วันเวลาปัจจุบัน 01 ก.ค. 2022, 08:06  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5811 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 18 พ.ค. 2019, 20:36 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


๑. สีสปาวนสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สีสปาวัน [๑๑๐๑] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สีสปาวัน เขตกรุงโกสัมพี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบขึ้นมา แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่เราหยิบขึ้นมากับใบที่อยู่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 16 พ.ค. 2019, 18:39 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


ทวยตานุปัสสนาสูตรที่ ๑๒ [๓๙๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เมื่อราตรีเพ็ญมีพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถที่ ๑๕ ค่ำ พระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งอยู่ในอัพโภกาส ทรงชำเลืองเห็นภิกษุสง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 22:42 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


ก. สัทธานุสารี ข. ธัมมานุสารีบุคคล ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล [๔๖๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา หูไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา จมูกไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา ลิ้นไม่เที่ยง มีอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 22:34 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


ทวยตานุปัสสนาสูตรที่ ๑๒ [๓๙๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เมื่อราตรีเพ็ญมีพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถที่ ๑๕ ค่ำ พระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งอยู่ในอัพโภกาส ทรงชำเลืองเห็นภิกษุสงฆ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 22:22 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


ภิกษุทั้งหลาย ! ทุกขอริยสัจ เป็นอย่างไรเล่า แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ แม้โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะทั้งหลายก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่น ก็เป็นทุกข์ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 22:21 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


ภิกษุทั้งหลาย ! ความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้ สี่อย่างเหล่าไหนเล่า สี่อย่าง คือ ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์ ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุให้เกิดทุกข์ ความจริงอันประเสริฐ คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์ และความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย ! ความจริงอั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 22:20 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


การไม่คบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 พ.ค. 2019, 22:19 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


ก่อนที่มีพระธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรื่อง สัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล ว่าด้วยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล [๔๖๙] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา หูไม่เที่ยง มีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา จมูกไม่เที่ยง มีอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 12 พ.ค. 2019, 14:46 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 7538


การไม่คบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 12 พ.ค. 2019, 11:21 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6733


๙. นิพเพธิกสูตร ข้อที่เรากล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม เหตุเกิดแห่งกรรม ความต่างแห่งกรรม วิบากแห่งกรรม ความดับแห่งกรรม ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็เหตุเกิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยอุปาทานขันธ์ ๕

เมื่อ: 07 พ.ค. 2019, 22:57 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 3964


ธรรมฐิติญาณเกิดก่อน ได้แก่ การละอุปาทานขันธ์ 5 ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง ได้แก่ ความดับภพ "เธอรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมถูกต้องอารูปวิโมกข์ อันสงบ ก้าวล่วงรูปวิโมกข์ทั้งหลาย ด้วยกาย" คุณสมบัติของโสดาบันและอนาคามี ที่สามารถแจ้งนิพพาน ตามความเป็นจริง กามเหสสูตรที่ ๑ [๒๔๗] อุ. ดูกรอาวุโส พร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเจริญสมถะและวิปัสสนา

เมื่อ: 01 พ.ค. 2019, 13:54 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3117


การทำความเพียรเพื่อดับเหตุทุกข์ การรู้ชัดจิต ทำให้สามารถประคบประคองจิตให้ผ่านจากเหตุปัจจัยที่ยังมีอยู่(อวิชชา)ไปได้ เมื่อก่อน ก็ไม่รู้ว่าที่เราตั้งชื่อเรียกเองว่า เจริญสติ โดยใช้การรู้ชัดในสภาวะที่มีเกิดขึ้นโดยการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่มีเกิดขึ้น ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่า ความรู้สึกต่างๆที่มีเกิดขึ้นในชีวิต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยอุปาทานขันธ์ ๕

เมื่อ: 29 เม.ย. 2019, 17:41 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 3964


๑๐. สุสิมสูตร [๒๗๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห์ สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคอันเทวดาและมนุษย์ทั้งมวล สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรง ทรงได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเป็นปัจจัยแก่คนไข้ แม้ภิกษุสงฆ์อันเทวดาและมนุษย์...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 28 เม.ย. 2019, 17:26 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6733


คุณสมบัติของโสดาบันและอนาคามี ที่สามารถแจ้งนิพพาน ตามความเป็นจริง กามเหสสูตรที่ ๑ [๒๔๗] อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กายสักขีๆ ดังนี้ โดยปริยายเพียงเท่าไรหนอแล พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกายสักขี ฯ อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน และอายตนะนั้นมีอยู่ด้วยอาการใดๆ เธอย่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเจริญสมถะและวิปัสสนา

เมื่อ: 28 เม.ย. 2019, 15:15 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3117


อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แสดงชัดเจน(จากจิต) แต่มองไม่เห็น เหตุปัจจัยจากนิวรณ์ครอบงำ ๙. กายคตาสติสูตร (๑๑๙) [๒๙๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปด้วยกันกลับจากบิณฑบาต ภายหลังเวลาอาหารแล้ว นั่...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 388 [ พบ 5811 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร