วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2021, 01:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ก.ค. 2008, 05:26 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขอแสดงความคิดเห็นครับ แค่ขณิกสมาธิ ก็เจริญปัญญาได้แล้วครับ RARM สาธุครับ คุณ RARM แต่ตอนนี้คุณตรงประเด็น กำลังหลงประเด็นแล้วครับ ยกพระพุทธพจน์ อรรถกถา และหนังสือ พุทธธรรม ตีความเองประดุจ อรรถกถา ฏีกา มองข้ามความสำคัญของ สติ สัมปชัญญะ ที่เกิดร่วมกับ ขณิกสมาธิ ปฏิเสธแนวทาง การปฏิบัติแบบวิปัสสนายานิกะ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ก.ค. 2008, 05:20 

ตอบกลับ:
แสดง:


คือ คำว่า สมาธิ(ซึ่งเป็นผลจากสมถะ) ...และ คำว่า สมถะ(ที่มีผลเป็นสมาธิ) ที่เราท่านกำลังกล่าวกันนั้น ตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ไหม สมถะ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ http://larndham.net/index.php?showtopic=32368&st=0 จากคุณ : ตรงประเด็น คุณตรงประเด็นครับ คำว่า สมาธิ และ สมถะ มีความหมายนัยยะเดียวกัน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ก.ค. 2008, 05:19 

ตอบกลับ:
แสดง:


ผู้ที่ได้บรรลุอริยมรรค-ผล(นับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป) ด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วนๆ(???) มีคุณสมบัติของจิตที่มีองค์แห่งฌาน วิปสฺสนานิยาเมน สุกฺขวิปสฺสกสฺส อุปฺปนฺนมคฺโคปิ ปฐมชฺฌานิโก โหติ แปลว่า ว่าโดยวิปัสสนานิยาม แม้มรรคที่เกิดขึ้นแล้วแก่ผู้เจริญ วิปัสสนาล้วนๆ ก็ย่อมประกอบด้วยองค์ปฐมฌาน จากคุณ : ตรงประเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 13 ก.ค. 2008, 06:46 

ตอบกลับ:
แสดง:


ที่จริง พระวิปัสสนาจารย์สาย วิปัสสนายานิกะ ผู้ทรงพระไตรปิฏก ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวทาง การปฏิบัติแบบ สมถะยานิกะ เลย


จะมีก็แต่ผู้ที่ไม่เข้าใจการวิปัสสนา เข้าใจผิดว่า สมถะคือวิปัสสนา

รูปแบบการปฏิบัติจึงต้อง นั่งหลับตา อาศัย อัปปนาสมาธิให้ได้ฌานเท่านั้น

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 13 ก.ค. 2008, 06:41 

ตอบกลับ:
แสดง:


จากหนังสือ พุทธวิทยาน่ารู้ ของพระครูศรีโชติญาณ (พระมหาแสวง โชติปาโล) เกี่ยวกับคู่มือวิปัสสนาเบื้องต้น ซึ่งผมเห็นว่าพระครูศรีโชติญาณ เป็นผู้หนึ่งที่เชี่ยวชาญทั้งด้าน คันถธุระ และ วิปัสสนาธุระhttp://abhidhamonline.org/sw.htm -------------------------------------------------------------------------- ก่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 13 ก.ค. 2008, 06:32 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16413&postdays=0&postorder=asc&start=20 ขออนุญาต สรุปประมวล การเจริญ สมถะ-วิปัสสสนา เป็นดังนี้ 1.เจริญวิปัสสนาล้วนๆ100% โดยไม่มีส่วนของสมถะมาเจือปน 2.เจริญวิปัสสนา มีสมถะเป็นเบื้องหน้า 3.เจริญสมถะควบคู่กับวิปัสสนา 4.การเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 13 ก.ค. 2008, 06:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=16&A=5846&Z=5888&pagebreak=0 [๕๓๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัสสป ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือ เมื่อหมู่สัตว์เลวลง พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้น ภิกษุที่ ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลจึงน้อยเข้า สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 06 ก.ค. 2008, 04:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขันธ์ ๕ คือ รูป นาม ต้องศึกษาให้ดีก่อน ว่าคืออะไร ? จะนำมาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนา หรือ เจริญสติปัฏฐาน อย่างไร ? จากที่ลานธรรมเสวนา ขันธ์ ๕ และ อุปาทานขันธ์ ต่างกันอย่างไร ? http://larndham.net/index.php?showtopic=30217&st=0&hl= รวมอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ นอกจาก ๕ ประการที่กล่าวมาแล้วไม่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 05 ก.ค. 2008, 05:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


ลำดับของการเกิด ขันธ์ ๕ / นาม รูป คงต้องศึกษาจาก ปฏิจจสมุปบาท มหานิทานสูตร ที่ ๒ ----------------------------------------------------- เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๔๕๕ - ๑๘๘๗. หน้าที่ ๖๐ - ๗๗. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=1455&Z=1887&pagebreak=0 ศึก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 05 ก.ค. 2008, 05:20 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขันธ์ ๕ กับ รูป นาม คือสิ่งเดียวกันครับ ขันธ์ ๕ มีรูป คือ รูปขันธ์ (รูป ๒๘ ในพระอภิธรรม) http://www.abhidhamonline.org/rupa.files/rupa.htm เวทนา สัญญา สังขาร (เจตสิก) วิญญาณ คือ นาม แนวคิดเรื่อง จิต,เจตสิก ในพระอภิธรรม http://www.abhidhamonline.org/thesis/thesis2.files/thesis2.htm รูป และ นาม ย่อมอา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ก.ค. 2008, 05:58 

ตอบกลับ:
แสดง:


สมถะที่เป็นบาทของวิปัสสนา จากหนังสือ พุทธวิทยาน่ารู้ โดย พระครูศรีโชติญาณ (พระมหาแสวง) http://larndham.net/index.php?showtopic=25151&st=0 หมายเหตุ ตามคำอธิบายของท่าน ก็พอจะจับใจความได้ว่า ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตํ คือ ขณะที่ผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาไปจนกระทั่งถึงอุทยัพพยญาณ หรือตีรณปริญญา ถ้าเกิดอุปกิเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ก.ค. 2008, 05:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


[quote]ทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียก

ผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่า

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ก.ค. 2008, 05:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


เรียนคุณตรงประเด็น อย่าทำตนเป็นอรรถกถา ตีความพระไตรปิฏกเองเลยครับ ความเห็นของคุณจะเป็นอันตราย ต่อการปฏิบัติวิปัสสนา ก็ได้ ฟังภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฏก ท่านบรรยาย ดีกว่าครับ สมถะที่เป็นบาทของวิปัสสนา จากหนังสือ พุทธวิทยาน่ารู้ โดย พระครูศรีโชติญาณ (พระมหาแสวง) http://larndham.net/index.php?showtopic=2515...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ก.ค. 2008, 05:49 

ตอบกลับ:
แสดง:


เรียนคุณตรงประเด็น อย่าทำตนเป็นอรรถกถา ตีความพระไตรปิฏกเองเลยครับ ความเห็นของคุณจะเป็นอันตราย ต่อการปฏิบัติวิปัสสนา ก็ได้ ฟังภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฏก ท่านบรรยาย ดีกว่าครับ สมถะที่เป็นบาทของวิปัสสนา จากหนังสือ พุทธวิทยาน่ารู้ โดย พระครูศรีโชติญาณ (พระมหาแสวง) http://larndham.net/index.php?showtopic=2515...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2008, 06:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=12&A=7323&Z=7551 เหตุที่พระสาวกเป็นผู้ทำตามคำสอนและเป็นพระอรหันต์ [๔๐๑] สัจจกนิครนถ์ ทูลถามว่า ด้วยเหตุเท่าไร สาวกของพระโคดม จึงชื่อว่าเป็น ผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำถูกตามโอวาท...
เรียงตาม:  
หน้า 12 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร