วันเวลาปัจจุบัน 26 มิ.ย. 2022, 14:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5811 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 11 ก.ค. 2019, 13:40 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


29 มี.ค. 2019 การระลึกในอดีตชาติ การรู้เห็นจะแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัย ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดเป็นคนนั้นนี้ เกิดเป็นอะไรในแต่ละชาติ ทำนองนั้น สำหรับเรานั้น สิ่งที่รู้เห็น มีตอนเกิดสภาวะจิตดวงสุดท้ายในครั้งที่ 1 สิ่งที่มองเห็นเป็นเหมือนกำลังถูกดูดเข้าไปในจักรวาล ระหว่างอยู่กลางทางเดิน ทั้งสองฝั่ง เหมือ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 09 ก.ค. 2019, 16:54 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 5801


โสดาบัน(โสดาปัตติมรรค) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 สัทธานุสารี ภิกษุ ท .! จักษุ….โ ส ต ะ ….ฆ า น ะ ….ชิว ห า …ก า ย ะ …ม น ะ เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ. ภิกษุ ท.! บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไป ในธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ ; บุคคลนี้เราเรีย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 09 ก.ค. 2019, 16:40 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


๔. ปัญญาสูตร [๒๑๙] จริงอยู่ พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้เสื่อมจากอริยปัญญา ชื่อว่าเสื่อมสุด สัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความเดือดร้อน มีความคับแค้น มีความเร่าร้อน ในป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 08 ก.ค. 2019, 21:47 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


พยสนสูตร [๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ ภิกษุนั้นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อนี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ความฉิบหาย ๑๐ อย่างเป็นไฉน คือ ภิกษุนั้นไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ ๑ เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว ๑ สัทธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2019, 15:57 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


๕. จูฬสัจจกสูตร เรื่องสัจจกนิครนถ์สนทนากับพระอัสสชิเถระ เหตุที่พระสาวกเป็นผู้ทำตามคำสอนและเป็นพระอรหันต์ [๔๐๑] สัจจกนิครนถ์ ทูลถามว่า ด้วยเหตุเท่าไร สาวกของพระโคดม จึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำถูกตามโอวาท ข้ามความสงสัยเสียได้ ปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไร ถึงความแกล้ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 28 มิ.ย. 2019, 18:47 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


นึกถึงพระพุทธเจ้า "อกาลิโก" วันนี้ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.47 น. ๕. ทันตภูมิสูตร (๑๒๕) [๓๘๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวฬุวัน อันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ สมัยนั้นแล สมณุทเทสอจิรวตะอยู่ในกระท่อมในป่า ครั้งนั้น พร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 26 มิ.ย. 2019, 16:01 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


24 ธค. 2009 ชีวิตคนเรามีแค่นี้เอง กิเลสที่พอกหนาอยู่ในจิตใจ เพราะอวิชชาครอบงำไว้ จึงทำให้สร้างเหตุไปด้วยความไม่รู้อยู่ตลอดเวลา ภพชาติจึงไม่รู้จักจบจักสิ้น เพราะตัณหา ความทะยานอยาก มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ มีแล้ว ยังตะเกียกตะกายทำให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ พอตายโครม!!!!! … หมดกันเลย จบสิ้นทันที เอาอะไรไปไม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 26 มิ.ย. 2019, 15:55 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 5801


03 ก.ย. 2013 ปัญญาไตรลักษณ์ เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นสภาวะไตรลักษณ์ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เป็นเหตุให้รู้ ตามความเป็นจริงว่า "ทุกสรรพสิ่งล้วน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตามเหตุและปัจจัยของสิ่งที่เกิดขึ้น เกิด-ดับๆๆๆๆๆ อยู่อย่างนั้น เป็นปกติ ถึงแม้จะมีเรา หรือไม่มีเรา เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ตาม&q...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2019, 20:50 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


:b41:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 25 มิ.ย. 2019, 18:32 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 5801


ตรงนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ติดอุปกิเลส เพียงแต่ว่า ไม่รู้ว่าว่าติดกับดักหลุมพรางของกิเลส การให้ความสำคัญแบบเข้าใจผิดเรื่อง มิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิ ข้อความนำมาจาก ................................................................................... สมาธิลืมตา สมาธิ ที่กำหนดจิตให้สงบนิ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 25 มิ.ย. 2019, 17:47 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 5801


ขยายใจความ นิวรณ์น้อย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติไม่เป็นผู้มีราคะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ราคะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นผู้ไม่มีโทสะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่โทสะเนืองๆ บ้าง โดยปรกติเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้า ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยวิชชา ๓

 หัวข้อกระทู้: Re: ว่าด้วยวิชชา ๓
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2019, 14:37 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 4910


เริ่มจากการฟัง/อ่านที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ เหตุผลที่ควรศึกษาไว้ "สังขารก็ฉันนั้น เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชม นี้เป็นกำหนด ควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้น ในสังขารทั้งปวง ฯ" สุริยสูตร [๖๓] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน ใกล้พระนครเวสาลี ณ ที่นั้นแล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเจริญสมถะและวิปัสสนา

เมื่อ: 25 มิ.ย. 2019, 13:49 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3103


การที่จะสามารถอธิบายสภาวะและปริยัติแก่ผู้ปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย 1. เคยสร้างเหตุ(กรรม)มาร่วมกัน ให้มาเชื่อกัน เมื่อมีเจอกันอีก ก็ทำให้เชื่อกันอีก(ตัดเรื่องถูก,ผิดออกไป) 2. ผู้ที่อธิบาย รู้แค่ไหน(สภาวะ) ก็อธิบายได้แค่นั้น เช่น โสดาบัน จะไปเรื่องสภาวะสกิทาคา ก็ไม่สามารถอธิบายได้ อะไรทำนองนี้ 3. ต้องทำ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศิลและสิกขา

 หัวข้อกระทู้: Re: ศิลและสิกขา
เมื่อ: 24 มิ.ย. 2019, 13:14 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 2438


เริ่มจากการฟัง/อ่านที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ เหตุผลที่ควรศึกษาไว้ " สังขารก็ฉันนั้น เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชม นี้เป็นกำหนด ควรเบื่อหน่าย ควรคลายกำหนัด ควรหลุดพ้น ในสังขารทั้งปวง ฯ" สุริยสูตร [๖๓] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน ใกล้พระนครเวสาลี ณ ที่นั้น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 23 มิ.ย. 2019, 15:17 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 6720


:b41:
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 388 [ พบ 5811 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร