วันเวลาปัจจุบัน 28 ต.ค. 2020, 07:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 05 ต.ค. 2019, 06:57 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


๑๓. กัมมปัจจัย กรรมปัจจัยมี ๒ อย่าง คือ ๑.สหชาตกัมมปัจจัย ๒. นานาขณิกกัมมปัจจัย แสดงสภาวะของสหชาตกัมมปัจจัยกับสหชาตกัมมปัจจยุบัน บรรดาปัจจัยทั้ง ๒ อย่างนั้น กุศลเจตนา อกุศลเจตนา และ อัพยากตเจตนาทั้งหลาย แม้ทั้งปวงที่ประกอบด้วยขณะทั้ง ๓ ชื่อว่า สหชาตกัมมปัจจัย จิตเจตสิกธรรมทั้งหลายแม้ทั้งปวง ที่ประกอ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 27 ก.ย. 2019, 23:48 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


๑๒. อาเสวนปัจจัย แสดงสภาวะของอาเสวนปัจจัยกับอาเสวนปัจจยุบัน โลกียชวนจิต ๔๗ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ ดวง โลกียกุศลจิต ๑๗ ดวง กิริยาจิต ๑๘ ดวง (เว้นอาวัชชนจิต ๒ ดวง) ชื่อว่าอาเสวนปัจจัย บรรดาโลกียชวนจิต ๑๗ ดวงเหล่านั้น ชวนจิตที่เกิดก่อนๆ ถึงลำดับแห่งชวนจิตที่เป็นไปไม่ขาดสายชื่อว่า อาเสวนปัจจัย ชวนจิตที่เกิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

 หัวข้อกระทู้: Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา
เมื่อ: 27 ก.ย. 2019, 01:26 

ตอบกลับ: 133
แสดง: 4097


คุณกรัชกาย ศึกษาพระธรรมโดยขาดความเคารพ เป็นโมฆะบุรุษโดยแท้ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ มีมาในมาคัณฑิยสูตร ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่า “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม ทางมีองค์ ๘ เป็นทางอันเกษม” เมื่อพระผู้มีพระภาค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

 หัวข้อกระทู้: Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา
เมื่อ: 27 ก.ย. 2019, 01:25 

ตอบกลับ: 133
แสดง: 4097


:b41: :b41:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 25 ก.ย. 2019, 17:09 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


๑๑. ปัจฉาชาตปัจจัย แสดงสภาวะของปัจจัยกับปัจจยุบบัน การช่วยทำอุปการะ และข้ออุปมาในปัจฉาชาตปัจจัย จิตที่เป็นปัจจุบันดวงหลังๆ ย่อมช่วยอุปการะด้วยอำนาจแห่งปัจฉาชาตปัจจัย เพื่อความเจริญเติบโตขึ้นแห่งรูปกาย ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุ คือ กรรม จิต อุตุ และอาหาร ๔ อย่าง ที่เกิดก่อน ที่กำลังถึงฐีติขณะในอธิการว่าด้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 19 ก.ย. 2019, 09:33 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


๑๐. ปุเรชาตปัจจัย แสดงการจำแนกปุเรชาตปัจจัย ปุเรชาตปัจจัยมี ๓ อย่าง คือ ๑. วัตถุปุเรชาตปัจจัย ๒. อารัมมณปุเรชาตปัจจัย ๓. วัตถารัมณปุเรชาตปัจจัย แสดงความเหมือนกันระหว่าง วัตถุปุเรชาต วัตถารัมมณปุเรชาต และอารัมมณปุเรชาตปัจจัย ในปุเรชาตปัจจัยทั้ง ๓ อย่าง เหล่านั้น วัตถุปุเรชาตปัจจัย และวัตถารัมณปุเรชาต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อโรคฺยา ปรมา ลาภา

 หัวข้อกระทู้: Re: อโรคฺยา ปรมา ลาภา
เมื่อ: 09 ก.ย. 2019, 23:39 

ตอบกลับ: 133
แสดง: 4097


โรค ในที่นี้ก็คือกาย ซึ่งเปรียบดังโรค เป็นดังลูกศร เปรียบดังฝี หัวหนอง เป็นสิ่งที่คับแค้น เป็นสิ่งเบียดเบียน กายมี 2 อย่างคือ รูปกาย และ นามกาย ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ การจะบรรลุความไม่มีโรค คือนิพพาน ได้นั้น ก็คือการละอุปาทานในอุปาทานขันธ์ เมื่ออุปาทานดับ ภพ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 09 ก.ย. 2019, 19:44 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


แสดงสุตตันตูปนิสสยปัจจัย บัณฑิตพึงกล่าว สุตตันตอุปนิสสยปัจจัย ซึ่งมาแล้วโดยนัยเป็นต้นว่า เพราะอาศัยซึ่งกัลยาณมิตร, เพราะอาศัยซึ่งบาปมิตร, เพราะอาศัยซึ่งหมู่บ้าน เพราะอาศัยซึ่งป่า ในที่ทั้งหลายเป็นอันมากไว้ในที่นี้ ก็อีกอย่างหนึ่ง นิยามธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นเหตุที่มีกำลัง เพื่อความเป็นไปอย่างไม่ขาดสา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีคนถามน่าคิด ขอถาม สมช.หน่อย

เมื่อ: 31 ส.ค. 2019, 03:28 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 797


งั้นขยายความให้ว่า ที่พระแต่ละวัดสอนไม่เหมือนกัน เพราะความเห็นต่างกัน ความรู้ต่างกัน แต่ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวแสดงรึเปล่า เป็นความจริงรึเปล่า ถ้าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าแสดง ก็เพราะว่า ไม่ได้เรียนพระพุทธพจน์ ไม่ได้พิจารณา ไตร่ตรองจนเกิดความเห็นที่ถูกต้อง แล้วนำความจริงนั้นมาแสดงต่อ ซึ่งในสมัยพุทธก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีคนถามน่าคิด ขอถาม สมช.หน่อย

เมื่อ: 31 ส.ค. 2019, 03:00 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 797


ขอฟัง คคห. จาก คุณโรส, เมโลกสวย กบนอกกะลา บิ๊กทู่ ปฤษฎี student ว่าทำไมเป็นเช่นนั้น :b10: วัดของชาวพุทธมีเยอะ..เเต่ทำไมสอนไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่มีอาจารย์องค์เดียวกัน คือ พระพุทธเจ้า จาก https://www.facebook.com/100014605744058/videos/665747830588736/ สมัยนี้พระสัทธรรม ไม่ได้เจริญอย่างสมัยพุทธกาล ผู้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 31 ส.ค. 2019, 02:45 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


แสดงการช่วยอุปการะด้วยอำนาจแห่งปกตูปนิสสยปัจจัยระหว่างกุศลกับกุศล อกุศลกับอกุศล อัพยากตกับอัพยากตธรรม กุศลธรรม ย่อมช่วยอุปการะด้วยอำนาจแห่งอุปนิสสยปัจจัยแก่กุศลธรรม กุศลธรรมย่อมช่วยอุปการะด้วยอำนาจแห่งปกตูปนิสสยปัจจัยแก่กุศลธรรม ปรากฏดีแล้วในบาลีปัฏฐาน ด้วยคำว่า เป็นต้นว่า บุคคลอาศัยแล้วซึ่งศรัทธา ย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีคนถามน่าคิด ขอถาม สมช.หน่อย

เมื่อ: 28 ส.ค. 2019, 02:38 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 797


ขอฟัง คคห. จาก คุณโรส, เมโลกสวย กบนอกกะลา บิ๊กทู่ ปฤษฎี student ว่าทำไมเป็นเช่นนั้น :b10: วัดของชาวพุทธมีเยอะ..เเต่ทำไมสอนไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่มีอาจารย์องค์เดียวกัน คือ พระพุทธเจ้า จาก https://www.facebook.com/100014605744058/videos/665747830588736/ สมัยนี้พระสัทธรรม ไม่ได้เจริญอย่างสมัยพุทธกาล ผู้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 17 ส.ค. 2019, 00:09 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


แสดงการช่วยอุปการะด้วยอำนาจแห่งปกตูปนิสสยปัจจัย ด้วยอัชฌัตตะและพหิทธะ ธรรมทั้งหลาย ธรรมดาว่า ปกตูปนิสสยปัจจัยธรรมทั้งหลาย ที่เป็นภายใน ที่เกิดขึ้นแล้วในความสืบต่อของผู้มีชีวิต มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ย่อมเป็นปัจจัยธรรมทั้งหลาย ธรรมดาว่า ปกตูปนิสสยปัจจัยทั้งหลายที่เป็นภายนอก มีแผ่นดิน ภูเขา แม่น้ำ มหาส...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 14 ส.ค. 2019, 19:17 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4441


แสดงการอำนาจ แห่งปกตูปนิสสยปัจจัยที่ช่วยอุปการะแก่อนาคตธรรม พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ศรีอริยะเมตไตร แม้ผู้จะมีในอนาคต, พระธรรมของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ศรีอริยเมตไตร นั้น และหมู่สงฆ์ของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าศรีอริยเมตไตรนั้น ย่อมช่วยอุปการะด้วยอำนาจแห่งปกตูปนิสสยปัจจัย เพื่อความเป็นไปแห่งบุญบารมี ข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พุทธธรรมเป็นมัชฌิมาปฏิปทา

เมื่อ: 12 ส.ค. 2019, 21:49 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 586


:b27: :b27: :b27:
เรียงตาม:  
หน้า 6 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร