วันเวลาปัจจุบัน 20 ต.ค. 2020, 05:51  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมเป็นมัชฌิมาปฏิปทา

เมื่อ: 12 ส.ค. 2019, 21:11 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 577


กรัชกายตั้งกระทู้เก่ง ตั้งกระทู้ได้สาระพัด แต่มีสาระรึเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ท่ายากจริงๆ แต่ละท่า ช่างสรรหา ช่างคิด คนที่คิดจะทรมานตน ซึ่งพระพุทธองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ ได้ประพฤติมาแล้ว ทำให้ทรงทราบว่าไม่ใช่หนทางที่เป็นไปเพื่อตรัสรูธรรมอันใด ดังมีข้อความในพระสูตรว่า ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา [๔๙๕] ดูก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมเป็นมัชฌิมาปฏิปทา

เมื่อ: 12 ส.ค. 2019, 20:47 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 577


กรัชกายตั้งกระทู้เก่ง ตั้งกระทู้ได้สาระพัด แต่มีสาระรึเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ท่ายากจริงๆ แต่ละท่า ช่างสรรหา ช่างคิด คนที่คิดจะทรมานตน ซึ่งพระพุทธองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ ได้ประพฤติมาแล้ว ทำให้ทรงทราบว่าไม่ใช่หนทางที่เป็นไปเพื่อตรัสรูธรรมอันใด ดังมีข้อความในพระสูตรว่า ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา [๔๙๕] ดูกร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กระทู้ตามใจ สุดแล้วแต่ใจจะให้เป็นไป

เมื่อ: 12 ส.ค. 2019, 19:54 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 2839


:b32:

ก็ไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้

เรียกว่า beyond my expectation เลยครับ

สุดแต่ใจแต่ไม่เป็นไปตามใจ

เอวัง ก็ด้วยประการฉะนี้

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กระทู้ตามใจ สุดแล้วแต่ใจจะให้เป็นไป

เมื่อ: 12 ส.ค. 2019, 14:11 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 2839


ไม่น่าเชื่อว่ากระทู้ที่ตั้งไว้ตอนต้น จะยาวยืดมาถึงเพียงนี้

:b16: แต่ว่าสนทนาอะไรกัน ขี้เกียจกลับไปไล่อ่าน

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 12 ส.ค. 2019, 14:07 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4362


๙. อุปนิสสยปัจจัย แสดงประเภทแห่งอุปนิสสยปัจจัย อุปนิสสยปัจจัยมี ๓ อย่าง คือ ๑. อารัมณูปนิสสยปัจจัย ๒. อนัตรูปนิสสยปัจจัย ๓. ปกตูปนิสสยปัจจัย บรรดาปัจจัยทั้ง ๓ อย่างนั้น อารัมณูปนิสสยปัจจัยก็เหมือนกับอารัมณาธิปติปัจจัย, อนันตรูปนิสสยปัจจัยก็เหมือนกับอนันตรปัจจัย แสดงปัจจัยธรรมและปัจจยุบันธรรมแห่งปกตู...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ก.ค. 2019, 03:16 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4362


๘. นิสสสยปัจจัย แสดงประเภทแห่งนิสสยปัจจัย นิสสยปัจจัยมี ๓ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตนิสสยปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตนิสสยปัจจัย แสดงความเหมือนกันทั้งหมดแห่งปัจจัยธรรมและปัจจยุบันธรรม ระหว่างสหชาตปัจจัยกับสหชาตนิสสยปัจจัย บรรดานิสสยปัจจัยทั้ง ๓ อย่างนั้น สหชาตนิสสยปัจจัย เป็นไฉน? ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ก.ค. 2019, 02:18 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4362


๗. อัญญมัญญปัจจัย แสดงการจำแนกปัจจัยธรรม ๒ อย่าง ที่ท่านกล่าวจำแนกไว้แล้วในสหชาตปัจจัย ปัจจัยธรรมใดใดที่ท่านกล่าวไว้แล้ว ปัจจัยธรรมที่ท่านกล่าวจำแนกในสหชาตปัจจัยนั้นๆ ชื่อว่าปัจจัยธรรมด้วย ชื่อว่าปัจจยุบันธรรมด้วย ในอัญญมัญญปัจจัยนี้ นามขันธ์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกแม้ทั้งปวง ย่อมชื่อว่า ปัจจัย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 28 ก.ค. 2019, 04:20 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4362


๖. สหชาตปัจจัย แสดงการจำแนกปัจจัยธรรม และปัจจยุบันธรรมในสหชาตปัจจัย ข้าพเจ้าจะกล่าวแสดงการจำแนกปัจจัยธรรม และการจำแนกปัจจยุบันธรรมต่อไป จิต เจตสิกธรรมทั้งหลาย แม้ทั้งปวงที่เกิดขึ้นร่วมกัน ย่อมเป็นสหชาตธรรมด้วยกัน ย่อมเป็นสหชาตปัจจยุบันด้วย แก่กันและกัน ก็นามขันธ์ ๔ อย่างที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิกาลและหทย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: นิพพานเป็นอนัตตาอย่างไร

เมื่อ: 26 ก.ค. 2019, 01:21 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1065


แล้วนิพพานเป็น อนัตตาอย่างไร เป็นอนัตตาในความหมายที่ว่า ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน แต่เป็นธาตุ เป็นธรรม ที่เป็น อสังขตธาตุ หรือ อสังขตธรรม ที่มีลักษณะ ไม่เกิด ไม่ดับ อันเป็นธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง กล่าวคือเป็นอนัตตาเพราะไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธาตุอย่างหนึ่งที่เรียกว่า อสั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: นิพพานเป็นอนัตตาอย่างไร

เมื่อ: 26 ก.ค. 2019, 00:44 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1065


ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร ทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมสิ้นกำหนัด เพราะสิ้นกำหนัด จิตก็พ้น เมื่อจิตพ้นแล้ว ก็รู้ว่าพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นทราบชัดว...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: นิพพานเป็นอนัตตาอย่างไร

เมื่อ: 26 ก.ค. 2019, 00:36 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1065


พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูปอย่างใด อย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ ประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่ารูป เธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: นิพพานเป็นอนัตตาอย่างไร

เมื่อ: 26 ก.ค. 2019, 00:20 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1065


พระผู้มีพระภาคทรงแสดงต่อไป ในอนัตตลักขณสูตร ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? พระปัญจวัคคีย์ทูลว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า. ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? ป. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า. ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: นิพพานเป็นอนัตตาอย่างไร

เมื่อ: 26 ก.ค. 2019, 00:16 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1065


นิพพาน หมายถึง ความดับกิเลส, ความดับทุกข์ อนัตตา หมายถึง ไม่มีตัวตน, ไม่ใช่ตัวตน เริ่มต้น จะขอกล่าวถึง ความเป็นอนัตตาของเบญขันธ์ก่อน ว่าเป็นอนัตตาอย่างไร ซึ่งมี พุทธพจน์ ที่ทรงแสดงไว้ในอนัตลักขณสูตร ดังนี้ว่า ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะพระปัญจวัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็น อนัตตา ดูกรภิก...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ความรักก็มีเหตุ

 หัวข้อกระทู้: ความรักก็มีเหตุ
เมื่อ: 22 ก.ค. 2019, 02:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 375


ศาสนาพุทธ เป็นคำสอนที่แสดงความจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุ เพราะปัจจัย เว้นจากเหตุปัจจัยเสีย สิ่งต่างๆก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ความรักหนุ่มสาวก็เช่นกัน มีเหตุมีปัจจัยให้เกิด บางคนเพียงได้เห็นหน้าเข้าก็รักกันแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งความรักไว้ ปรากฎใน สาเกตชาดกดังนี้ว่า [๓๒๓] ข้าแต่พระผู้ม...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: อยากกลับใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: อยากกลับใจ
เมื่อ: 22 ก.ค. 2019, 02:23 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 410


สวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนที่อยากกลับตัวกลับใจ อยากทำความดี อยากหาความสุขให้ชีวิต เมื่อก่อนตอนเด็กเป็นคนที่อารมณ์ค่อยข้างเอาแต่ใจ เรากับพ่อไม่ค่อยสนิทกันเหมือนแม่ เราไม่ค่อยพูดกับพ่อ ตอนเด็กคือทำไรก็โดนบ่นตลอด จนมีวันนึงเราเคยด่าพ่อแบบต่อหน้าด้วยคำที่หยาบมากจนตัวเราเองก็รับไม่ได้ แต่ถึงจะขอโทษไปแล้วพอคิด...
เรียงตาม:  
หน้า 7 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร