วันเวลาปัจจุบัน 28 มิ.ย. 2022, 23:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8867 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มเพื่อนพระยสะ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:25 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 429


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มเพื่อนพระยสะ กลุ่มเพื่อนพระยสะ คือ กลุ่มของพระที่เป็นเพื่อนเก่าของพระยสะตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส และได้ออกบวชตามเมื่อพระยสะออกบวช พระกลุ่มนี้มี ๕๔ รูป แต่ที่ปรากฏชื่อและได้รับจัดเข้าเป็นพระอสีติมหาสาวกมีเพียง ๔...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชฎิล ๓ พี่น้อง

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:23 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 419


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มพระชฎิล ๓ พี่น้อง กลุ่มพระชฎิล คือกลุ่มพระ ๓ รูปที่ออกบวชเป็นชฎิลก่อนแล้ว ต่อมาได้ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาคือ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ และพระคยากัสสปะ ทั้ง ๓ รูปมีประวัติที่น่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พร...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระอัครสาวก

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:22 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 429


๏ บั้นปลายชีวิต พระอัครสาวกทั้ง ๒ รูป มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงระยะปัจฉิมโพธิกาล (ระยะเวลาใกล้สิ้นยุคพุทธกาล) หลักฐานบางแห่งว่า ทั้ง ๒ ท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๑ ปี คือนิพพาน ในปีที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุ ๗๙ พรรษา พระสารีบุตร นิพพานเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ที่บ้านของท่า...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระอัครสาวก

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:22 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 429


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มพระอัครสาวก กลุ่มพระอัครสาวก คือ กลุ่มของพระที่เคยเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพาชก มีจำนวน ๒๕๒ รูป แต่ที่ปรากฏชื่อและได้รับยกย่องว่าเป็นอัครสาวก (สาวกผู้เลิศ) มี ๒ รูป คือ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ฉะนั้น ในที่นี...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นมคธ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:21 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 427


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระอสีติมหาสาวกชาวแคว้นมคธดังกล่าวมานี้ มีที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ ๖ รูป คือ พระมหากัสสปะ พระราธะ พระอุปเสนะ พระขทิรวนิยเรตะ พระมหาปันถก พระจูฬปันถก พระมหากัสสปะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านสมาทานธุดงค์ พระราธะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านมีปฏิภา...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นมคธ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:20 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 427


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มพระชาวแคว้นมคธ กลุ่มพระชาวแคว้นมคธ คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นมคธโดยกำเนิด ซึ่งนอกจากกลุ่มพระอัครสาวกแล้ว ยังมีพระอสีติมหาสาวกที่เป็นชาวแคว้นมคธอีก ๘ รูป คือ พระมหากัสสปะ พระราธะ พระอุปเสนะ พระมหาจุนทะ พระขทิรวน...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:20 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 425


๏ การบรรลุอรหัตผล พระวักกลิ บรรลุอรหัตผลหลังจากคิดฆ่าตัวตาย ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าท่านหลงใหลในพระรูปกายของพระพุทธเจ้า ดังนั้นเมื่อบวชแล้วจึงละทิ้งการบำเพ็ญสมณธรรมทั้งหมด คอยเฝ้าแต่ติดตามดูพระรูปกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้น พระพุทธเจ้าตรัสเตือนท่านเนืองๆ ให้เลิกละการเที่ยวดูร่างกายอันจะเปื่อยเน่า และทรง...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:19 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 425


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นโกศลโดยกำเนิด ซึ่งนอกจากกลุ่มพระมาณพ ๑๖ รูปแล้ว ยังมีพระอสีติมหาสาวกที่เป็นชาวแคว้นโกศลอีก ๑๖ รูป คือ พระวักกลิ พระยโสชะ พระกุณฑธานะ พระปิลินทวัจฉะ...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:19 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 424


๏ งานสำคัญ พระปุณณมันตานีบุตร เมื่อศึกษาดูแล้วจะพบว่าในบรรดาพระกลุ่มเมืองแคว้นสักกะ ซึ่งนอกจากพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิแล้ว ท่านบวชก่อนพระกลุ่มแคว้นสักกะรูปอื่นๆ ต่อจากนั้นก็คือ พระกาฬุทายี พระนันทะ พระราหุล พระเมฆิยะ พระนาคิตะ พระมหาอุทายี ตามลำดับ สุดท้ายก็คือ พ...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:18 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 424


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นสักกะโดยกำเนิด นอกจากกลุ่มพระปัญจวัคคีย์และพระนาลกะแล้ว ก็ยังมีพระสาวกที่เป็นชาวแคว้นสักกะอื่นๆ อีก ๑๔ รูป คือ พระนันทะ พระราหุล พระภัททิยะ (กาฬิ...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระมาณพ ๑๖

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 420


๏ การบรรลุอรหัตผล ตามที่พระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสฤาษีผู้ใหญ่ทั้ง ๑๖ ทูลถามปัญหานั้น ฤาษีทั้งหมดได้ทูลถามปัญหาตามลำดับดังนี้ ๑. ฤาษีอชิตะ ทูลถามว่า อะไรหุ้มห่อโลกไว้ อะไรทำให้โลกมืดมิด อะไรฉาบทาโลกไว้ อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลก พระพุทธเจ้า ตรัสตอบว่า อวิชชา หุ้มห่อโลกไว้ ความตระหนี่ ทำให้โลกมืดมิด ตัณหา ฉาบ...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระมาณพ ๑๖

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:17 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 420


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มพระมาณพ ๑๖ กลุ่มพระมาณพ ๑๖ คือ กลุ่มพระที่ก่อนออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชเป็นฤาษีศิษย์ของฤาษีพาวรีมาก่อน และต่อมาฤาษีพาวรีได้ส่งมาทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้า ครั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสเฉลยปัญหาแล้วก็ได้บรรลุธรร...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 455


http://www.dhammajak.net/board/files/6_559.jpg :b8: :b8: :b8: ผนังพระระเบียง วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เป็นรูปนูนของ พระอสีติมหาสาวก ในท่ายืนประนมมือ น่าจะมีวัดเดียวแห่งเดียวในประเทศไทย ⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱ :b44: พระอสีติมหาสาวก : ความรู้ทั่วไป http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=62...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 455


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%D8%B7%B8%C8%D4%C5%BB%EC15.jpg กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นวังสะโดยกำเนิดมี ๒ รูป คือ พระพากุละ และพระปิณโฑลภารทวาชะ แต่ละรูปมีประวัติน่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระพากุละ เกิดในวรรณะไวศยะ ตระกูลคหบดี พระ...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นอวันตี

เมื่อ: 29 พ.ค. 2022, 17:17 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 435


๏ บั้นปลายชีวิต พระมหากัจจายนะ วนเวียนจำพรรษาอยู่ในแคว้นอวันตีและแคว้นสุรเสนะ ซึ่งอยู่ใกล้กับแคว้นอวันตี คราวหนึ่งมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาหาท่านขณะจำพรรษาอยู่ที่ป่าคุนธาวัน เมืองมธุรา แคว้นสุรเสนะ พราหมณ์กัณฑรายณะเข้าไปสนทนาด้วยแล้วกล่าวหาว่าท่านไม่มีสามีจิกรรม คือไม่ยอมไหว้ ไม่ลุกรับพราหมณ์ผู้แก่เฒ่า...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 592 [ พบ 8867 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร