ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ร า ชั ญ ย ค า ถ า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=26927
หน้า 6 จากทั้งหมด 7

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 17:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๓. อ โ ห

อโห คุโณ มหา โหติ อโห วุตฺติ วิสุทฺธิกา
อโห วาจา สวนียา อโห จินฺตา สุจนฺติตา.


อโห คุโณ มะหา โหติ อโห วุตติ วิสุทธิกา
อโห วาจา สะวะนียา อโห จินตา สุจันติตา.

โอ้ พระคุณธรรมพระองค์แสนยิ่งใหญ่
พระราชจริยาวัตรของพระองค์พิสุทธิ์ยิ่ง
พระราชดำรัสของพระองค์น่าสดับ
พระราชดำริของพระองค์เหมาะสมนัก


:b8: :b8: :b8:

(ตติยสการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 17:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๔. ท ร ง ป ก ค ร อ ง โ ด ย ธ ร ร ม

ธมฺเมน รฏฺฐํ ปาเลติ ปิตาว รกฺขตี สุตํ
จิรกาลํ จรํ ธมฺมํ ปูเรติ สพฺพปารมี.


ธัมเมนะ รัฏฺฐัง ปาเลติ ปิตาวะ รักขะตี สุตัง
จิระกาลัง จะรัง ธัมมัง ปูเรติ สัพพะปาระมี.

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
ดุจดังพ่อคุ้มครองลูก
ตลอดกาลที่ผ่านมาทรงประพฤติธรรม
ทรงเพิ่มพูนพระบุญญาบารมีโพธิสมภาร


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 17:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๕. ดุ จ พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์

นวมินฺทสฺส ราชิโน โพธิสตฺตสฺเสวว วุตฺติกา
สพฺพปรามี ปูเรตฺวา ปรายณํ คมิสฺสติ.


นะวะมินทัสสะ ราชิโน โพธิสัตตัสเสวะ วุตติกา
สัพพะปรามี ปูเรตฺวา ปะรายะณัง คะมิสสะติ.

พระราชจริยาวัตรของพระองคุ์ดุจพระโพธิสัตว์
เมื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีโพธิสมภารทั้งสิ้นแล้ว
จะทรงบรรลุถึงจุดหมายอันสูงสุด


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชการตติยมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 20:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๖. ป ร า ช ญ์ แ ห่ ง ศ า ส ต ร์

นานาสิปฺเปสุ กุสโล ทฺกโข พฺยตโต วิจกฺขโณ
สุทินฺนปริญฺญาปตฺโต สิกฺขาลเยหิ วณฺณิโต.


นานาสิปเปสุ กุสโล ทกโข พฺยัตโต วิจักขโณ
สุทินนะปะริญญาปตโต สิกขาละเยหิ วัณณิโต.

พระองค์ทรงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แขนงต่างๆ
ทรเชี่ยวชาญ เจนจบ ประจักษ์ชัด
ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายปริญญาบัตร
จากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมนการตติยมาการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 20:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๗. โ ล ก ป ร ะ จั ก ษ์

อตฺตโน สตฺติกํ โลกํ ชานาเปติ มหิสฺสโร
อตฺตนา กตกิจฺเจน จิรกาเลน เปมโต.


อัตตะโน สัตติกัง ฌล ชานาเปติ มะหิสสะโร
อัตตะนา กะตะกิจเจนะ จิระกาเลนะ เปมะโต.

พระองค์ทรงทำใหโลกได้รู้จัก
ในพระปรีชาสามารถของพระองค์
ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมา
ตลอดเวลายาวนานด้วยความรัก


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 20:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๘. ร า ง วั ล ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ

ขตฺติโย วฑฒโน อคฺโค เอวํ โลกาภิวณฺณิโต
สพฺพรฏฐสมิติยา ทาตพฺพวตถุโก กุโป.


ขัตติโย วัฑฒะโน อัคโค เอวัง โลกาภิวัณณิโต
สัพพะรัฏฐะสะมิติยา ทาตัพพะวัตถุโก กุโป.

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญจากทั่วโลก
ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้เลิศ
ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัล
จากองค์การสหประชาชาติ


:b8: :b8: :b8:

(ตติยนการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 20:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๙. ท ร ง เ ป็ น ปิ ย ะ มิ ต ร

ปิยะมิตฺโต ปูชนีโย ตุวํ โหสิ อตีว โน
เอวํ ราชสมิติยํ ภาสเต วุฑฺฒขตฺติโย.


ปิยะมิตโต ปูชะนีโย ตุว โหสิ อะตีวะ โน
เอวัง ราชะสะมิติยัง ภาสะเต วุฑฒะขัตติโย.

สมเด็จพระราชาธิบดีผู้อาวุโสสูง
ได้ตรัสในมหาสมาคมแห่งราชวงศทั้งหลายว่า

“ฝ่าพระบาททรงเป็นมิตรที่รัก
และพึงเคารพยิ่งของพวกเราทั้งหลาย”


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมรการตติยนการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 20:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๐. ท ร ง รั บ ด อ ก บั ว

กายํ นาเมสิ ราชญฺโญ อาทายิตํ ติยุปฺปลํ
มหลฺลิกาย หตฺเถหิ อตีว ปิยทสฺสนํ


กายัง นาเมสิ ราชัญโญ อาทายิตุง ติยุปปะลัง
มหัลลิกายะ หัตเถหิ อะตีวะ ปิยะทัสสะนัง.

พระองค์ทรงน้อมพระวรกายลง
เพื่อทรงรับดอกบัวสายสามดอกจากมือหญิงชรา
ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์
เป็นภาพที่ประทับใจยิ่งนัก


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ธ.ค. 2009, 02:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๑. ป ร ะ ทั บ ใ น ก ล า ง ใ จ ช น

มหาชนมนนฺตเร มหาราชา นิสีทติ
เตน กโตรุปการา สพฺเพสํ หิ นิรนฺตรํ.


มะหาชะนะมะนันตะเร มะหาราชา นิสีทะติ
เตนะ กะโตรุปะการา สัพฺเพสํ หิ นิรันตะรัง.

พระองค์ประทับอยู่กลางดวงใจของพสกนิกร
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงบำเพ็ญต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเสมอมา


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชการตติยสการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ธ.ค. 2009, 02:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๒. อ ร่ า ม เ ห ลื อ ง เ รื อ ง ร อ ง

ปีตาภรณา มนุสฺสา สฺยามรฏฺฐนิวาสิโน
อิจฺฉนฺติ ทสฺสิตํ เปมํ ภตฺติญฺจ ราชขตฺติเย.


ปีตาภะระณา มะนุสิสา สฺยามะรัฏฐะนิวาสิโน
อิจฺฉันติ ทัสสิตุง เปมัง ภัตติญจะ ราชะขัตติเย.

ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง
อันเป็นสีแห่งความปลื้มปีติ
และเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ
เพื่อต้องการแสดงถึงความรักและภักดีที่มีต่อพระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปถมรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ธ.ค. 2009, 02:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๓. ค ร อ ง ร า ช ย์ ค ร บ ๖๐ ปี

สมปตฺเต สฏฐิมวสฺเส อนนฺมหาสมาคเม
ทีฆายุโก มหาราช ทีหายุ ดหตุ ขตฺติย
มหารวํ รวึสุ ตํ สฺยามวาสี มหาชนา


สัมปัตเต สัฏฐิมะวัสเส อะนันตะมะหาสะมาคะเม
ทีฆายุโก มหาราช ทีฆายุ โหตุ ขัตติยะ
มหาระวัง รวิสุ ตัง สฺยามะวาสี มะหาชะนา.

เมื่อทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์
ณ มหาสมาคมหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
ด้วยเสียงอันกึกก้องว่า "ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ"


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมสการปฺญจมชการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ธ.ค. 2009, 02:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๔. แ ส ง เ ที ย น แ ห่ ง ค ว า ม ภั ก ดี

สตสหสฺสทีปกา โอภาเสนฺติ สมาคเม
ราชงฺคเณ จ อญฺญตฺถ ภตฺติยา ตมฺหิ ทีปนา


สะตะสะหัสสะทีปะกา โอภาเสนติ สะมาคะเม
ราชังคะเณ จะ อัญญัตถะ ภัตติยา ตัมฺหิ ทีปะนา.

แสงเทียนนับแสนแสนดวง สว่างไสวในมหาสมาคม
ณ ท้องสนามหลวงและที่อื่นๆ
เป็นสิ่งแสดงถึงความจงรักภักดีในพระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ธ.ค. 2009, 02:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๕. ท ร ง รั ก ทุ ก ค น

พุทฺธิโก โสปิ ราชญฺโญ ปิยายติ อตีว โน
เอตญฺหิ อธิจินฺตนฺติ กเถสิ อฺญญสาสโน.


พุทธิโก โสปิ ราชัญโญ ปิยายะติ อะตีวะ โน
เอตัญหิ อะธิจินตันติ กะเถสิ อัญญะสาสะโน.

ประชาชนผู้นับถือศาสนาอื่นกล่าวว่า
แม้พระองค์จะทรงเป็นชาวพุทธ
แต่ก็ทรงรักพวกเราเป็นอย่างยิ่ง
นี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายจริงๆ


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ธ.ค. 2009, 02:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๖. พ่ อ ห ล ว ง

ปิตาสิ โน มหาราชา ปุตฺตํว โน ปิยายติ
อาภาทิโส อมฺหากนฺติ ภาสนฺติ รฏฺฐวาสิโน.


ปิตาสิ โน มะหาราชา ปุตตังวะ โน ปิยายะติ
อาภาทิโส อัมฺหากันติ ภาสันติ รัฏฐะวาสิโน.

อาณาประชาราษฎร์พากันกล่าวว่า
พระองค์ทรงเป็นพ่อของพวกเรา
ทรงเป็นแสงสว่างของพวกเรา
ทรงรักพวกเราเหมือนลูก


:b8: :b8: :b8:

(ตติยมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ธ.ค. 2009, 02:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๘๗. ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ข อ ง พ ส ก นิ ก ร

ทีฆายุโก ภวํ โหตุ มหาราชาติ ปตฺถนา
อิจฺฉิตา รฏฺฐวาสีนํ คุณปสํสภาณินํ.


ทีฆายุโก ภวํ โหตุ มหาราชาติ ปตฺถนา
อิจฺฉิตา รฏฺฐวาสีนํ คุณปสํสภาณินํ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สิ่งนี้เป็นความปรารถนา
ที่ชาวประชาผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่างมุ่งหวัง


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยวตฺตคาถา)

หน้า 6 จากทั้งหมด 7 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/