วันเวลาปัจจุบัน 13 ส.ค. 2020, 13:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 213 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2011, 11:35 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


การได้อัตตา ๓ ประการ :b38: เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว จิตตหัตถิสารีบุตรได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยใดมีการได้อัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ความได้อัตตาที่หารูปมิได้ เป็นโมฆะ มีแต่การได้อัตตาที่หยาบเป็นเที่ยงแท้ สมัยใด มีการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ สมัยนั้น ควา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2011, 15:20 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


สัญญาและอัตตา :b38: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สัญญาเป็นอัตตาของบุรุษ หรือสัญญาอย่างหนึ่ง อัตตาอย่างหนึ่ง? ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านต้องการอัตตาเช่นไร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ต้องการอัตตาอย่างหยาบๆ ที่มีรูปประกอบด้วยมหาภูต ๔ บริโภคกวฬิงการาหาร ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของท่านหยาบ มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ บริโภ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 15:36 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


เหตุเกิดและเหตุดับสัญญา :b38: เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปิติ เมื่อมีปิติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งที่ติดอยู่ในใจ รอผู้รู้มาแถลงไข

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 15:02 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2114


ธรรมวินัย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2011, 11:49 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


:b38: สัจจะมีลักษณะเท่าไร สัจจะมีลักษณะ ๒ คือสังขตลักษณะ ๑ อสังขตลักษณะ ๑ สัจจะมีลักษณะ ๒ นี้ ฯ สัจจะมีลักษณะเท่าไร สัจจะมีลักษณะ ๖ คือ สัจจะที่ปัจจัยปรุงแต่ง มีความเกิดปรากฏ ๑ ความเสื่อมปรากฏ ๑ เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรากฏ ๑ สัจจะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ความเกิดไม่ปรากฏ ๑ ความเสื่อมไม่ปรากฏ ๑ เมื่อยัง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 11 มิ.ย. 2011, 16:48 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


:b38: ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นคู่กัน ด้วยความไม่มีที่ตั้ง อย่างไร ฯ เมื่อภิกษุละอุทธัจจะ สมาธิ คือ ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นธรรมไม่มีที่ตั้งด้วยที่ตั้งทั้งปวง มีนิโรธเป็นโคจร เมื่อภิกษุละอวิชชา วิปัสสนา ด้วยอรรถว่าพิจารณาเห็น เป็นธรรมไม่มีที่ตั้งด้วยที่ตั้งทั้งปวง มีนิโรธเป็นโคจร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เกิดอะไรขึ้นกับเวปธรรมจักร

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2011, 00:35 

ตอบกลับ: 61
แสดง: 10389


บ้านซ่อมเสร็จแล้ว ผู้มาเยือนแพ็คกระเป๋ากลับบ้านกันหมดละ :b1:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอสอบถามหน่อย

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอสอบถามหน่อย
เมื่อ: 08 มิ.ย. 2011, 00:32 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1092


รายละเอียดตามนี้ครับ :b24: http://board.palungjit.com/f131/%E0%B9%92%E0%B9%91-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8B%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 26 พ.ค. 2011, 21:42 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


:b38: เมื่อพระโยคาวจรกำหนด กำหนดด้วยดีถึงความต่างกันและเป็นอันเดียวกันแห่งขันธ์ ๕ ในส่วนเบื้องต้น แล้วตั้งอยู่ ในเวลาออกจากมรรค ออกโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ หรือโดยความเป็นอนัตตา แม้เมื่อเห็นขันธ์หนึ่ง โดยความเป็นสภาพ ไม่เที่ยงเป็นต้น แม้ขันธ์ที่เหลือก็เป็นอันเห็นโดยความเป็นสภาพไม่เท...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 25 พ.ค. 2011, 22:40 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


:b38: บทว่า อญฺญมญฺญํ นาติวตฺตนฺติ ไม่ล่วงเกินกันและกัน คือ หากสมถะล่วงเกินวิปัสสนา จิตพึงเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน เพราะสมถะเป็นไปในฝ่ายหดหู่. หากว่า วิปัสสนาล่วงเกินสมถะ จิตพึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะวิปัสสนาเป็นไปในฝ่าย แห่งความฟุ้งซ่าน เพราะฉะนั้น สมถะเมื่อไม่ล่วงเกินวิปัสสนาย่อมไม่ตกไปในควา...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 25 พ.ค. 2011, 16:34 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8362


:b38: ความว่า พระอานนทเถระพยากรณ์การบรรลุพระอรหัต ด้วยปฏิปทามรรค. จริงอยู่ เมื่อพระอรหันต์ผู้เป็นสุกขวิปัสสก บรรลุโสดาปัตติมรรคอันมีธรรมุทธัจจะเป็นเบื้องต้น แล้วบรรลุมรรค ๓ ที่เหลือด้วยวิปัสสนาล้วน การบรรลุพระอรหัตย่อมเป็นมรรคมีธรรมุทธัจจะ เป็นเบื้องต้น การบรรลุพระอรหัตของพระอรหันต์ผู้มีมรรค ๔ อันตน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร วัดโรงธรรมสามัคคี มรณภาพแล้ว

เมื่อ: 25 พ.ค. 2011, 14:04 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 9903


:b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อะไรคือจิต อะไรคือผู้รู้ อะไรคืออาการของจิต อะไรคือสิ่งถูกรู

เมื่อ: 17 พ.ค. 2011, 18:03 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3729


เจอแล้วหรอคุณเอกอน :b1:
ว่ากันง่ายๆแต่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เนอะ :b25:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันเพ็ญวิสาขบูชาและวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ดู่ วัดสะแก

เมื่อ: 17 พ.ค. 2011, 17:47 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2328


:b8:

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: กระท่อมผาสุก

 หัวข้อกระทู้: Re: กระท่อมผาสุก
เมื่อ: 16 พ.ค. 2011, 12:36 

ตอบกลับ: 337
แสดง: 64803


มีดวงเดียว ผมว่านะ :b25:
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 15 [ พบ 213 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร