วันเวลาปัจจุบัน 13 ส.ค. 2020, 12:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 213 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 20 ก.ค. 2011, 16:29 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


จบ อาพาธสูตร :b38: ดูกรอานนท์ อานาปานัสสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุใน ธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอเป็นผู้มีสติหายใจออก เป็นผู้มีสติ หายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็ ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 20 ก.ค. 2011, 16:27 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


ต่อ อาพาธสูตร onion ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรม เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ธรรมเป็นท...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 20 ก.ค. 2011, 16:24 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


อาพาธสูตร Kiss ดูกรอานนท์ ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่ เที่ยง ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ ๕ เห...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศีล ผลของศีล และ การปฏิบัติ

เมื่อ: 19 ก.ค. 2011, 01:26 

ตอบกลับ: 22
แสดง: 5663


พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา๑๐ ประการ แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟัง สัญญา ๑๐ ประการนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ สัญญา ๑๐ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ (กำหนดหมายถึงความไม่งามแห่งร่างกาย ) ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิอิ

 หัวข้อกระทู้: Re: อิอิ
เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 13:44 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 13978


ธุลี ไหนหว่า ถ้าธุลีนี้ ก็จะบอกว่า อิอิ อะไรนั่น มันเพี้ยน onion

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 08 ก.ค. 2011, 12:52 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


เหตุไม่พยากรณ์เรื่องอัตตา s006 :b38: ครั้งนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไป แล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ พระโคดมผู้เจริญ อัตตามีอยู่หรือ เมื่อวัจฉโคตรปริพาช...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 13:09 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


สมาธิ 3 :b41: :b38: กถาในสุญญตะเป็นต้น มี ๓ อย่างคือ โดยความสำเร็จ โดยคุณของตน โดยอารมณ์. ภิกษุรูปหนึ่ง ยึดถือโดยความเป็นอนัตตา เห็นโดยความเป็นอนัตตา ย่อมออกไป (คือหลุดพ้น) โดยความเป็นอนัตตา ชื่อว่า (สุญญตะ) โดยความสำเร็จ. วิปัสสนาของท่าน ชื่อว่าเป็นสุญญตะ. เพราะเหตุไร. เพราะกิเลสตัวกระทำไม่ให้เป็นส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ท่านพบความพิเศษหรืออาจเรียกว่าปาฏิหารย์ในการปฏิบัติอย่างไร

เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 11:29 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 4978


เดี๋ยวถ้าผมเหาะได้เมื่อไหร่ จะเอามาเล่าให้ฟังครับ onion

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 13:16 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


onion สมาธิอันไม่มีนิมิต จูฬสุญญตสูตร :b38: ดูกรอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุไม่ใส่ใจอากิญจัญญาตน- *สัญญา ไม่ใส่ใจเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิ อันไม่มีนิมิต จิตของเธอย่อมแล่นไป เลื่อมใส ตั้งมั่น และนึกน้อมอยู่ใน เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิต เธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่า เจโตสมาธิอัน...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 13:36 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญ :b38: ครั้งนั้นแล ภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม พระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พึงมีหรือหนอแล การที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมี ความสำคัญในปฐวีธาตุ ว่...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 25 มิ.ย. 2011, 14:16 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


วิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ onion :b38: ดูกรอานนท์ วิญญาณฐิติ ๗ อายตนะ ๒ เหล่านี้ วิญญาณฐิติ ๗เป็นไฉน คือ- ๑. สัตว์มีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน ได้แก่พวกมนุษย์ และพวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก นี้เป็นวิญญาณฐิติที่ ๑ ๒. สัตว์มีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องในชั้นพรหม ผู้บังเกิดด...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 24 มิ.ย. 2011, 14:22 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


เวทนากับอัตตา :b38: ดูกรอานนท์ บุคคลเมื่อเล็งเห็นอัตตา ย่อมเล็งเห็นด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร ก็บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเป็นอัตตา ย่อมเล็งเห็นว่า เวทนาเป็นอัตตาของเรา ถ้าเวทนาไม่เป็นอัตตาของเราแล้ว อัตตาของเราก็ไม่ต้องเสวยเวทนา อานนท์ หรือ เล็งเห็นอัตตา ดังนี้ว่า เวทนาไม่เป็นอัตตาของเราเลย จะว่าอัตตาของเ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2011, 16:09 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


มหานิทานสูตร ปฏิจจสมุปบาท :b38: ก็คำนี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ เรากล่าวอธิบายดังต่อ ไปนี้- ดูกรอานนท์ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ ดูกรอานนท์ การบัญญัตินามกายต้องพร้อม ด้วยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต และ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2011, 15:49 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


มหาภูต :b38: ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไม่งาม ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน นามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน ดังนี้. ในปัญหานั้น มีพยากรณ์ดังต่อไปนี้ ธรรมชาติที่รู้แจ้ง ไม่มีใครชี้ได้ ไม่มีที่สุด แจ่มใส โดยประการท...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อ่านธรรม พิจารณาธรรม ตามกำลังตามวิสัย ตามสบาย

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2011, 15:28 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 8360


อริยสมาธิขันธ์ :b38: ส. ข้าแต่ท่านพระอานนท์ สมาธิขันธ์อันเป็นอริยะที่ท่านพระโคดมได้ตรัส สรรเสริญ และทรงยังประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่นั้น เป็นไฉน. อ. ดูกรมาณพ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ถือนิมิต ไม่...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 15 [ พบ 213 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร