ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ร า ชั ญ ย ค า ถ า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=26927
หน้า 5 จากทั้งหมด 7

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 27 พ.ย. 2009, 22:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๕๘. ฟั ง พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า

ชาตกาล’ สฺส สมปตฺเต สมาคนฺตา มหาชนา
ราโชวาทํ สุสฺสูสนฺติ โมทยนฺตานุหายเน.


ชาตะกาลัสสะ สะมปัตเต สะมาคันตา มหาชะนา
ราโชวาทัง สุสฺสูสันติ โมทะยันตานุหายะเน.

เมื่อถึงวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชาชนต่างยินดีปรีดา
พร้อมใจกันมารับฟังพระบรมราโชวาทเป็นประจำทุกปี


:b8: :b8: :b8:

(ตติยมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 27 พ.ย. 2009, 22:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๕๙. เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง

อลํมตฺตปริโภโค เอกเมกํ สุขาปเย
มากาสาติกฺกมฺม พลํ เอวํ สาสิ ปุนปฺปุนํ


อะลังมัตตะปะริโภโค เอกะเมกํ สุขาปะเย
มากาสาติกกัมมะ พะลัง เอวัง สาสิ ปุนัปปุนัง.

การพอมีพอกินอย่างพอเพียงคือพอประมาณ
ช่วยทำให้แต่ละคนเป็นสุข
อย่าทำเกินกำลัง
ทรงสอนเนืองๆ อย่างนี้


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมสการตติยภการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 27 พ.ย. 2009, 22:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๐. ร ะ เ บิ ด ภ า ย ใ น

อนฺโตวิกมฺปํ ภาเวถ มา ภาเวถ ปโยชตํ
อตฺตนา ชาตํ วฑฺฒนํ เอวํ จิรํ วิวฑฺฒนํ.


อันโตวิกัมปัง ภาเวถะ มา ภาเวถะ ปะโยชะตัง
อัตตะนา ชาตัง วัฑฒะนัง เอวัง จิรัง วิวัฑฒะนัง.

ควรให้เกิดการระเบิดจากภายใน
อย่าให้เป็นการสั่งการ
การพัฒนาต้องเกิดจากตนเอง
เมื่อเป็นอย่างนี้การพัฒนาต่างๆ จะยั่งยืน


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการตติยตการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 พ.ย. 2009, 19:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๑. ผ ล ดี เ ห็ น ช้ า

กุสลํ ทุกฺกรํ ตสฺส สณิกํ ทสฺสิตํ ผลํ
ตถาปิ กตฺตพฺพํ ปุญญํ ยถาสตฺติ สมาทรํ.


กุสะลัง ทุกกะรัง ตัสสะ สะณิกัง ทัสสิตัง ผะลัง
ตะถาปิ กัตตัพพัง ปุญญัง ยะถาสัตติ สะมาทะรัง.

ความดีนั้นทำยาก
แต่จำเป็นต้องทำ
ตามกำลังความสามารถอย่างตั้งใจ


:b8: :b8: :b8:

(ตติยมการสิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 พ.ย. 2009, 20:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๒. คุ ณ ธ ร ร ม ๔ ป ร ะ ก า ร

สจจํ ทโม ขนฺติ จาโค คุณธมฺมา จตุพพิธา
สุขทา รฏฺฐิกานํ เต จริตพฺพา สมาทรํ.


สจจัง ทะโม ขันติ จาโค คุณะธัมมา จะตุพะพิธา
สุขะทา รัฏฐิกานัง เต จะริตัพพา สะมาทะรัง.

การรักษาความสัตย์ การข่มใจ
ความอดทน และการสละ
คุณธรรม ๔ ประการนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่ประชาชน
จึงควรปฏิบัติอย่างตั้งใจให้ถ้วนทั่ว


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 พ.ย. 2009, 20:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๓. ธ ร ร ม า ภิ บ า ล

สพพํ สํ น สกฺกา กาตํ ทเทถ วิวรํ สตํ
ปเทสํ อภิปาเลตํ อิจฺเจตํ ธมฺมปาลนํ.


สัพพัง สัง นะ สักกา กาตัง ทะเทถะ วิวะรัง สะตัง
ปะเทสัง อะภิปาเลตุง อิจเจตัง ธัมมะปาละนัง.

เมื่อไม่อาจทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้
จึงควรให้โอกาสคนดีได้ปกครองบ้านเมือง
นี่จึงเป็นการปกครองโดยธรรม


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 พ.ย. 2009, 20:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๔. รู้ จั ก ตั ว

พฺยคฺฆตฺตมิจฺฉเร เย ยํ เตสานเมตมิจฺฉิตํ
ปสฺสิตพฺโพ ตุ โน อตฺตา สกิจฺจํ สุกเร อลํ.


พฺยัคฺฆัตตะมิจฉะเร เย ยัง เตสานะเมตะมิจฉิตัง
ปัสสิตัพโพ ตุ โน อัตตา สะกิจฺจัง สุกะเร อะลัง.

การที่ใครปรารถนาเป็นเสือ
นั่นเป็นความปรารถนาของเขาเหล่านั้น
แต่เราต้องดูตัวตัวของเรา
แล้วทำกิจการงานของตนให้ดีอย่างเหมาะสม


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 28 พ.ย. 2009, 20:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๕. อ บ ร ม เ จ ริ ญ

วชเชตพฺพํ ปวชฺเชนฺโต ภาเวตพฺพํ ปภาวยํ
วชฺชาวชฺชํ สมญฺญาสิ ปเวเทสิ มหาชเน.


วัชเชตัพพัง ปะวัชเชนฺโต ภาเวตัพพัง ปะภาวะยัง
วัชชาวัชชัง สะมัญฺญาสิ ปะเวเทสิ มะหาชะเน.

พระองค์ทรงเว้นสิ่งที่ควรเว้น
ทรงอบรมเจริญสิ่งที่ควรอบรมเจริญ
ทรงรู้ถึงโทษและคุณประโยชน์
ทรงแนะนำให้ประชาชนได้รู้ตามด้วย


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 15:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๖. ต า ม คำ พ่ อ

ราโชวาทา ทินฺนาเนน สิกฺขิตพฺพา ชเนหิ เต
สุขํ หิ ภาเวนฺติ เตสํ ราโชวาทานุจารินํ.


ราโชวาทา ทินฺนาเนนะ สิกขิตัพพา ชะเนหิ เต
สุขัง หิ ภาเวนติ เตสัง ราโชวาทานุจารินัง.

พระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานนั้น
เป็นสิ่งที่ประชาชนควรศึกษาและปฏิบัติ
เพราะจะทำใหเกิดความสุข
แก่ผู้ปฏบัติตามพระบรมราโชวาท


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการตติยรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 15:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๗. พ ยุ ห ย า ต ร า ท า ง ช ล ม า ร ค

พหุกขตตํ ชลมชฺเฌ นาวาพฺยูโห สุการิโต
สพฺพโลกํ สฺยามสิปฺปํ ชานาเปสิ วิจิตตะกํ.


พหุกขัตตัง ชะละมัชเฌ นาวาพยูโห สุการิโต
สัพพะโลกัง สยามะสิปปัง ชานาเปสิ วิจิตตะกัง.

กระบวนยุหยาตราทางชลมารค
ที่ทรงได้จัดขึ้นหลายคราว
ทำให้ชาวโลกได้รู้จักในศิลปวัฒนธรรมสยาม
อันงามวิจิตร


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมสการตติยรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 15:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๘. เ รื อ พ ร ะ ที่ นั่ ง น า ร า ย ณ์ ท ร ง สุ บ ร ร ณ

สุปณณวาหโน เทโว นารายโณติมามิกา
ราชนาวา กตา ตสฺส กิตฺติยา โถมนาย สา.


สุปัณณะวาหะโน เทโว นารายะโณติมามิกา
ราชะนาวา กะตา ตัสสะ กิตติยา โถมะนายะ สา.

เรือพระทีนั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙
สร้างขี้นเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 15:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๖๙. พ ร ะ ร า ช สุ ว ร ร ณ า ภ ร ณ์

สุวณฺณาภรโณ ราชา สุกตํวรปุญฺญตํ
ทสฺเสติ ปุญฺญญฺหิ อคฺคํ โหติ อคควิปากทํ.


สุวัณณาภะระโณ ราชา สะกะตังวะระปุญะญะตัง
ทัสเสติ ปุญญัญฺหิ อัคคัง โหติ อัคคะวิปากะทัง.

พระองค์ทรงฉลงพะองค์ครุยทอ’
ทรงแสดงให้เห็นถึงความที่ทรงมีพระบุญญาธิการ
ที่ทรงได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างดีเลิศ
เพราะพระบุญญาบารมีที่ดีเลิศย่อมให้ผลอันดีเลิศ


:b8: :b8: :b8:

(ตติยรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 15:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๐. ดิ น ใ ต้ พ ร ะ บ า ท

โส ยตฺถ ภูมิยํ ฐิโต สา วรา ภูมิ สมฺมตา
นรา ขณนฺติ ตํ ภูมึ เขตฺต วปิตุมตฺตโน.


โส ยัตถะ ภูมิยัง ฐิโต สา วะรา ภูมิ สัมมะตา
นะรา ขะณันติ ตัง ภูมิง เขตเต วะปิตุมัตตะโน.

พระองค์ประทับยืน ณ สถานที่ใด
ที่นั้นถือว่าเป็นที่อันประเสริฐ
ประชาชนพากันขุดดิน ณ ที่นั่น
ไปโปรยหว่านในที่นาของตน


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชาการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 17:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๑. ผ้ า ใ ต้ พ ร ะ บ า ท

มคฺควิถี รญฺญา ยาตา ตตฺถ ปตฺถริตา ปฏา
ปเฏ อกฺกมิเต เตน อภิปูเชนฺติ สาทรํ.


มัคคะวิถี รัญญา ยาตา ตัตถะ ปัตถะริตา ปะฏา
ปะเฏ อักกะมิเต เตนะ อะภิปูเชนติ สาทะรัง.

ในเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนั้น
ประชาชนต่างได้ปูผ้าไว้มากมาย
และนำผ้าที่พระองค์ทรงประทับรายพระบาทไว้นั้น
ไปสักการะบูชาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 04 ธ.ค. 2009, 17:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๗๒. ท ร ง นึ ก ถึ ง ป ร ะ ช า ช น

จิรกาลํ ราชภาเว ฐิตกาล ทิเน ทิเน
อนุสฺสรํ ปชํ ตสฺส สพฺพกิจฺจํ อกาสิ โส


จิระกาลัง ราชะภาเว ฐิตะกาล ทิเน ทิเน
อะนุสสะรํ ปะชัง ตัสสะ สัพพะกิจจัง อะกาสิ โส

ตลอดเวลาที่ทรงอยู่ในสิริราชสมบัติมาอย่างยาวนาน
ทรงนึกถึงประชาชนของพระองค์ทุกวัน
ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมรการวิปุลาคาถา)

หน้า 5 จากทั้งหมด 7 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/