วันเวลาปัจจุบัน 22 ม.ค. 2021, 05:00  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: โลกของเรานี้

 หัวข้อกระทู้: Re: โลกของเรานี้
เมื่อ: 04 พ.ย. 2012, 07:14 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3088


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต จูฬนีสูตร พ. ดูกรอานนท์ ถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกร อานนท์ จักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร ทั่วทิศ สว่าง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: โลกของเรานี้

 หัวข้อกระทู้: Re: โลกของเรานี้
เมื่อ: 04 พ.ย. 2012, 06:56 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3088


ขอนำการบรรยาย เรื่องจักรวาล ประกอบการศึกษาพระอภิธรรม โดยท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร ดังนี้ สสารและพลังงานในพระพุทธศาสนา http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/02/Y11684189/Y11684189.html บรรดาชื่อเหล่านั้น ชื่อว่า ปรมาณู เป็นส่วนแห่งอากาศ (อนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ เ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ช่วยตอบปัญหาการทำสมาธิของผมหน่อยคับด่วนๆ

เมื่อ: 15 ต.ค. 2012, 06:07 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3002


35-พระจูฬปันถกเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ http://www.84000.org/one/1/35.html ปัญญาทึบพี่ชายไล่สึก ----------------------------------------------- http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=10729 ในวันนั้นพระมหาปันถกมีหน้าที่ผู้จัดภิกษุไปฉัตภัตตาหารตามที่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: นิวรณ ๖

 หัวข้อกระทู้: Re: นิวรณ ๖
เมื่อ: 10 ต.ค. 2012, 06:24 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 4547


เพิ่มเติมครับ จากพระอภิธัมมัตถสังคหะ นิวรณ์ของฌาน http://www.abhidhamonline.org/aphi/p1/054.htm นิวรณ์อันเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้เกิดฌานได้นั้น มี ๕ ประการ คือ กามฉันทนิวรณ์ พยาปาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ และวิจิกิจฉานิวรณ์ ๑. กามฉันทนิวรณ์ คือความติดใจในกามคุณอารมณ์ อันมี รูป เสียง...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อยากทราบวิธีฝึกกสินสีคับ

เมื่อ: 08 ต.ค. 2012, 07:22 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 4410


พระอภิธัมมัตถสังคหะ ๕. นีลกสิณ http://abhidhamonline.org/aphi/p9/008.htm ให้หาดอกไม้ที่มีกลีบสีเขียว เช่นดอกอัญชัน (สีครามแก่) เป็นต้น มาประดับในขัน โอ ชาม หรือภาชนะอะไรก็ได้ ปากกว้างสัก ๑ คืบ ๔ นิ้ว ให้เรียบเสมอปากภาชนะนั้น อย่าให้เห็นก้านและเกษร เพราะก้านคงเป็นสีเขียวใบไม้ เกษรโดยมากสีเหลือง ซึ่งไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ช่วยตอบปัญหาการทำสมาธิของผมหน่อยคับด่วนๆ

เมื่อ: 08 ต.ค. 2012, 05:58 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3002


อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=10&A=6257&Z=6764 http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=2#อานาปานบรรพ เสนาสนะที่เหมาะแก่การเจริญอานาปานสติ อีกอย่างหนึ่ง เพราะพระโยคาวจรไม่ละ ละแวกบ้านอันอื้ออึ้งด้วยเสียงหญิงชาย ช้างม้า...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?

 หัวข้อกระทู้: Re: สงสัยเรื่อง สุญญตา ?
เมื่อ: 05 ต.ค. 2012, 06:17 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 7710


จากพระอภิธัมมัตถสังคหะ http://abhidhamonline.org/aphi/p0/start.html อนัตตลักษณะ ๕ http://abhidhamonline.org/aphi/p9/072.htm ๑. อนตฺตโต ไม่ใช่ตัวตน ๒. ปรโต ไม่ใช่เรา เป็นสิ่งอื่น ๓. ริตฺตโต ว่างเปล่าจากตัวเรา ๔. ตุจฺฉโต ว่างเปล่าจากแก่นสาร ๕. สุญฺญโต ว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคล รวม ๕ ประการ ๕ ขันธ์ ก็เ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ช่วยตอบปัญหาการทำสมาธิของผมหน่อยคับด่วนๆ

เมื่อ: 02 ต.ค. 2012, 07:39 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3002


สมาธิ(ฌาน) ที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 ผู้บรรลุธรรม จากสมถะ มีจำนวนน้อยกว่าผู้ไม่มีฌาน (มาก่อน) http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21062 ------------------------------------------------------------- http://abhidhamonline.or...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การพิจารณากาย ใจไม่จดจ่อกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง รบกวนแนะนำคะ

เมื่อ: 02 ต.ค. 2012, 06:21 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3815


ขออนุญาต แนะนำหลักปฏิบัติจาก พระไตรปิฏก อรรถกถา และผู้ทรงพระไตรปิฏก ดังนี้ สมาธิที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 แนวทาง วิปัสสนายานิก หรือ วิปัสสนาขณิกสมาธิ (วิปัสสนาล้วน) การเจริญสติปัฏฐานหมวดพิจารณาอิริยาบถ ๔ จากพระไตรปิฏก อรรถกถา http://www.dhamm...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จิตตสังคหวิคภาค โดยท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์

เมื่อ: 11 ก.ย. 2012, 06:35 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2862


:b8: สาธุครับ ชีวิตของท่าน อุทิศเพื่อการเผยแพร่ ปริยัติธรรม อันรวมทั้ง พระอภิธรรม ซึ่งในสมัยนั้น มีการศึกษาน้อยมาก นอกจากนั้น ท่านยังได้ส่งเสริม วิปัสสนาธุระ ในแนว วิปัสสนายานิกะ ที่ใช้ ขณิกสมาธิ มาพิจารณา รูป นาม ที่เป็น ปัจจุบันอารมณ์ ได้ส่งเสริมสำนักวิปัสสนาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้าจะมาพบพระ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้ในกายตน ต้องรู้ทั่วตัวตลอดเวลาไหมคะ

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 06:18 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 4346


การรู้ในกายตน ต้องรู้ทั่วตัวตลอดเวลาไหมคะ ------------------------------------------------------ การมี สติมา สัมปชาโณ อาตาปี ตลอดเวลา ในการปฏิบัติ ถือว่า ดีมาก ๆ ส่วนมากจะมี ความฟุ้งซ่าน ความเบื่อหน่าย เข้ามาแทรกอยู่เรื่อยเลย ในการปฏิบัติวิปัสสนา จึงต้องไปฝึกหัดเริ่มต้น ในสถานที่ สัปปายะ มีกิจอย่างเ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้ในกายตน ต้องรู้ทั่วตัวตลอดเวลาไหมคะ

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 06:03 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 4346


[quote]การปฏิบัติแบบนี้ คือ เรารู้ตัวเรา รู้ในกาย หรือเราสะเปะสะปะกันแน่คะ สับสนว่า ถ้าใจเราเป็นไปแบบนี้ คือ รู้ไปตามอิริยาบถต่างๆเรื่อยๆ กับการที่เราเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเช่น เราเลือกดูลมหายใจก็ดูไปอย่างเดียว จะอิริยาบถไหนก็ดูแต่ลม แบบไหนที่ถูกต้องในการปฏิบัติคะ [/quote] --------------...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรู้ในกายตน ต้องรู้ทั่วตัวตลอดเวลาไหมคะ

เมื่อ: 10 ก.ย. 2012, 05:50 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 4346


[color=#0000BF](นั่ง) สมาธิ ที่เป็นบาทของ วิปัสสนาภาวนา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=21049 ถามว่า เริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไร ? แก้ว่า จริงอยู่ พระโยคีนั้น ครั้นออกจากฌานแล้วกำหนดองค์ฌาน ย่อมเห็นหทัยวัตถุ ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งองค์ฌานเหล่านั้น ย่อมเห็นภูตรูป ซึ่ง เป็นที่อาศัยแห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิปัสสนาญาณ อาจารย์ แนบ มหานีรานนท์

เมื่อ: 09 ก.ย. 2012, 06:28 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 2786


สาธุครับ คุณ Bigtoo เพิ่มเติมการบรรยาย เรื่องวิสุทธิ อย่างละเอียด โดยอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ พระพุทธพจน์ สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายตํ อสตา จ น โสจติ ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ [i]ผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูป ว่าของเราโดยประการทั้งปวง และย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปไม่มีอยู่ ผู้นั้นแลเรากล่าวว่า เป็นภ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 ต.ค. 2008, 12:18 

ตอบกลับ:
แสดง:


อีกประการหนึ่ง สันดานความพยาบาทนั้นควรละทิ้งเสีย อย่าเก็บเอาไว้ในใจ เป็นสังโยช คุณ mes ครับ แม้ท่านพุทธทาสอาจารย์ของคุณ ยังเว้นพยาบาทไม่ได้เลยครับ จากหนังสือ ปฏิจจสมุปบาท ของท่านพุทธทาส http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?p=77052&sid=4c12b5e211df4fde583cd2d03c6732fe ทีนี้มาเดากันดูอีกท...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร