วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.ย. 2020, 09:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 36 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี โดยพระตถาคต

เมื่อ: 24 ต.ค. 2011, 11:21 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1071


[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไม่ดีเป็นไฉน การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูดส่อเสียดการพูดคำหยา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มิตรที่ดีงาม

 หัวข้อกระทู้: มิตรที่ดีงาม
เมื่อ: 02 ก.ย. 2011, 10:03 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1235


[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์๗ ประการ ๗ ประการเป็นไฉน คือ มิตรผู้ให้ของที่ให้ได้ยาก ๑ รับทำกิจที่ทำได้ยาก ๑ อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยาก ๑ บอกความลับของตนแก่เพื่อน ๑ ปิดความลับของเพื่อน ๑ ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ ๑ เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: อีก ๑ ล้านปี พระศรีอาริยเมตไตรยจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 02 ก.ย. 2011, 09:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 4321


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระผู้มีพระภาคทรง พระนามว่าเมตไตรย์ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์เป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ เบิกบานแล้ว...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: หนังสือ ธรรมะ น่าอ่านมากๆ

เมื่อ: 02 ก.ย. 2011, 09:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3498


1.หนังสือ พุทธวจน1 ตามรอยธรรม http://download.watnapahpong.org/data/books/01%20TamRoi%20new%20Final%2024-5-54.pdf 2.หนังสือ พุทธวจน 2 คู่มือโสดาบัน http://download.watnapahpong.org/data/books/02%20Sodaban%20Final%2054-08-15.pdf 3.หนังสือ พุทธวจน 3 ก้าวย่าง อย่างพุทธะ http://download.watnapahpong.or...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุคคลที่หาได้ยากในโลก

 หัวข้อกระทู้: บุคคลที่หาได้ยากในโลก
เมื่อ: 01 ก.ย. 2011, 16:00 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1598


ดูกรเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕เป็นไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑ บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ๑ บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โทษของคนพูดมาก

 หัวข้อกระทู้: โทษของคนพูดมาก
เมื่อ: 01 ก.ย. 2011, 15:55 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1194


[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมาก ๕ประการเป็นไฉน คือ พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดคำหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อ ๑ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมาก ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการนี้ มีอยู่ในบุคคลผู้พูดพอ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อานิสงส์ในการจงกรม

 หัวข้อกระทู้: อานิสงส์ในการจงกรม
เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 14:59 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1743


[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการจงกรม ๕ ประการนี้๕ประการเป็นไฉนคือ ภิกษุผู้เดินจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑ ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร ๑ ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ๑ อาหารที่กินดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี ๑ สมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งที่สตรีและบุรุษควรพิจารณาเนืองๆ

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 14:56 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1715


[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษคฤหัสถ์ หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ๑ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ๑ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นควา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 14:52 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1637


ขออนุโมทนาสาธุๆๆๆ

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: คุณสมบัติพระโสดาบัน (กัลยาณธรรม)

เมื่อ: 26 เม.ย. 2011, 09:30 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1511


คุณสมบัติพระโสดาบัน (กัลยาณธรรม)
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง


 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ชีวิตไม่สิ้นหวัง

 หัวข้อกระทู้: ชีวิตไม่สิ้นหวัง
เมื่อ: 24 เม.ย. 2011, 20:26 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1588 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์

เมื่อ: 24 เม.ย. 2011, 20:16 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3867


โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ สุภัททะ ! ในธรรมวินัยใด ที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดสมณะที่หนึ่ง (พระโสดาบัน) ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น ; แม้ สมณะที่สอง (พระสกทาคามี) ก็หาไม่ได้ ; แม้สมณะที่สาม(พระอนาคามี) ก็หาไม่ได้ ; แม้สมณะที่สี่ (พระอรหันต์) ก็หา ไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น. สุภัททะ ! ในธรรมวินัยนี้แล ที่มีอริ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา

เมื่อ: 24 เม.ย. 2011, 20:08 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2416


หากไม่สนใจคำพระตถาคต จะทำให้เกิดความอันตรธานของคำพระตถาคต เปรียบด้วยกลองศึก ภิกษุ ท. ! เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว : กลองศึกของกษัตริย์พวกทสารหะ เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมื่อกลองอานกะนี้มีแผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริย์ทสารหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น(ทุกคราวไป) ภิกษุ ท. ! เมื่อเชื่อมป...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์ โปรดอ่านตรงนี้

เมื่อ: 11 ธ.ค. 2010, 14:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1350


แนบไฟล์:
มรรค.jpg
มรรค.jpg [ 53.61 KiB | เปิดดู 1350 ครั้ง ]

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ
http://board.palungjit.com/attachment.p ... 1291001360

http://board.palungjit.com/attachment.p ... 1291001360

มีข้อมูลอีกมากมายที่นี่ครับ
http://www.buddhaoat.org
http://www.nap-tv.com

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: แนะนำหนังสือธรรมะ ที่น่าอ่านมากๆครับ

เมื่อ: 10 ธ.ค. 2010, 16:34 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2945


แนะนำหนังสือธรรมะ ที่น่าอ่านมากๆครับ
หน้าปกครับ
แนบไฟล์:
ปฐมธรรม1.jpg
ปฐมธรรม1.jpg [ 77.3 KiB | เปิดดู 2945 ครั้ง ]

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ
http://board.palungjit.com/attachment.p ... 1291973618
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 3 [ พบ 36 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร