ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตื
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=59047
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 16 มิ.ย. 2020, 04:57 ]
หัวข้อกระทู้:  การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตื

ยกสังขาร ๓ ถามว่า คืออะไร
กายสังขาร(เครื่องปรุงแต่งกาย)
วจีสังขาร(เครื่องปรุงแต่งวาจา)
จิตตสังขาร(เครื่องปรุงแต่งจิต)

ลมหายใจเข้าออก เป็นกายสังขาร: ความตรึก ความตรอง (วิตก.วิจาร)เป็นวจีสังขาร
ความจำได้หมายรู้ และความรู้สึกอารมณ์(เวทนา.สัญญา)เป็นจิตตสังขาร

ถามว่า; เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบว่า; เพราะลมหายใจเข้าออก เป็นทางกาย เนื่องด้วยกาย จึงเป็นเครื่องปรุงกาย;
คนตรึกแล้ว ตรองแล้วก่อน จึงเปล่งวาจา ความตรึก ความตรอง จึงเป็นเครื่องปรุงแต่งวาจา
สัญญา เวทนา; เป็นไปทางจิต จึงเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต

การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ(สมาบัติอันดับสัญญาและเวทนา) เป็นอย่างไร
ตอบว่า: ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ไม่ต้องคิดว่า เราจักเข้า เรากำลังเข้า
หรือเราเข้าแล้ว สู่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็นการอบรมเช่นนั้นไว้ก่อน
น้อมจิตไปเพื่อทำเช่นนั้น ภิกษุผู้เข้าสัญญเวทยิตนิโรธสมาบัติสังขารอะไรละก่อน
ตอบว่า; วจีสังขารละก่อน.ต่อจากนั้นกายสังขาร ต่อจากนั้นจิตตสังขารจึงดับ

การออกจากสัญญเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นอย่างไร
ตอบว่า; ภิกษุผู้ออกจากสัญญเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่ต้องเราจักออก เรากำลังออก
เราออกแล้วจากสัญญเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นแต่การอบรมณ์จิตเช่นนั้นไว้ก่อนแล้ว
น้อมจิตเพื่อเป็นการเช่นนั้น เมื่อภิกษุออกจากสัญญเวทยิตนิโรธสมาบัติ สังขารอะไรเกิดก่อน

ตอบว่า ; จิตตสังขารเกิดก่อน ต่อจากนั้นกายสังขาร ต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิด
ผัสสะอะไรบ้าง ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญเวทยิตนิโรธสมาบัติ
ตอบว่า; ผัสสะ คือสุญญผัสสะ(ความถูกต้องความสูญหรือความว่าง
อนิมิตตผัสสะ(ความถูกต้องที่ไม่มีนิมิตหรือเครื่องกำหนดหมาย)
อัปปณิหิตผัสสะ(ความถูกต้องที่ไม่มีที่ตั้ง)จิตของพระภิกษุผู้ออกจากสัญญเวทยิตนิโรธสมาบัติ
น้อมทำอะไร ตอบว่า; น้อมไปหาทางวิเวก(ความสงัด)

ไฟล์แนป:
9dc638c34e8a4e620c25ea3489032e44.png
9dc638c34e8a4e620c25ea3489032e44.png [ 152.67 KiB | เปิดดู 664 ครั้ง ]

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 มิ.ย. 2020, 15:23 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตื

นิโรธ ความดับทุกข์ คือ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง, ภาวะปลอดทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ หมายถึง พระนิพพาน

นิโรธสัญญา ความสำคัญหมายในนิโรธ คือ กำหนดหมายการดับตัณหาอันเป็นอริยผลว่า เป็นธรรมละเอียดประณีต

อนุปุพพวิหาร ธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับ, ธรรมเป็นเครื่องอยู่ที่ประณีตต่อกันขึ้นไปโดยลำดับ มี ๙ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ (สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา)

นิโรธสมาบัติ การเข้านิโรธ คือ ดับสัญญาความจำได้หมายรู้ และเวทนาการเสวยอารมณ์ เรียกเต็มว่า เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ, พระอรหันต์ และพระอนาคามีที่ได้สมาบัติ ๘ (=รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) แล้วจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้


สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึง; สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหารสมาบัติ เป็นต้น สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อย คือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ ๘ อันได้แก่ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ถ้าเพิ่มนิโรธสมาบัติ ต่อท้ายสมาบัติ ๘ นี้ รวมเรียกว่า อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 16 มิ.ย. 2020, 17:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตื

กรัชกาย เขียน:
นิโรธ ความดับทุกข์ คือ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง, ภาวะปลอดทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ หมายถึง พระนิพพาน

นิโรธสัญญา ความสำคัญหมายในนิโรธ คือ กำหนดหมายการดับตัณหาอันเป็นอริยผลว่า เป็นธรรมละเอียดประณีต

อนุปุพพวิหาร ธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับ, ธรรมเป็นเครื่องอยู่ที่ประณีตต่อกันขึ้นไปโดยลำดับ มี ๙ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ (สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา)

นิโรธสมาบัติ การเข้านิโรธ คือ ดับสัญญาความจำได้หมายรู้ และเวทนาการเสวยอารมณ์ เรียกเต็มว่า เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ, พระอรหันต์ และพระอนาคามีที่ได้สมาบัติ ๘ (=รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) แล้วจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้


สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึง; สมาบัติมีหลายอย่าง เช่น ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพวิหารสมาบัติ เป็นต้น สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อย คือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ ๘ อันได้แก่ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ถ้าเพิ่มนิโรธสมาบัติ ต่อท้ายสมาบัติ ๘ นี้ รวมเรียกว่า อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙


สาธุครับ

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 01 พ.ย. 2020, 09:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตื

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/