วันเวลาปัจจุบัน 08 ก.ค. 2020, 00:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 614 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิบากกรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: วิบากกรรม
เมื่อ: 08 มี.ค. 2015, 13:49 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 813


เมื่อเกิดกิเลสแล้วเรารู้เท่าทันกิเลสเช่นเรามีกิเลสอยากฆ่าคนอื่น(กรรมเก่า)แต่เราระงับไว้รู้เท่าทันกิเลสไม่ทำตามใจตนแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้รับวิบากกรรมที่เคยทำไว้สิค้ะ หรือว่าวิบากกรรมจะตามทันเค้าเองในซักวันหนึ่ง สำหรับเราๆ ได้ทำกรรมใหม่คือไม่เบียดเบียนต่อคนอื่น ไม่สร้างอกุศลที่มีต่อกันต่อไป ความพยาบาทท...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 16:05 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 1902


ถึงคุณ pang99 เดี๋ยวหลังจากเสร็จธุระมีเวลา จะขอรวบรวมคำถาม เรื่องกรรมหลายๆ กระทู้ ของคุณแป้ง ย้ายไปบอร์ด กฏแห่งกรรมแทนนะครับ :b8:
viewforum.php?f=4

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 15:52 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 1902


ตามพุทธวจนะข้างต้น กายกับใจเรานี่แหละ ที่รู้สึกได้เจ็บเป็นทุกข์เป็นสุขเป็น อันนี้แหละ มีปัจจัยปรุงแต่ง ด้วยเจตนา เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา ทรงตรัสเรียกว่า กรรมเก่า อะไรก็ตาม ที่ประกอบด้วย เจตนาทางกาย ทางวาจา ทางใจเมื่อไหร่ก็เป็นกรรมนั่นเอง เกิดขึ้นแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้ว ห้านาที สิบนาทีที่แล้ว ก็กลายเป็...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 15:10 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 1902


แล้วกรรมเก่านี่คืออะไรบ้างคะ คือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเราเองและไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของใครด้วยไช่ไหมคะ [๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกรรมทั้งใหม่และเก่า ความดับ แห่งกรรม และปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรม ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 14:16 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 1902


สาธุ ๆ rolleyes ที่มีเจตนา มีแรงจูงใจ มากพอ มีการปรุงแต่งผสมกันทั้ง วิบากเก่า ทั้งกรรมใหม่ ก็เป็นข้อ 2.) ที่ไม่ได้เจตนาเท่าไหร่ แต่ก็มี เหตุปัจจัยต่างๆ ประกอบกันแล้วเกิดขึ้น นั่นแหละ กตัตตากรรม...นั่นเอง เป็นข้อ 1.) และถูกต้องครับ กรรมเก่า ก็ไม่ใช้อย่างที่เขาว่าๆ สืบต่อกันมา เล่าต่อๆ พูดต่อๆ กันมาเส...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 13:15 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 1902


ลัทธิของเดียรถีย์ ๓ หนึ่งในนั้นมี กรรมเก่าแบบนอกพระพุทธศาสนา :b15: มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้ว่า สุข ทุกข์ หรืออทุกขมสุขอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บุคคลเสวยนั้น ล้วนแต่มีกรรม ที่ได้ทำไว้แต่ก่อนเป็นเหตุ Onion_L พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติก...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 13:10 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 1902


[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกรรมทั้งใหม่และเก่า ความดับ แห่งกรรม และปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับแห่งกรรม ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมเก่าเป็นไฉน จักษุอันบัณฑิต พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า อันปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งแล้ว สำเร็จด้วยเจตนา เป็น ที่ตั้งแห่งเวทน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมหนักให้ผลก่อน กรรมเบาให้ผลหลังหรอคะ

เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 09:12 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 2797


และเราจะได่รับผลของการทำอะไรก่อนกัน ระหว่างฆ่าสัตว์เล็กที่บาปน้อย กับฆ่าสัตว์ใหญ่ที่บาปมาก อาจิณณกรรม ว่าด้วยแรงสะสมข้างที่มากกว่า พหุ แปลว่ามาก พหุลกรรมหรือ อาจิณณกรรม กรรมที่ทำเป็นอาจิณ แรงกว่า โทษมากกว่า ให้ผลก่อน :b41:   [๕๘๒] พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า ดูกรมาณพ บุคคลบางคนใน โลกนี้จะเป็น...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 08:04 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 1902


pang99 เขียน:
คนที่โดนคนอื่นฆ่าตาย เป็นกรรมเก่าของเขา หรือ กรรมใหม่ของคนฆ่า

เป็นวิบากของเขา (คนที่โดนคนอื่นฆ่า)
เป็นกรรม การกระทำของคนอื่น (กรรมใหม่ของคนฆ่า) :b43:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมหนักให้ผลก่อน กรรมเบาให้ผลหลังหรอคะ

เมื่อ: 07 มี.ค. 2015, 07:32 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 2797


ใช่ครับ กรรมหนัก ให้ผลก่อน ครุกรรมให้ผลก่อน ที่เหลือก็รองๆ ลงไป กรรม ๔ ชนิดนี้ เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลครับ ครุกรรม กรรมหนัก ให้ผลก่อน ในที่นี้หมายถึง มหัคคตกรรม เป็นกรรมจากการทำสมาธิ ได้ฌานสมาบัติ พวกนี้เป็นฝ่ายกุศล นี้ให้ผลก่อน และอรรถกถาแสดงเอาไว้ว่า สามารถห้ามกรรมอื่นๆ ทำให้กรรมอื่นๆ ที่เหลือ ไม่...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมให้ผลยังไงค้ะ ช่วยอธิบายหน่อย

เมื่อ: 06 มี.ค. 2015, 11:07 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1677


:b8: ขอบคุณสำหรับคำแนะนำติชมนะครับ :b15: กรรม ๔ อย่าง ๑.กรรมดำมีวิบากดำ อันนี้ครับน่ากลัว ๒.กรรมขาวมีวิบากขาวไม่น่ากลัว ๓.กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวนี้ก็น่ากลัวบ้างไม่น่ากลัวบ้าง ฏีกาน้อยเชื่อว่า ส่วนใหญ่เราทำกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมาแล้วด้วยกันทุกๆ คน ดังนั้น :b39: ๔.กรรมไม...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมให้ผลยังไงค้ะ ช่วยอธิบายหน่อย

เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 16:11 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1677


กรรมนี่ให้ผลยังไงค้ะ เช่น ระยะเวลาที่กรรมให้ผล มันจะมีกฎตายตัวอยู่เเล้วรึป่าวว่าพอถึงตอนนี้ มันจะต้องเกิด หรือว่าเป็นไปตามการกระทำต่างๆของเราาที่จะนำพาไปสู่ผลของกรรมนั้นเมื่อไหร่ แล้วเวลาที่เราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆ มันจะมีกฎเกนอยุ่เเล้วรึป่าวว่าจะต้องได้รับผลเเบบนี้เช่น เมื่อเราฆ่าสัตว์ผลที่ได้คื...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
เมื่อ: 05 มี.ค. 2015, 15:44 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2144


การให้ผลของกรรมตามกาลเวลา กับ ความเพียรพยายาม การที่กรรมให้ผลในเเต่ละเวลาๆขึ้นอยุ่กับตัวเราเองความพยายามของเราเองด้วยรึป่าว หรือว่ามันมีกฎเกณฑ์มาแล้วจะจะเกิดเวลาไหนๆ ดูท่าจะสนใจเรื่องกรรม และวิบากกรรมมากเลยนะครับ s005 ถูกต้อง....การให้ผลของกรรม ขึ้นอยู่กับ ตัวเราเองทำด้วย เรียกว่า ปโยคะ ถ้าพยายามทำ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เคยฝันเห็นพระพุทธองค์

เมื่อ: 03 มี.ค. 2015, 21:52 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 1792


:b8: :b8: :b8: [๓๖] เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่เสด็จ                            ดำเนินทางไกล เที่ยวจาริกไป ในเวลานั้น เราได้ถือเอาดอกปทุม ดอก                           อุบล และดอกมะลิซ้อนอันบานสะพรั่ง และถือข้าว (สุก) ชั้นพิเศษมา                            ถวายแด่พระศา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การที่เราต้องมาพบเจอกันอีกเพราะอะไร

เมื่อ: 03 มี.ค. 2015, 20:30 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 2266


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 41 [ พบ 614 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร