วันเวลาปัจจุบัน 23 ม.ค. 2021, 16:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 95 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ธ.ค. 2009, 02:50 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๘๘. ที ฆ า ยุ โ ก ม ห า ร า ช า

ทีฆายุโก มหาราชา นิทฺทุกฺโข จ นิรามโย
สุเขธิโต สทา โหตุ เอสาโน มภิปตฺถนา.


ทีฆายุโก มะหาราชา นิททุกฺโข จะ นิรามะโย
สุเขธิโต สะทา โหตุ เอสาโน มะภิปัตถะนา.

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงปราศจากทุกข์และพระโรคาพาธ
ทรงประสบสุขอยู่เสมอ”


สิ่งนี้เป็นความปรารถนาของปวงข้าพระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ธ.ค. 2009, 02:52 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๘๙. ข อ ถ ว า ย ชั ย ม ง ค ล

ภทฺทํ โหตุ มหาราชา ปตฺถิตํ โว สมิชฺฌตุ
อิฏฺฐปาโก สทา เมตุ ภวตุ ชยมงฺคลํ.


ภัททัง โหตุ มะหาราชา ปัตถิตัง โว สะมิชฌะตุ
อิฏฐะปาโก สะทา เมตุ ภะวะตุ ชัยมังคะลัง.

ข้าแต่พระองค์ขอสิ่งที่ดีจงบังเกิดมี
ขอสิ่งที่ต้องพระราชประสงค์จงสำเร็จ
ขอผลอันน่าปรารถนาจงมีมาเสมอ
ขอชัยมงคลจงบังเกิดมีแด่พระองค์
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกเมื่อ


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

(มีต่อ : นิคมพจน์ / บทส่งท้าย)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 ธ.ค. 2009, 04:00 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b42: นิ ค ม พ จ น์ :b42:

:b44: ก. อรุโณทยเมน จนฺทสงฺคามวํสินา
คาถา มิมา กตา ตสฺส โถมนาย สมาทรํ.

ข. สพฺพตฺถ ปตฺถตา กิตฺตี โลกา ชานนฺตุ ขตฺติยํ
อุตตมํ ปวรํ เสฏฺฐํ สฺยามรฏฺฐนิวาสินํ.

ค. สพฺเพ เทวานุรกฺขนฺตุ โลกปาลา มหิทฺธิกา
สญาติกํ ตํ ราชญฺญํ สฺยามรฏฺฐนิวาสินํ
นานารฏฺฐนิวาสิญจ สพฺพโลกํ นิรนฺตรํ.
อิติ จนฺทสงฺคามวํสิกอรุโณทยนาเมน อุปสเกน รจิตา
ราชญฺญคาถา ปรินิฏฺฐิตา.


:b44: อะรุโณทะยะเมนะ จันทะสังคามะวังสินา
คาถา มิมา กะตา ตัสสะ โถมะนายะ สะมาทะรัง.

สัพพัตฺถะ ปัตถะตา กิตตี โลกา ชานันตุ ขัตติยัง
อุตตะมัง ปะวะรัง เสฏฐัง สยามะรัฏฺฐะนิวาสินัง.

สัพเพ เทวานุรักขันตุ โลกะปาลา มะหิทธิกา
สะญาติกัง ตัง ราชัญญัง สยามะรัฏฺฐนิวาสินัง
นานารัฏฐะนิวาสิญจะ สัพพะโลกํ นิรันตะรัง.
อิติ จันทะสังคามะวังสิกะอรุโณทะยะนาเมนะ อุปสะเกนะ ระจิตา
ราชัญญะคาถา ปะรินิฏฐิตา.

:b44: พระคาถาเหล่านี้
ข้าพระพุทธเจ้า นายรุ่งอรุณ จันทร์สงคราม ประพันธ์ขึ้น
เพื่อสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยความเทิดทูนยิ่ง

ขอพระเกียรติคุณจงแผ่ไปในที่ทุกสถาน
ขอโลกจงรู้จักพระมหากษัตริย์
ผู้ประเสริฐสูงสุดของประชาชนชาวสยาม

ขอเหล่าเทพทั้งปวงผู้รักษาโลกผู้ทรงฤทธิ์มหิทธานุภาพ
จงปกปักรักษาพระองค์ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้งปกปักรักษาปวงชนชาวสยาม
และปวงชนชาวโลกผู้อยู่ในดินแดนต่างๆ
ตลอดกาลนานเทอญฯ

๘๙ พระคาถามหาราชันย์ (ราชัญญคาถา)
ซึ่งอุบาสกชื่อ รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม ได้ประพันธ์ขึ้น ได้จบลงแล้วแล ฯ


(ก. ปถฺยวตฺตคาถา ข. ปถฺยวตฺตคาถา ค. ตติยมการวิปุลาคาถา)

:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : ๘๙ พระคาถามหาราชันย์ (ราชัญญคาถา) : ประพันธ์โดย รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม;
คุ้มศึกษาพระบาฬีพุทธาภิชาน จัดพิมพ์ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนทุนจัดพิมพ์,
พิมพ์ที่บริษัท ธนาเพลส จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า คุรุวันทา-หน้า ๙๑)


:b8: :b8: :b8:

ขออนุโมนาสาธุการอย่างยิ่งยวดกับ ท่านรุ่งอรุณ จันทร์สงคราม
ผู้ประพันธ์วรรณกรรมบทร้อยกรองคาถาพระบาฬีเรื่องนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์จรรมนง แสงวิเชียร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ได้มอบหนังสืออันทรงคุณค่านี้แก่กุหลาบสีชา
จนได้มีโอกาสนำมาพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชนในวงกว้างขึ้น

อนึ่ง อานิสงส์ใดใดอันเกิดจากการพิมพ์
และเผยแพร่บทวรรณกรรมบาฬีเรื่องนี้ในลานธรรมจักร
กุหลาบสีชา....ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงเป็นมหาธรรมิกราชา ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งพระองค์

รวมทั้งขอมอบอานิสงส์แด่ท่านอาจารย์ทั้งสอง....ด้วยจิตคารวะยิ่งเช่นกัน


:b20: :b8: ทีฆายุโก โหตุ มหาธรรมิกราชา :b20: :b8:


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 05 ธ.ค. 2009, 04:21, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ธ.ค. 2009, 14:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

:b48: :b8: :b48:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ม.ค. 2010, 00:26 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:
สาธุ สาธุ สาธุ....ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 95 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1 ... 3, 4, 5, 6, 7

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร