาทภิกษุ
ทรงทราบข่าวพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก / เสด็จออกบวชพร้อมอำมาตย์ / พระพุทธองค์ทรง
รับเสด็จ / พระเทวีและภรรยาอำมาตย์ออกบวช / พระมหากัปปินะเปล่งอุทานว่า “สุขหนอๆ”

พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้นำซึ่งความเลื่อมใส
แค่ ๑ พรรษาตั้งตนเป็นอุปัชฌาย์ / เป็นต้นบัญญัติเรื่องตั้งอุปัชฌาย์ / ความปรารถนาบรรลุผล

พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ป่า
๗ ขวบได้แต่งงาน / หนีเมียบวช / พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยม / พระหลวงตานินทาพระเถระ

พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในฝ่ายอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล
ออกบวชคราวฉลองพระเชตวัน / พักกลางแจ้งฝนจึงแห้งแล้ง

พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในฝ่ายขิปปาภิญญา
เรือแตกแต่รอดตาย / อรหันต์เปลือย / เดินทางทั้งวันทั้งคืน / ตรัสรู้เร็วพลัน

พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปฏิภาณ
รับจ้างดีดกะโหลก / บวชเพื่อเรียนมนต์

พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ปรารภความเพียร
มีขนสีเขียวขึ้นที่ฝ่าเท้า / ทรงแนะนำให้ทำความเพียรเหมือนพิณ ๓ สาย /
มูลเหตุทรงอนุญาตให้ภิกษุสวมรองเท้าได้

พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในฝ่ายระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสติ

พระนัทกเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้โอวาสภิกษุณี
หลีกเลี่ยงแสดงธรรมแก่ภิกษุณี

พระกังขาเรวตเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาณ
แอบนั่งฟังธรรมท้ายสุด / เหตุที่ได้นามว่ากังขาเรวตะ

พระมหาปันถกเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เจริญวิปัสสนา
ธิดาเศรษฐีหนีตามชายหนุ่ม / มาอยู่กับตายายจึงได้บวช / ได้รับยกย่องในทางผู้เจริญวิปัสสนา

พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
เพราะปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก / ประกาศความเป็นอรหันต์ / บุพกรรมของพระจูฬปันถก

พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง
มีหญิงสาวตามทุกย่างก้าว / กรรมเก่าของท่าน / พระเจ้าปเสนทิโกศลพิสูจน์ความจริง /
สุขภาพกายดีจิตก็ดีด้วย

พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้บวชด้วยศรัทธา
บวชด้วยศรัทธาแรงกล้า / บิดามารดาอ้อนวอนให้สึก / แสดงธรรมมุทเทศแด่พระเจ้าโกรัพยะ

พระกุมารกัสสปเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
ภิกษุณีตั้งท้อง / พระอุบาลีตัดสินคดีภิกษุณีท้อง / พระเจ้าปเสนทิโกศลขอลูกภิกษุณีไปเลี้ยง /
พระเถระต่อว่ามารดา / ได้รับยกย่องว่าแสดงธรรมอย่างวิจิตร

พระมหาโกฏฐิตเถระ เเอตทัคคะในฝ่ายผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
ทิ้งพราหมณ์ถือพุทธ / เป็นผู้แตกฉานเพราะชอบถามปัญหา

พระสาคตเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
แสดงฤทธิ์ช่วยชาวบ้าน / พระเถระเมาเหล้า (ต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา)

พระปิลินทวัจฉเถระ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
เบื่อโลกจึงออกบวช / มีปกติเรียกคนอื่นว่า “คนถ่อย” / ถูกเพื่อนภิกษุฟ้องพระพุทธเจ้า /
ได้รับยกย่องว่าเป็นที่รักของเทวดา

https://84000.org/one/1/index.shtml

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ม.ค. 2022, 06:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7053


 ข้อมูลส่วนตัว


เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี

พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
เป็นทั้งพระน้านางและพระมารดาเลี้ยง / ขอบวชแต่ผิดหวัง / พระอานนท์ช่วยกราบทูลจึงได้บวช

พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญา
หลงอุบายถูกหลอกให้ไปวัด / พระอรหันต์ฆราวาสเป็นได้ไม่นาน

พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์
เพราะสวยบาดใจจึงต้องให้บวช / บวชแล้วยังถูกข่มขืน / พระขีณาสพเหมือนไม้แห้งไม้ผุ /
ห้ามภิกษุณีอยู่ป่า

พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงพระวินัย
ดอกฟ้าได้ยาจก / คลอดลูกกลางทาง / สามีถูกงูกัดตาย /
หัวใจสลายเพราะสูญเสียลูกน้อยทั้งสอง /
ทราบข่าวตายของบิดามารดาถึงกับเสียสติ / หายบ้าแล้วได้บวช

พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน
เพราะรักญาติจึงออกบวช / พอเบื่อหน่ายก็ได้สำเร็จ

พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก
ถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวช / ถูกอดีตสามีลองภูมิ / เป็นผู้เลิศทางทรงธรรม

พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ปรารภความเพียร
จากเศรษฐีเป็นอนาถา / ไร้ที่พึ่งพาจึงออกบวช / พอสำเร็จอรหันต์ก็แสดงอภินิหาริย์ /
ได้รับยกย่องว่าเลิศทางความเพียร

พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยจักษุ
ออกบวชเพราะเบื่อโลก / ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางทิพยจักษ

พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
ลูกปุโรหิตเกิดฤกษ์โจร / ดอกฟ้าในมือโจร / สันดานโจรไม่เจือจาง /
ปัญญามิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกิน / โจรชั่วสิ้นชีพ / ถอนผมบวชเป็นเดียรถีย์ /
โต้วาทีกับพระสารีบุตร / ขอบวชในพุทธศาสนา

พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ไม่ทำบาปแต่ต้องคอยรับบาป / บวชในสำนักปริพาชก

พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงอภิญญา
พอประสูติโอรสพระสวามีก็หนีบวช / บวชตามพระสวามีและโอรส

พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม /
อุ้มศพลูกหาหมอรักษา / พระศาสดาบอกยาให้

พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
สิงคาลกุมารไหว้ทิศ ๖ / สิงคาลมาตาออกบวช


[i]*ความหมาย

ภิกษุณี คือ หญิงที่ได้อุปสมบทแล้ว, พระผู้หญิงในพระพุทธศาสนา

ความเป็นมา ภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ
โดยมีพระมหาปชาบดีโคตรมี พระมาตุจฉา
ซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระภิกษุณีรูปแรก

ดังเรื่องปรากฏ ในภิกษุณีขันธกะและอรรถกถา สรุปได้ความว่า
หลังจากพระเจ้าสุทโธทนะ ปรินิพพานแล้ว วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่
ที่นิโครธาราม ในเมืองกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี เสด็จเข้าไปเฝ้า
และทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัย แต่การณ์นั้นมิใช่ง่าย
พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง ๓ ครั้ง

https://84000.org/one/2/index.shtml

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ม.ค. 2022, 06:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7053


 ข้อมูลส่วนตัว


เอตทัคคะ หมวดอุบาสก

ตปุสสะ-ภัลลิกะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน
ทฺววาจิกอุบาสก / พระพุทธเจ้าประสานบาตร

อนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
ได้ชื่อใหม่เพราให้ทาน / สำเร็จพระโสดาบัน / สร้างวัดถวาย / ทำบุญจนหมดตัว /
ขับไล่เทวดา / ต้นแบบการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย / มอบภารกิจของตนให้ลูกหลาน /
ลูกสาวป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย /พระโสดาบันร้องไห้ไปกราบทูลพระศาสดา

จิตตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก
สร้างวัดอัมพาตการาม / เชี่ยวชาญในการแสดงธรรม

หัตถกคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
ถูกยักษ์จับ / พุทธานุภาพปราบยักษ์

พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต
ครองกรุงกบิลพัสดุ์ / ถวายทานมีรสประณีต

อุคคคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิต
ผู้ให้ของที่ชอบใจ ย่อมได้ของที่ชอบใจ

อุคคตคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์
ต้นคดปลายตรง

สูรอัมพัฏฐอุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว
ความคิดมีเหตุผล / มารแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้า / มารร้ายพ่ายพระ

ชีวกโกมารภัจ เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล
จากทารกถูกทิ้งที่กองขยะมาเห็นลูกเจ้า / หนีจากวังหาสำนักศึกษา /
ได้เรียนวิชาแพทย์พิเศษ / คนไข้คนแรกของหมอชีวก / ประวัติการรักษาโรคครั้งสำคัญ /
หลอกให้พระเจ้าจัณฑปัชโชตเสวยเนยใส / แพทย์ประจำองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ /
พาพระเจ้าอชาตศรัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า / กราบทูลขอพรห้ามบวชคนมีโรคติดต่อ /
กราบทูลขอพรให้ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้ / สร้างวัดชีวกัมพวัน

นกุลบิดาคฤหบดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคย
กล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว

https://wimutti.org/%E0%B8%9F%E0%B8%B1% ... %E0%B8%9E/

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ม.ค. 2022, 06:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 7053


 ข้อมูลส่วนตัว


เอตทัคคะ หมวดอุบาสิกา

๑. นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
แก้บนด้วยข้าวมธุปายาส / ลูกชายหาย / ยสะบรรลุอรหัตผล / อุบาสิกาคนแรก

๒. นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา
๗ ขวบสำเร็จโสดาบัน / หญิงงามเบญจกัลยาณี / ชน ๔ พวกเมื่อวิ่งจะดูไม่งาม /
ธนญชัยเศรษฐีให้โอวาทลูกสาว / อานิสงส์การทำบุญแล้วแถม / นางวิสาขาตำหนิพ่อผัว /
พ่อผัวยกย่องวิสาขาให้ฐานะมารดา / คุณสมบัติพิเศษประจำตัวนางวิสาขา / ร้องไห้อาลัยหลาน /
วิสาขาสร้างวัด / เพราะพระเปลือยกายจึงถวายผ้าอาบน้ำฝน / พระภิกษุคิดว่านางเป็นบ้า

๓. นางขุชชุตตรา เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม
สาวพิการหลังค่อม / โฆสกเศรษฐีสร้างวัดถวาย / นางขุชชุตตราบรรลุโสดาบัน /
เป็นอาจารย์สอนธรรม / บุพกรรมล้อเลียนพระ

๔. นางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
เศรษฐีตกยาก / ได้นามว่าสามาวดี / นางสามาวดีบรรลุโสดาบัน /
นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา / จ้างนักเลงด่าพระพุทธองค์ /
นางสามาวดีถูกใส่ความเรื่องไก่ / ถูกใส่ความเรื่องงู / อานุภาพแห่งเมตตาธรรม /
นางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นพร้อมหญิงสหาย / ชดใช้กรรมเก่า / กรรมใหม่ให้ผลทันตา

๕. นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน
ขี้ไถกลายเป็นทอง / นางอุตราถูกน้ำมันเดือดราดศีรษะ

๖. พระนางสุปปวาสา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต
ตั้งครรภ์นานเกือบ ๘ ปี / ให้อาหารชื่อว่าให้สิ่งประเสริฐ ๕ ประการ

๗. นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
เฉือนเนื้อตัวเองถวายพระ / ทรงบัญญัติห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์

๘. นางกาติยานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง
โจรขุดอุโมงค์เข้าบ้าน / พาโจรบวช

๙. นางกาฬีกุรรฆริกา เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา

๑๐. นางนกุลมารดาคหปตานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา
กล่าวตู่ว่าพระพุทธองค์เป็นลูก / แม้ทางใจก็ไม่เคยคิดชั่ว

https://84000.org/one/4/10.html

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร