ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อาสวะที่แล่นไป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57561
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ค. 2019, 07:52 ]
หัวข้อกระทู้:  อาสวะที่แล่นไป

ชื่อว่าอาสวะ เพราะไหลออก. ท่านอธิบายว่า อาสวะทั้งหลายไหล คือซ่านออกจากตาบ้าง จากใจบ้าง.
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าอาสวะ เพราะไหลจากธรรมถึงโคตรภู จากโอกาสถึงภวัคคพรหม. อธิบายว่า อาสวะทั้งหลายกระทำโอกาสนั้นในธรรมเหล่านั้น ไว้ในภายในเป็นไปอยู่ อาการนี้มีความว่า ทำไว้ในภายใน ชื่อว่าอาสวะ เพราะอรรถว่าหมักไว้นาน ดุจเครื่องดองมีน้ำหวานเป็นต้นบ้าง น้ำหวานเป็นต้นที่ชาวโลกหมักไว้นาน เรียกว่าอาสวะ ก็กิเลสเหล่านี้ควรเป็นอาสวะ เพราะอรรถว่าหมักหมมไว้นาน.

สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้มีอาทิว่า
ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปญฺญายติ อวิชฺชาย อิโต ปุพฺเพ อวิชฺชา นาโหสิ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เบื้องต้นที่สุดของอวิชชา ย่อมไม่ปรากฏ อวิชชามิได้มีแล้วก่อนจากนี้.

อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าอาสวะ เพราะไหลไปแล่นไปสู่สังสารทุกข์อันกว้างขวาง ก็ในที่นี้ไม่มีคำพูดมาก่อน กิเลสทั้งหลายย่อมประกอบไว้ในที่ที่พูดถึงอาสวะ คำหลังย่อมประกอบไว้แม้ในกรรม.
อนึ่ง อาสวะทั้งหลายหาใช่เป็นกรรมและกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่. แม้อันตรายมีประการต่างๆ ก็เป็นอาสวะด้วยแท้ ด้วยว่า อาสวะอันมาในอภิธรรมมี ๔ อย่าง๕- คือกามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ ทิฏฐาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ เพราะฉะนั้น กิเลสทั้งหลายมีกามราคะเป็นต้นก็เป็นอาสวะ.

ในอภิธรรม อาสวะ ๓ รวมเป็น ๔ กับทิฏฐาสาวะ
โดยการแสดงเพื่อให้รู้อาสวะมี ๕ อย่าง คือ
อาสวะนำสัตว์ไปนรกก็มี ๑
อาสวะนำสัตว์ไปในกำเนิดเดียรัจฉานก็มี ๑
อาสวะนำสัตว์ไปเปรตวิสัยก็มี ๑
อาสวะนำสัตว์ไปสู่มนุษยโลกก็มี ๑
อาสวะนำสัตว์ไปเทวโลกก็มี ๑.

แต่ในที่นี้ ท่านประสงค์เอากรรมเท่านั้นเป็นอาสวะ ในฉักกนิบาต อาสวะมี ๖ อย่าง โดยนัยเป็นต้นว่า อตฺถิ อาสวา สํวรา ปหาตพฺพา อาสวะทั้งหลายพึงละเพราะการสำรวมก็มี โดยการแสดงถึงความสำรวมอาสวะทั้งปวง.

อาสวะเหล่านั้นมี ๗ อย่าง รวมกับธรรมอันทัสสนะพึงละ.
แต่ในที่นี้ โดยการแสดงในอภิธรรม พึงทราบว่า ท่านประสงค์เอาอาสวะ ๔.
ในบทว่า ขยาย นี้ การทำลายอาสวะทั้งหลายพร้อมด้วยรส ในบทว่า อาสวะสิ้นไป เสื่อมไป แตกไป ทำลายไป ความไม่เที่ยง ความอันตรธาน. ท่านกล่าวว่า ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย อาการสิ้นไป ความไม่มี ความสิ้นสุด ความไม่เกิดแห่งอาสวะทั้งหลาย.
ในบทนี้ว่า ชานโต อหํ ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวานํ ขยํ วทามิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อรู้ เมื่อเห็น เราย่อมกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดังนี้.

เจ้าของ:  Love J. [ 03 พ.ค. 2019, 08:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 03 พ.ค. 2019, 09:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

Love J. เขียน:
ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:


หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง
ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ

เจ้าของ:  Love J. [ 03 พ.ค. 2019, 09:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:


หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง
ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ


ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพบความมืดตึ้บอย่างนี้ครับลุงหมาน
ตั้งแต่ศึกษาธรรมะผมพบกับความมืดตึ้บอย่างนี้จนชิน :b8: :b18:

เจ้าของ:  Love J. [ 03 พ.ค. 2019, 23:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:


หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง
ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ


รอลุงหมานพาทำความรู้จักอาสวะกิเลสอยู่นะครับ
เพราะผมไม่รู้จักมันเลย ก็เลยไม่รู้จะเริ่มถามตรงไหนเลย

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 04 พ.ค. 2019, 11:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:


หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง
ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ


รอลุงหมานพาทำความรู้จักอาสวะกิเลสอยู่นะครับ
เพราะผมไม่รู้จักมันเลย ก็เลยไม่รู้จะเริ่มถามตรงไหนเลย


สนใจจะศึกษาพระอภิธรรมไหมล่ะ
แล้วรู้อะไรๆได้อีกเยอะมาก มีสอนทางไลน์ทุกวัน

เจ้าของ:  Love J. [ 04 พ.ค. 2019, 19:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:


หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง
ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ


รอลุงหมานพาทำความรู้จักอาสวะกิเลสอยู่นะครับ
เพราะผมไม่รู้จักมันเลย ก็เลยไม่รู้จะเริ่มถามตรงไหนเลย


สนใจจะศึกษาพระอภิธรรมไหมล่ะ
แล้วรู้อะไรๆได้อีกเยอะมาก มีสอนทางไลน์ทุกวัน

สนใจครับ

เจ้าของ:  sssboun [ 05 พ.ค. 2019, 18:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ตึ้บเลยครับลุงหมาน :b8: :b26:


หุหุ...ชอบครับคำพูดแบบนี้เพราะเป็นคำพูดที่ออกจากใจจริง
ถ้าไม่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วรู้ มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ


รอลุงหมานพาทำความรู้จักอาสวะกิเลสอยู่นะครับ
เพราะผมไม่รู้จักมันเลย ก็เลยไม่รู้จะเริ่มถามตรงไหนเลย


สนใจจะศึกษาพระอภิธรรมไหมล่ะ
แล้วรู้อะไรๆได้อีกเยอะมาก มีสอนทางไลน์ทุกวัน

สนใจครับ


อนุโมทนา สาธุ กับคุณ Love J. สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ดีที่สุด

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 05 พ.ค. 2019, 20:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

ติดต่อทางไลน์ครับ ไลน์มาได้เลย

เจ้าของ:  Love J. [ 07 พ.ค. 2019, 01:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

ลุงหมาน เขียน:
ติดต่อทางไลน์ครับ ไลน์มาได้เลย

ลุงหมานตอบข้อความด้วยครับ :b8: :b24:

เจ้าของ:  ลุงหมาน [ 07 พ.ค. 2019, 05:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
ติดต่อทางไลน์ครับ ไลน์มาได้เลย

ลุงหมานตอบข้อความด้วยครับ :b8: :b24:


ตอบอะไรไม่เห็นมีคำถามเลย

คุณิเล่นไลน์หรือเปล่า ถ้าเล่น@ มาเป็นเพื่อนจะพาเข้าห้องเรียน

เจ้าของ:  Love J. [ 07 พ.ค. 2019, 05:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

ลุงหมาน เขียน:
Love J. เขียน:
ลุงหมาน เขียน:
ติดต่อทางไลน์ครับ ไลน์มาได้เลย

ลุงหมานตอบข้อความด้วยครับ :b8: :b24:


ตอบอะไรไม่เห็นมีคำถามเลย

คุณิเล่นไลน์หรือเปล่า ถ้าเล่น@ มาเป็นเพื่อนจะพาเข้าห้องเรียน

ผมขอ id line ไปทางข้อความมุมซ้ายบนครับลุงหมาน ถ้าสะดวกตรงนี้ก็ของตรงนี้ก็ได้ครับ

เจ้าของ:  ธรรมมา [ 13 พ.ค. 2019, 20:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาสวะที่แล่นไป

id ลุงหมาน
viewtopic.php?f=29&t=55498

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/