วันเวลาปัจจุบัน 18 ม.ค. 2021, 11:05  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 95 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 พ.ย. 2009, 18:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔๓. ป ร า ช ญ์ แ ห่ ง น้ำ

อุทกญฺญู มหาราชา มนสากาสิ โอทกํ
ชีวิกาย อลํกตฺวา มหาชนํ สุขาปเย.


อุทะกัญฺญู มะหาราชา มะนะสากาสิ โอทะกัง
ชีวิกายะ อะลังกัตวา มะหาชะนัง สุขาปะเย.

พระองค์ทรงเป็นปราชญ์แห่งน้ำ
ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องของน้ำ
ทรงกระทำอย่างเหมาะสมเพื่อการเลี้ยงชีพของประชาชน
ทรงทำให้ประชาชนมีความสุข


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 24 พ.ย. 2009, 18:19, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 พ.ย. 2009, 18:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔๔. ฝ น ห ล ว ง

อภูโต ปากฏีโภติ เตนสฺส จินตะวิธินา
อโหสิ ราชญฺญวสฺโส กนฺตาโร เกน ปูริโต.


อะภูโต ปากะฏีโภติ เตนัสสะ จินตะวิธินา
อโหสิ ราชัญญวัสโส กันตาโร เกนะ ปูริโต.

สิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็กลายเป็นสิ่งที่ปรากฏ
ดังนั้น ด้วยแนวพระราชดำริของพระองค์
จึงได้มีฝนหลวง
ในที่แห้งแล้งกันดารก็เต็มไปด้วยน้ำ


:b8: :b8: :b8:

(ตติยรการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 24 พ.ย. 2009, 18:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔๕. น้ำ ท่ ว ม

อุทกํ ปุรํ’ถรติ กปิโน กโปลํ สรํ
ยุตฺตวตฺถํ ขณาเปสิ กปิกโปลสงฺขตํ.


อุทะกัง ปุรังถะระติ กะปิโน กะโปลัง สะรัง
ยุตตะวัตฺถัง ขะณาเปสิ กะปิกะโปละสังขะตัง.

เมื่อน้ำท่วมพระนคร ทรงระลึกถึงแก้มลิง
จึงทรงให้ขุดพื้นที่ที่เหมาะสม
จัดทำเป็น “แก้มลิง” เพื่อรองรับน้ำที่หลากมา


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมภการวิปุลาคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 05 ธ.ค. 2009, 14:13, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 12:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔๖. ป่า สั ก ช ล สิ ท ธิ์

สกฺกวนชลสิทฺธิ- เสตุ รญฺญา สาริโต
ทโกตฺถรวารณาย กสิกมฺมหิตาย จ.


สักกะวะนะชะละสิทธิ- เสตุ รัญญา สุการิโต
ทะโกตถะระวาระณายะ กะสิกัมมะหิตายะ จะ.

พระองค์ทรงให้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อป้องกันน้ำท่วม
และเพื่อประโยชน์ต่อการเกษตรด้วย


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมสการตติยรการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 12:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔๗. กั ง หั น น้ำ

วาริวตฺตนยนฺเตน ปูติวารี สุวาริกํ
อกาสิ วิธินาเนน ราชญฺโญ โลกวณฺณโต


วาริวัตตะนะยันเตนะ ปูติวาริง สุวาริกัง
อะกาสิ วิธินาเนนะ ราชัญโญ โลกะวัณณิโต.

ทรงทำน้ำเน่าเสียให้เป็นน้ำดี
ด้วยเครื่องกังหันน้ำ “ชัยพัฒนา”
พระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมโลก
ด้วยวิธีการนี้


:b8: :b8: :b8:

(ปถยาวตฺตคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 12:45 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔๘. ส ม า น ส า มั ค คี

ทิฏฺฐิยา ปชา ภิชฺชนฺติ อญฺญมญฺญวิเหฐกา
โส ราชา อนุกมฺปาย ภินนานํ สนฺธิตํ กริ.


ทิฏฐิยา ปะชา ภิชชันติ อัญญะมัญญะวิเหฐะกา
โส ราชา อนุกัมปายะ ภินนานัง สันธิตัง กริ.

เมื่อประชาชนแตกแยกกันทางความคิด
เบียดเบียนทำร้ายกันกัน
พระองค์ทรงเอื้อเอ็นดู
ทรงกระทำเพื่อความสมานสามัคคี
ของประชาชนที่แตกแยกกัน


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 12:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔๙. จ ร า จ ร

ยาเนน คมนํ ยนฺติ ทุกฺขํ ยนฺติ อสปฺปนา
วิเจยฺย ยุคฺตมคฺคํ โส กาเรสิ รฏฺฐการเก.


ยาเนนะ คะมะนัง ยันติ ทุกขัง ยันติ อะสัปปะนา
วิเจยยะ ยุตตะมัคคัง โส กาเรสิ รัฏฐะการะเก.

ประชาชนต่างเดินทางด้วยยวดยาน
แต่ประสบทุกข์เพราะการจราจรติดขัด
พระองค์ทรงพิจารณาแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
จัดสร้างเส้นทางที่เหมาะสม


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 12:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๐. น้ำ มั น

กลิมา มตฺติกาเตลา เอวรูปํ อจินฺตยิ
ยุตฺตสํสฏฺฐเตลํ โส กาเรสิ ยุตฺตพีชโต.


กะลิมา มัตติกาเตลา เอวะรูปัง อะจินตะยิ
ยุตตะสังสัฏฐะเตลัง โส กาเรสิ ยุตตะพีชะโต.

น้ำมันดินมีข้อเสีย
พระองค์ทรงพระราชดำริถึงสภาพการณ์นั้น
จึงทรงให้ผลิตน้ำมันที่ผสมกันอย่างถูกส่วน
จากพืชที่เหมาะสม


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 19:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๑. ช า ว เ ข า

ปพฺพตฏฺฐํ มหาชนํ อยุตฺตพีชโต นยํ
ยุตฺตพีชํ ปเวเทสิ ปาเปสิ ตํ มหาสุขํ.


ปัพพะตัฏฐัง มะหาชะนัง อะยุตตะพีชะโต นะยัง
ยุตตะพีชัง ปะเวเทสิ ปาเปสิ ตัง มะหาสุขัง.

ทรงนำประชาชนชาวเขาออกมาจากพืชที่ไม่เหมาะสม
ทรงสอนให้รู้จักพืชที่เหมาะสม
ทรงทำให้ชาวเขามีความสุขยิ่ง


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 19:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๒. โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ดำ ริ

ราชญฺญจินฺติตะกมฺมํ ฐเปสิ วิวิธํ พหุ
ชนานํ ชีวิกตฺถาย ชนานญฺจ สุขาปเย.


ราชัญญะจินติตะกัมมัง ฐะเปสิ วิวิธัง พะหุ
ชะนานัง ชีวิกัตถายะ ชะนานัญจะ สุขาปะเย.

ทรงให้ตั้งโครงการพระราชดำริจำนวนหลากหลาย
เพื่อประโยชน์การประกอบอาชีพแก่ประชาชน
และทรงช่วยให้ประชาชนเป็นสุข


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมสการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 19:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๓. ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า

สวฑฒนสิกฺขาลยา ฐปิตา วรราชินา
นานาฐาเน วฑฺฒนาย อตฺถาย รฏวาสินํ.


สะวัฑฒะนะสิกขาละยา ฐะปิตา วะระราชินา
นานาฐาเน วัฑฒะนายะ อัตถายะ รัฏฐะวาสินัง.

พระองค์ทรงให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้งหลาย
ในที่ต่างๆ เพื่อการพัฒนา
อันจะเป็นประโยชน์แก่พสกนิกร


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมตการตติยรการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 19:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๔. ก า ร แ พ ท ย์

เวชชฺกิจฺจํปตฺถมฺภิตํ สาทรํ เตน ราชินา
นานาเทเส รฏฐิกานํ นิโรคตาย วตฺตติ.


เวชชะกิจจังปัตถัมภิตัง สาทะรัง เตนะ ราชินา
นานาเทเส รัฏฐิกานัง นิโรคะตายะ วัตตะติ.

กิจการทางการแพทย์ซึ่งได้รับพระบรมราชูปถัมภ์
จากพระองค์อย่างใส่พระราชหฤทัย
ได้ดำเนินไปเพื่อขจัดโรคภัยให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นต่างๆ


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมตการตติยรการวิปุลาคาถา)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ย. 2009, 19:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๕. พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

โคภิตาติเตปิฏกํ สุกตํ รฏฐการินา
สงฺคหํ ตสฺส ราชญฺโญ เทติ สิกฺขาย โสตุนํ.


โคภิตาติเตปิฏะกัง สุกะตัง รัฏฐะการินา
สังคะหัง ตัสสะ ราชัญโญ เทติ สิกขายะ โสตุนัง.

พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
อันเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดทำขึ้นอย่างดี
พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่หน่วยงานนั้น
เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาสำหรับผู้ใฝ่ศึกษาทั้งหลาย


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมภการวิปุลาคาถา)

คำว่า “โภคิต” เป็นการสร้างเลียนเสียงคำว่า “คอมพิวเตอร์”
และจากถ้อยคำที่ได้นี้ สามารถบอกคุณลักษณะประการหนึ่งของคอมพิวเตอร์
โดยการวิเคราะห์คำได้ว่า “โคสุ ปถวีสุ นานาเทเสสุ อภิพฺยาเปตฺวา อิโต คโต ปวตฺโตติ โคภิโต”
(โค +อภิ+อิ+ ต) แปลว่า “เป็นสิ่งที่ดำเนินไปอย่างแพร่หลายในแดนดินถิ่นต่างๆ”


(มีต่อ)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2009, 22:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๖. พ ร ะ ม ห า ช น ก

อุคฺคณฺหิ พุทธจริยํ ปสีทิตฺวาน วีริเย
ชนกํ ชาตกํ รจิ โส สฺยามิกาย ภาสโต.


อุคคัณหิ พุทธะจะริยัง ปะสีทิตวานะ วีริเย
ชะนะกัง ชาตะกัง ระจิ โส สฺยามิกายะ ภาสะโต.

พระองค์ทรงศึกษาพระพุทธจริยา
ทรงเลื่อมใสในเรื่องความเพียร
จึงทรงพระราชนิพนธ์ชาดกเรื่องพระมหาชนก
เป็นภาษาไทย


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมนการตติยชการวิปุลาคาถา)


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 27 พ.ย. 2009, 22:28, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ย. 2009, 22:29 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕๗. ติ โ ต

ติโตติอาทิกา คนฺถา สฺยามิกาปริวตฺติตา
นานาภาสาสุ โกสลฺลํ ทสฺเสนฺติ ตสฺส อุตฺตรํ.


ติโตติอาทิกา คันถา สยามิกาปะริวัตติตา
นานาภาสาสุ โกสัลลัง ทัสเสนะติ ตัสสะ อุตตะรัง.

พระราชนิพนธ์เรื่อง “ติโต” เป็นต้น
ที่ทรงแปลเป็นภาษาไทย
แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถที่สูงยิ่ง
ในด้านภาษาต่างๆ ของพระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 95 โพสต์ ]  ไปที่หน้า ย้อนกลับ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร