วันเวลาปัจจุบัน 27 พ.ย. 2021, 14:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 766 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรามาปฏิบัติธรรมกันทำไม

เมื่อ: 14 ก.ย. 2015, 16:30 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 9354


อัตตานุทิฏฐิสูตร ๒๕๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็น อยู่อย่างไร จึงจะละอัตตานุทิฐิได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคล รู้เห็นจักษุแล โดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได้ รู้เห็นรูป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญจเวรภยสูตรที่ ๒

 หัวข้อกระทู้: ปัญจเวรภยสูตรที่ ๒
เมื่อ: 14 ก.ย. 2015, 12:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 524


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๒. ปัญจเวรภยสูตรที่ ๒ [๑๕๖] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวกสงบแล้ว เมื่อนั้น อริยสาวก ย่อมปร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญจเวรภยสูตรที่ ๑

 หัวข้อกระทู้: ปัญจเวรภยสูตรที่ ๑
เมื่อ: 14 ก.ย. 2015, 12:57 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 541


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค คหบดีวรรคที่ ๕ ๑. ปัญจเวรภยสูตรที่ ๑ [๑๕๑] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถ- *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท แล้วนั่งอยู่ ณ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกขนิโรธสูตร

 หัวข้อกระทู้: ทุกขนิโรธสูตร
เมื่อ: 14 ก.ย. 2015, 12:50 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 439


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๓. ทุกขนิโรธสูตร [๑๖๑] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถ บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเหตุเกิดแห่งทุกข์ และความดับแห่งทุกข์ ท่านทั้งหลายจงฟัง จงทำไว้ ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจตนาสูตรที่๒

 หัวข้อกระทู้: เจตนาสูตรที่๒
เมื่อ: 14 ก.ย. 2015, 12:37 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 408


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๙. เจตนาสูตรที่ ๒ [๑๔๗] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุย่อมจงใจ ย่อมดำริ และครุ่นคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมเป็น อารัมณปัจจัย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจตนาสูตรที่๑

 หัวข้อกระทู้: เจตนาสูตรที่๑
เมื่อ: 14 ก.ย. 2015, 12:33 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 431


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ๘. เจตนาสูตรที่ ๑ [๑๔๕] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุย่อมจงใจ ย่อมดำริ และครุ่นคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมณปัจจัย เพื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: "จิตผู้รู้"

 หัวข้อกระทู้: Re: "จิตผู้รู้"
เมื่อ: 09 ก.ย. 2015, 09:32 

ตอบกลับ: 43
แสดง: 3654


แต่ละท่านพอจะขยาย ความเข้าใจในคำนี้ " จิตผู้รู้ " ได้ยังไงบ้างคะ tongue เอาแบบชัดเจนให้เข้าใจง่าย ถึงการเกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ดับไป ยิ่งดีค่ะ :b20: :b9: :b9: tongue สวัสดีค่ะคุณ Idea ถ้าเรา “ดูใจ” ตัวเองเป็นก็จะหาจิตผู้รู้ได้ไม่ยาก เช่น ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง ลิ้นรับรส จมูกได้กลิ่น กายรับส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สรกานิสูตรที่ ๑

 หัวข้อกระทู้: สรกานิสูตรที่ ๑
เมื่อ: 02 ก.ย. 2015, 08:29 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 1285


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สรกานิสูตรที่ ๑ ผู้ถึงสรณคมน์ไม่ไปสู่วินิบาต [๑๕๒๗] กบิลพัสดุ์นิทาน. ก็สมัยนั้น เจ้าศากยะพระนามว่า สรกานิ สิ้นพระชนม์ พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สรกานิสูตรที่ ๒

 หัวข้อกระทู้: สรกานิสูตรที่ ๒
เมื่อ: 02 ก.ย. 2015, 08:24 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 529


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สรกานิสูตรที่ ๒ ผู้ถึงสรณคมน์ไม่ไปสู่วินิบาต [๑๕๓๗] กบิลพัสดุ์นิทาน. ก็สมัยนั้น เจ้าสรกานิศากยะสิ้นพระชนม์ พระผู้มี พระภาคทรงพยากรณ์ท่าน ว่าเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ ในเบื้องหน้า ดังได้ยิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ติดอะไรอย่างละเอียด..เร่เข้ามาครับ

เมื่อ: 18 ส.ค. 2015, 22:26 

ตอบกลับ: 102
แสดง: 7612


ท่าทาง....จะขายไม่ออก.. ยังไม่มีใครถามปัญหาแบบละเอียด..เลยนิ :b6: :b6: :b6: ผมไม่คิดจะเร่ขายนี่ครับ ผมคิดเพียงจี้จุดคนหลงเท่านั้น. คุณเองไม่ใช่เหรอเป็นคนเร่ขาย. ถ้าทางขายยากนะเพราะของของท่านไม่น่าสนใจ งั้นผมเอาปัญหาคนอื่น..มาถามก็แล้วกัน..ถ้าได้อะไรดีดี..จะเอาไปบอกเจ้าตัวเขา ............... เขาเป็น...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ทดแทนพระคุณแม่

 หัวข้อกระทู้: Re: ทดแทนพระคุณแม่
เมื่อ: 11 ส.ค. 2015, 09:30 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 6825


:b41: :b41: ในโอกาสวันแม่เวียนบรรจบ ขอประนบน้อมกราบแทบบาทศรี ขอพระคุณคุ้มเกตุข้าทุกราตรี ขอสดุดี หัวใจแม่ แผ่ก้องไกล :b41: :b41: ขอคุณแม่ทุกๆคน มีความสุขในวันแม่และทุกๆวัน :b46: :b47: รวมกระทู้บทธรรมเกี่ยวกับ “แม่” และ “วันแม่” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42889

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ที่ใดมีรัก..ที่นั้นมีทุกข์

เมื่อ: 06 ส.ค. 2015, 09:45 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 5237


"ความรัก" เป็นสิ่งที่สวยงาม จรรโลงโลกให้ร่มเย็นเป็นสุข

เราจำเป็นต้องพัฒนา "ความรัก" ที่อยู่บนพื้นฐานและเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัว
ไปสู่ "ความรัก" ที่ไม่มีเงื่อนไข มีแต่ให้ด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันได้...
...เมื่อนั้นเราจะไม่ต้องทุกข์กับคำว่า "ความรัก"

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานุภาพของการเทศนาพระธรรมจักร

เมื่อ: 27 ก.ค. 2015, 08:37 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 5299


อาจจะมีผู้สงสัยว่าในอรูปภูมิ ๔ มีพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ในเมื่อ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่มี จะเอาอารมณ์ที่ไหนมาพิจารณาในการเจริญวิปัสสนา วิสัชนา ว่า พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี จะใช้อารมณ์ของกรรมฐาน ที่เคยได้มาในอดีตมาเป็นอารมณ์พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ คือ ให้เห็นความไม่เที่ยง และ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานุภาพของการเทศนาพระธรรมจักร

เมื่อ: 24 ก.ค. 2015, 13:18 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 5299


ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณเอกอน คุณกบ..เนื้อหาสาระก็อย่างที่บอกไป แต่ถ้าเล่ารายละเอียดก็จะ เชื่อมโยงไปเรื่องของที่มาว่าปลีกวิเวกไปที่แห่งนั้นได้อย่างไร ซึ่งซับซ้อนและเห็นว่าจะไม่เป็น ประโยชน์กับผู้ใดขออนุญาตไม่กล่าวถึง... ปลีกวิเวกเพียงแต่อยากแชร์จากประสบการณ์ว่าภพภูมิ อดีตชาติ นั้นมีอยู่ ดังที่พระศาสดาทร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อานุภาพของการเทศนาพระธรรมจักร

เมื่อ: 24 ก.ค. 2015, 08:37 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 5299


มีใครเคยไปอรูปพรหม...มัยคับ? พบพรหมที่นั้น..บางป้าว :b22: :b22: :b22: ถ้าบอกว่าเคยไป..จะเชื่อไหม? ก็ต้องบอกมาด้วยซิว่า...เจออรูปพรหม..อะป้าว..นะ :b12: :b12: ปกติปลีกวิเวกจะไม่ค่อยคุยเรื่องแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อ และคิดว่าเราเพ้อเจ้อเหลวไหล นอกจากคุณพ่อแล้วไม่เคยเล่าให้ใครฟัง ท่านเองยังบอกว่...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 52 [ พบ 766 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร