วันเวลาปัจจุบัน 20 ก.ย. 2020, 09:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 17 พ.ย. 2019, 05:11 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


๒๐. วิปยุตปัจจัย แสดงประเภทของวิปยุตปัจจัย วิปยุตปัจจัยมี ๔ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตวิปยุตปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตวิปยุตปัจจัย ๓. วัตถารัมมณปุเรชาตวิปยุตปัจจัย ๔. ปัจฉาชาตปัจจัย แสดงสภาวะแห่งปัจจัยธรรมกับปัจจยุบันธรรมของสหชาตวิปยุตปัจจัย บรรดาปัจจัยทั้ง ๔ เหล่านั้น ในนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลาย ที่เป็นสหชาตป...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 16 พ.ย. 2019, 01:35 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1285


วิบากแห่งการคบชู้ภรรยาของชายอื่น เรื่องนี้มีมาในนารทชาดก เป็นคำกล่าวของพระนางรุจา ซึ่งท่านทั้งหลายที่เคยได้อ่านหรือได้ฟังมาแล้วว่า พระเจ้าวิเทหราชนั้นได้หลงเชื่อนักบวชเปลือย ว่าการทำบาปบุญไม่มีผลอันใด พระนางจึงได้กล่าวธรรมกถานี้ เพื่อหวังที่จะปลดเปลื้องความเห็นผิดของพระราชบิดานั้น ด้วยว่าพระนางสามา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 15 พ.ย. 2019, 15:52 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


๑๙. สัปยุตปัจจัย แสดงปัจจยทุกะ ๓ หมวด ปัจจยทุกะ ๓ หมวด เหล่านี้ คือ สัมปยุตปัจจัย วิปยุตปัจจัย อัตถิปัจจัย นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย อวิคตปัจจัย ย่อมไม่มีความแตกต่างกันแห่งปัจจัย เป็นแผนกหนึ่งสำหรับปัจจยทุกะ ๓ หมวด เหล่านี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เพื่อแสดงว่า บรรดาปัจจัยทั้งหลายที่มาแล้วในกา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 14 พ.ย. 2019, 00:17 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1285


วิบากของท่านพระโลสกติสสเถระ ท่านพระโลสกติสสเถระเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบวรพระพุทธศาสนา ท่านปรากฏว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีลาภน้อยอย่างมาก ท่านมีความเป็นอยู่ลำบากยากจนมาตั้งแต่เกิด เมื่อคราที่ท่านถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาได้ทำให้มารดาและตระกูลเสื่อมจากลาภตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ถูกขับออกจากตระกูล ถูกมารดาทิ้ง แ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 13 พ.ย. 2019, 23:53 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1285


ผลแห่งการถวายผ้าเก่า ยังผลให้เป็นพระพุทธเจ้า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเรา เราเห็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตรรูปหนึ่งแล้วได้ถวายผ้าเก่า เราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ในกาลนั้น ผลแห่งกรรม คือการถวายผ้าเก่า ย่อมอำนวยผลให้เป็นพระพุทธเจ้า นี่คื...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 13 พ.ย. 2019, 23:33 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1285


กระทู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงผลของกรรมประการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นและให้ผล ตามสมควรแก่เหตุที่ได้กระทำไว้
ที่ได้มีตัวอย่างแสดงไว้ในพระไตรปิฏก ในอรรถกถา เป็นต้น
ซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจอ่านและพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญารู้เหตุผลตามความเป็นจริง

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 13 พ.ย. 2019, 23:27 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


๑๘. มัคคปัจจัย แสดงสภาวะของปัจจัยธรรมกับปัจจยุบันธรรมของมัคคปัจจัย องค์มรรค ๑๒ ชื่อว่า มัคคปัจจัย, ๑๒ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ปัญญินทรีย์เจตสิก ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิมรรค ๒. สัมมาสังกัปปะ วิตกเจตสิก ชื่อว่า สัมมาสังกัปมรรค ๓. สัมมาวาจา สัมมาวาจาเจตสิก ชื่อว่า สัมมาวาจามรรค ๔. สัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตเจตสิก ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 07 พ.ย. 2019, 20:13 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


๑๗. ฌานปัจจัย แสดงสภาวะของฌานปัจจัยกับฌานปัจจยุบันธรรม องค์ฌานทั้ง ๗ มีชื่อว่า ฌานปัจจัย, ๗ ประการมีอะไรบ้าง? ๗ ประการมี ๑. องค์ฌานคือ วิตกเจตสิก ๒. องค์ฌานคือ วิจารเจตสิก ๓. องค์ฌานคือ ปีติเจตสิก ๔. องค์ฌานคือ โสมนัสเวทนา ๕. องค์ฌานคือ โทมนัสเวทนา ๖. องค์ฌานคือ อุเบกขาเวทนา ๗. องค์ฌานคือ เอกัคคตาเจ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 04 พ.ย. 2019, 01:18 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงสภาวะที่อิตถีภาวรูปและปุมภาวรูป แม้ว่าท่านจะไม่ได้ถือเอาไว้ในอินทริยปัจจัย แต่ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นอินทรีย์ เมื่อไม่มีการรวมเข้าไว้ว่าเป็นอินทริยปัจจัยอย่างนี้มีอยู่ ก็จะพึงกล่าวได้หรือไม่ว่า อิตถีภาวรูปและปุมภาวรูปทั้ง ๒ ประการ เหล่านั้น เป็นอินทรีย์ จะไม่พึงกล่าวก็หามิได้ เพราะอะไร เพราะเหตุที่...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ

 หัวข้อกระทู้: Re: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ
เมื่อ: 30 ต.ค. 2019, 06:56 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 852


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระศรีศากยมุนีสัมมาสัมพุทธะ พระองค์ได้ตั้งความปรารถนาอันเลิศเพื่อความเป็นบุคคลผู้เลิศ พระองค์ทรงอาศัยมหากรุณาแก่สรรพสัตว์ ได้บำเพ็ญพระบารมีจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ด้วยพระวิริยะ ด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่ง พระองค์มิได้หวังเพื่อรู้ผู้เดียว หรือพ้นผู้เดียว หรือข้ามผู้เดียว แต่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 30 ต.ค. 2019, 06:15 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


แสดงสภาวะแห่งรูปชีวิตินทริยปัจจัยกับรูปชีวตินทริยปัจจยุบัน รูปชีวิตินทรีย์อย่างเดียว ชื่อว่า รูปชีวิตินทริยปัจจัย กัมมชรูปที่เว้นรูปชีวิตินทรีย์ ทั้งปวง ชื่อว่า ปัจจยุบันธรรมของรูปชีวิตินทรีย์ปัจจัยนั้น แสดงเนื้อความแห่งอินทริยศัพท์ ถามว่า ที่ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะหมายถึงอะไร? ตอบว่า ที่ชื่อว่าอินทรี...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ

 หัวข้อกระทู้: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ
เมื่อ: 28 ต.ค. 2019, 03:38 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 852


" พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นบุรุษเอก ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงประกอบด้วยพระปัญญาญาณอันลึกซึ้ง ไม่มีเครื่องกั้น ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันสูงสุดยิ่งกว่าบุคคลใด เป็นผู้ไม่มีผู้เสมอ และไม่มีผู้ใดเปรียบได้ ทรงประกอบด้วยพระอานุภาพมาก แผ่ไปตลอดสากลจักรวาล ทรงเป็นอติเทพ ยิ่งกว่าวิสุทธิเทพทั้งหล...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 28 ต.ค. 2019, 03:11 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


๑๖. แสดงการจำแนกอินทริยปัจจัย อินทริยปัจจัยมีอยู่ ๓ อย่างคือ ๑. สหชาตินทริยปัจจัย ๒. ปุเรชาตินทริยปัจจัย ๓. รูปชีวิตินทริยปัจจัย แสดงสภาวะของสหชาตินทริยปัจจัยกับสหชาตินทริยปัจจยุบันธรรมทั้งหลาย บรรดาอินทริยปัจจัยทั้ง ๓ อย่างนั้น นามอินทริยธรรมที่ชื่อว่า สหชาตินทริยปัจจัยมีอยู่ ๑๕ อย่าง คือ ๑. นามชีว...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 15 ต.ค. 2019, 17:46 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


๑๕. อาหารปัจจัย แสดงการจำแนกอาหารปัจจัย ๒ หมวด ๑. รูปอาหารปัจจัย ๒. นามอาหารปัจจัย แสดงสภาวะของรูปอาหารปัจจัยกับรูปอาหารปัจจยุบันทั้งหลาย บรรดาอาหารปัจจัยทั้ง ๒ อย่างนั้น ธรรมดาว่า รูปอาหารปัจจัย ท่านกล่าวเรียกถึงโอชารูป กล่าวคือ กพฬีการาหาร และโอชารูปนั้น มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑. โอชารูปภายใน ๒. โอชาร...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 06 ต.ค. 2019, 06:12 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4049


๑๔. วิปากปัจจัย แสดงสภาวะของวิปากปัจจัยธรรมกับวิปากปัจจยุบันธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นสภาพของวิบาก และสภาพของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกันด้วยสัมปโยคลักษณะทั้ง ๔ ทั้ง ๓๖ ประการ ชื่อว่า วิปากปัจจัย ธรรมที่เป็นวิปาก ๓๖ ประการ และ เจตสิก ๓๘ ประการ เหล่านั้นนั่นเอง ที่ช่วยอุปการะแก่กันและกัน กัมม...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร