ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=29984
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 12 มี.ค. 2010, 23:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

๑๔. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คือยึดความพอดี พอเพียง พอควร เป็นที่ตั้ง
อย่าทำอะไรให้ล้นเกินพอดี

เศรษฐกิจพอเพียงอธิบายอย่างง่ายที่สุด
คือ ถ้ากินมากก็จุก ไม่กิน หรือกินน้อยก็หิวโหย ทำอะไร ให้พอดี
แต่ต้องทำอย่างเต็มศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

“..พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือคำว่าพอ ก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ

ดังนั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข..”


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 12 มี.ค. 2010, 23:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

๑๕. ภูมิสังคม

การพัฒนาใด ๆ ต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ
เนื่องจากแต่ละแห่งคนไม่เหมือนกัน
ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน
ตลอดจนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เหมือนกัน

ทรงใช้คำว่า “ภูมิสังคม”
คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตร์และลักษณะของสังคม

ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

“..การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์
และ ๓ ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา
ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา

คือ นิสัยใจคอของคนเรา
จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้
เราต้องแนะนำ เราเข้าไป ไปช่วย
โดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้

แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้
ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง..”


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 12 มี.ค. 2010, 23:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

๑๖. รู้ รัก สามัคคี

รู้ คือ รู้ต้นเหตุ รู้ปลายเหตุ
แล้วถึงเริ่มทำงาน จะได้มีประสิทธิภาพ
ต้องรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดทั้งรู้ถึงปัญหา
และรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา

รัก คือ ความรัก ความเมตตา
ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
และไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ

อีกทั้งความรักที่มีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน
ก็สามารถนำไปสู่ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล
สนับสนุนให้บุคคลอื่นบรรลุประโยชน์
หรือเข้าถึงจุดหมายของชีวิตของเขาในระดับต่าง ๆ ได้

สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น
ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้
ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดี


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 13 มี.ค. 2010, 19:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

๑๗. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อน

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ต้องเข้าใจภูมิประเทศ
เข้าใจคน เข้าใจหลักปฏิบัติ
และที่สำคัญ เราเข้าใจเขาและจะต้องทำอย่างไรให้เขาเข้าใจเราด้วย
เราเข้าถึงเขาแล้ว ต้องทำอย่างไรให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย


เมื่อเข้าใจกันแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่พัฒนาในขั้นต่อไปได้


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 13 มี.ค. 2010, 19:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

๑๘. ปลูกป่าในใจคน

เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดิน
ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์
ทำให้ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม

ไม่รู้จักพอ ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น

ดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา
จะต้องปลูกจิตสำนักในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน


ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

“..เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง..”


(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 13 มี.ค. 2010, 19:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

๑๙. ทำงานอย่างมีความสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ
และทรงมีความสุขทุกคราที่ได้ช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า

“..ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้

นอกจากการมีความสุขร่วมกัน
ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น..”


(ยังมีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 15 มี.ค. 2010, 14:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

รูปภาพ

หลักการทรงงาน
ที่ประมวลไว้มิใช่หลักสำหรับผู้ปฏิบัติงานราชการเท่านั้น


หากแต่เป็นหลักการทำงานที่ดีที่ทุกๆ คน
สามารถนำไปปรับใช้กับวิถีชีวิตและการทำงานของแต่ละคนได้
ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตของผู้นำไปปฏิบัติ
เป็นแนวทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนได้


~*~*~*~*~*~*~*~*~

เพราะนี้คือ

แก่นแท้ของการดำเนินชีวิตที่มาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นหลักชัยแห่งชีวิต
ของชาวไทยทั้งปวง


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน,
จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

โดย มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. สำนักงบประมาณ และกรุงเทพมหานคร, หน้า ๑๔-๓๗)

เจ้าของ:  Supatorn [ 02 ก.ค. 2011, 08:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

:b8: :b8: :b8:
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

:b41: :b41: :b41: :b41: :b41:

เจ้าของ:  kallayapuechngam [ 26 พ.ย. 2013, 10:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

:b8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน :b8:
ขอบคุณมากๆค่ะ ขออนุญาต นำไป เผยแผ่ ต่อค่ะ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/