ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ร า ชั ญ ย ค า ถ า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=26927
หน้า 3 จากทั้งหมด 7

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 20 พ.ย. 2009, 22:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๒๙. ท ร ง ใ ห้ ทุ ก อ ย่ า ง

วนํ รมณียํ เทติ รมณียํ สุขํ ทเท
สุขํ อตฺถสิทฺธิทายํ ราชา สพฺสฺส ทายโก.


วะนัง ระมะณียัง เทติ ระมะณียัง สุขัง ทะเท
สุขัง อัตถะสิทธิทายัง ราชา สัพพัสสะ ทายะโก.

ป่าให้ความร่มรื่น
ความร่มรื่นให้ความสุข
ความสุขให้ความสำเร็จประโยชน์
พระองค์พระราชทานทุกอย่าง


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการตติยรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 20 พ.ย. 2009, 22:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๐. บำ บั ด ทุ ก ข์

รฏฺฐิกานํ ทุกฺขํ ชาตํ รฏฺฐิกานํ อุปทฺทวํ
รฏฺฐิกานํ ภยํ ตํ สพฺพํ เตน วิหญฺญเต


รฏฺฐิกานัง ทุกขัง ชาตัง รัฏฺฐิกานัง อุปัททะวัง
รฏฺฐิกานัง ภะยัง ชาตัง สัพพัง เตนะ วิหัญญะเต.

ความทุกข์เกิดแก่ชาวประชา
อุปัททวะเกิดแก่ชาวประชา
ภยันตรายเกิดแก่ชาวประชา
ทั้งหมดนั้นพระองค์ทรงขจัด


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 20 พ.ย. 2009, 22:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๑. ดั่ ง พ ฤ ก ษ า

รุกฺโขปมา มหาราชา ปชาปกฺขินิเสวิโต
มโหทธิมิว อยํ ปชามจฺฉนิเสวิโต.


รุกโขปะมา มะหาราชา ปะชาปักขินิเสวิโต
มะโหทะธิมิวะ อะยัง ปะชามัจฉะนิเสวิโต.

พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งอาศัยของปวงประชา
ดุจพฤกษาเป็นที่อาศัยของเหล่าปักษา
ดุจทะเลหลวงเป็นที่อาศัยของเหล่ามัจฉา


:b8: :b8: :b8:

(ตติยนการวิปุลาคาถา)

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 พ.ย. 2009, 18:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๒. ดุ จ ฝ น

ปชฺชุนฺโน วารี ททาติ สพฺพตฺถ โสทกโนทก
ตถา โสยํ สุขํ เทติ สพฺพตฺถ รฏฺฐวาสินํ.


ปัชชุนโน วาริง ทะทาติ สัพพัตถะ โสทะกะโนทะเก
ตะถา โสยัง สุขัง เทติ สัพพัตถะ รัฏฐะวาสินัง.

พระองค์พระราชทานความสุข
แก่อาณาประชาราษฎร์ในทุกที่
ดุจดังฝนใหน้ำในทุกที่
ทั้งที่มีน้ำและที่ที่ไม่มีน้ำ


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 พ.ย. 2009, 18:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๓. ข้ า ว ก ล้ อ ง

เอกปฺปหตโมทนํ ปชา โภเชสิ สุฏฺฐุ โส
อหมฺปิ ตํ ภุญฺชามีติ ทิสวานสฺส ปโยชนํ.


เอกัปปะหะตะโมทะนัง ปะชา โภเชสิ สุฏฺฐุ โส
อะหัมปิ ตัง ภุญชามีติ ทิสฺวานัสสะ ปะโยชะนัง.

พระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคข้าวกล้อง
อย่างเหมาะสมว่า “แม้เราก็บริโภคข้าวกล้อง”
เพราะทรงเห็นประโยชน์ของข้าวกล้อง


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมชการตติยมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 พ.ย. 2009, 18:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๔. ทุ น เ ล่ า เ รี ย น ห ล ว ง

ราชญฺญสิปฺปุคฺคหณํ นิธึ สนฺทหิ โส นเร
สฺยามิเก อุคฺคณิหาปสิ นานาสิปฺเป วิเทสเก.


ราชัญญะสิปปุคคะหะณัง นิธิง สันทะหิ โส นะเร
สฺยามิเก อุคคัณฺหาปะสิ นานาสิปเป วิเทสะเก.

พระองค์ทรงสืบสานทุนเล่าเรียนหลวง
ให้นักเรียนไทยได้เรียนวิชาการต่างๆ ในต่างประเทศ


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมภการตติยมการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 21 พ.ย. 2009, 18:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๕. โ ร ง เ รี ย น ข อ ง พ่ อ

จิตฺตลตาปาฐสาลา กุมารานญฺจ การิตา
อญฺญฐาเน จ พหุกา วิวิธสิปฺปุคฺคหณา.


จิตตะละตาปาฐะสาลา กุมารานัญจะ การิตา
อัญฺญะฐาเน จะ พะหุกา วิวิธะสิปปุคคะหะณา.

ทรงให้สร้างโรงเรียนจิตรลดา
เพื่อพระราชโอรสพระราชธิดาและบุตรข้าราชบริพาร
และทรงให้โรงเรียนในที่อื่นๆอีกจำนวนมาก
อันเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยาการต่างๆ สำหรับเยาวชน


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมรการตติยนการวิปุลาคาถา)

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 23 พ.ย. 2009, 20:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๖. ส า ร า นุ ก ร ม

สฺยามวาสีกุมารานํ พุทฺธิยา วฑิฒิตายโส
กาเรสิ สิปิปานุกฺกมํ คนฺถํ มุทฺทาปิตํ สมํ.


สฺยามะวาสีกุมารานัง พุทธิยา วัฑฒิตายะ โส
กาเรสิ สิปิปานุกกะมัง คันถัง มุททาปิตํ สมัง.

พระองค์ทรงให้จัดทำสารานุกรม
เพื่อความเจริญทางด้านความรู้ของเยาวชนชาวสยาม
พิมพ์เป็นตำราอย่างสม่ำเสมอ


:b8: :b8: :b8:

(ตติยตการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 23 พ.ย. 2009, 20:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๗. พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร

ปริญฺญาปตฺตมทาสิ สิกฺขาปตฺตาน โสตุนํ
โสตุปาโมชฺชชนนํ สิกฺขาวรตฺตทสฺสนํ.


ปะริญฺญาปัตตะมะทาสิ สิกขาปัตตานะ โสตุนัง
โสตุปาโมชชะชะนะนัง สิกขาวะรัตตะทัสสะนัง.

พระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
แก่นิสิตนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
พระราชกรณียกิจนี้ เป็นการสร้างความปลาบปลื้มใจ
ให้แก่นิสิตนักศึกษา
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมสการตติยนการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 23 พ.ย. 2009, 20:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๘. ม ห า ว า ต ภั ย

ปาปุณึสุ มหาทุกฺขํ วาโตภเยน ยา ปชา
ตาสานํ สงฺคหํ กตฺวา นิธิกุมฺภํ ฐเปสิ โส.


ปาปุณึสุ มะหาทุกขัง วาโตภะเยนะ ยา ปะชา
ตาสานัง สังคะหัง กัตวา นิธิกุมภัง ฐะเปสิ โส.

เมื่อประชาชนประสบความทุกข์อย่างใหญ่หลวง

เพราะมหาวาตภัย
พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
แก่ประชาชนเหล่านั้น
แล้วทรงจัดตั้งมูลนิธิราชประชานุคราะห์


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 23 พ.ย. 2009, 20:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๓๙. พื ช ม ง ค ล

กสิปุตฺตา เขตฺตการา อิธ รฏฺเฐ พหุคฺคุณา
เตสํ คุเณ ปกาสตฺถํ กาเรสิ พีชมงฺคลํ.


กะสิปุตตา เขตตะการา อิธะ รัฏเฐ พะหุคคุณา
เตสัง คุเณ ปะกาสัตถัง กาเรสิ พีชะมังคะลัง.

ในประเทศนี้ ผู้ทำกสิกรรมและเกษตรกรรมมีคุณมาก
ทรงให้ฟื้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เพื่อประกาศคุณของเกษตรกรเหล่านั้น


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมรการวิปุลาคาถา)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 23 พ.ย. 2009, 20:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๔๐. ธ น า ค า ร โ ค ก ร ะ บื อ

โคมหึงสะธะนาคารํ ฐปิตํ วรราชินา
กสิปุตฺตานมตฺถาย กสิกมฺมํ ปวตฺติตํ.


โคมะหึงสธนาคารัง ฐะปิตัง วะระราชินา
กะสิปุตตานะมะตัถายะ กะสิกัมมัง ปะวัตติตัง.

พระองค์ทรงจัดตั้งธนาคารโคกระบือ
เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งหลาย
เกษตรกรรมได้ดำเนินไปอย่างดียิ่ง


:b8: :b8: :b8:

(ปถฺยาวตฺตคาถา)

เจ้าของ:  -dd- [ 23 พ.ย. 2009, 21:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

อนุโมทนาครับท่านกุหลาบฯ :b8:

อ่านแล้วซาบซึ้งปลื้มใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ของเรา หาไม่มีอีกแล้วในโลกนี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญชาติไทยตลอดกาลนานเทอญ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 24 พ.ย. 2009, 18:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๔๑. ปั ญ ห า ดิ น

วปสฺส นาลํ ยํ วตฺถุ ตํ วตฺถุ พุทฺธิยา กตํ
นานาวิธํ ผลํ เทติ เตนสฺส อานุภาวเน


วะปัสสะ นาลัง ยัง วัตถุ ตัง วัตถุ พุทธิยา กะตัง
นานาวิธัง ผะลัง เทติ เตนัสสะ อานุภาวะเน.

พื้นที่ที่ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก
ถูกปรับปรุงด้วยองค์ความรู้
จึงให้ผลผลิตต่างๆ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการวิปุลาคาถา)

คำว่า “อานุภาวเน” เป็นการสับเปลี่ยนตำแหน่งเสียงตามรูปแบบของคาถา
โดยมีคำเดิมเป็น “อานุภาเว” เหมือนคำว่า “ตํกาลวจนิจฺฉยา” ที่มีคำเดิมเป็น “ตํกาลวจนิจฺฉาย”

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 24 พ.ย. 2009, 18:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ร า ชั ญ ย ค า ถ า

๔๒. ห ญ้ า แ ฝ ก

ทีฆปาทา พีรณานิ รกฺขนฺติ เตน มตฺติกํ
โส ตํ อานตฺวา มตฺติกํ รกฺขาเปติ มหาชเน.


ทีฆะปาทา พีระณานิ รักขันติ เตนะ มัตติกัง
โส ตัง อานตฺวา มัตติกัง รักขาเปติ มะหาชะเน.

หญ้าแฝกมีรากยาวจึงช่วยรักษาดิน
พระองค์ทรงนำเอาหญ้าแฝกนั้น
มาให้ประชาชนใช้รักษาดิน


:b8: :b8: :b8:

(ปฐมมการตติยการวิปุลาคาถา)

หน้า 3 จากทั้งหมด 7 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/