วันเวลาปัจจุบัน 28 มิ.ย. 2022, 21:30  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8867 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:29 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


กลุ่มเพื่อนพระยสะ กลุ่มเพื่อนพระยสะ คือ กลุ่มของพระที่เป็นเพื่อนเก่าของพระยสะตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส และได้ออกบวชตามเมื่อพระยสะออกบวช พระกลุ่มนี้มี ๕๔ รูป แต่ที่ปรากฏชื่อและได้รับจัดเข้าเป็นพระอสีติมหาสาวกมีเพียง ๔ รูป คือ พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ และพระควัมปติ ฉะนั้น ในการกล่าวถึงกลุ่มเพื่อน...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:28 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


พระยสะ ๏ สถานะเดิม พระยสะมีนามเดิมว่า ‘ยสะ’ เกิดในวรรณะไวศยะ ในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี แคว้นกาสี ๏ ชีวิตฆราวาส ยสะมีชีวิตฆราวาสที่สมบูรณ์พูนสุขทุกประการ ท่านอยู่ในปราสาท ๓ ฤดูมาแต่อายุย่างเข้าวัยหนุ่มเช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ โดยที่เมื่อถึงฤดูหนาวก็อยู่ในปราสาทประจำฤดูหนาว เมื่อถึงฤดูร้อนก็อ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:27 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


พระนาลกะ-พระยสะ พระนาลกะ พระนาลกะ เป็นพระอสีติมหาสาวกที่พุทธบริษัทไม่ค่อยคุ้นนัก ท่านบวชหลังกลุ่มพระปัญจวัคคีย์เพียง ๗ วัน แต่หลังจากบรรลุอรหัตผลได้เพียง ๗ เดือนก็นิพพาน ๏ สถานะเดิม พระนาลกะมีนามเดิมว่า ‘นาลกะ’ ท่านเกิดในวรรณะพราหมณ์ที่เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ๏ ชีวิตฆราวาส ท่านเป็นหลานของฤาษีอสิ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:27 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


๏ การบรรลุอรหัตผล พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมกันในวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ นั่นเอง โดยได้ฟัง ‘อนัตตลักขณสูตร’ จากพระพุทธเจ้า ความว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา บังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาไม่ได้ เพราะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จึงควรหรือที่จะมาเห็นว่า นั่นของเรา เรา...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ ได้กล่าวถึงเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับพระอสีติมหาสาวกมาแล้ว ต่อไปนี้จักได้กล่าวถึงประวัติของแต่ละรูปโดยแบ่งกล่าวเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้ กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ คือ กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ ๕ รูป ที่ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าและเฝ้าถวายการอุปัฏฐากคราวที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา พระ ๕ รูปนั้นคือ พ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


๏ คุณลักษณะสำคัญของพระอสีติมหาสาวก ได้ทราบมาแล้วว่า พระอสีติมหาสาวก มีทั้งที่ได้รับยกย่องไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะและที่มิได้รับยกย่องไว้ในตำแหน่ง เอตทัคคะซึ่งเป็นไปตามความปรารถนา แต่ถึงอย่างไรพระอสีติมหาสาวก ๒ กลุ่มนี้ก็มีความสำคัญที่ควรกล่าวถึงไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และความสำคัญของพระอสีติมหา...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1655559947.jpg_174.jpg เบื้องหน้า “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” พระประธานในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงสี พระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ นั่งพนมมือกำลังฟังพระบรมโอวาทจากพระพุทธองค์ :b44: :b44: ความรู้ทั่วไป ๏ ความหมายของคำว่า “อสีติมหาส...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11543


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_651.jpg พระอสีติมหาสาวก ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต :b44: หัวข้อ • ความรู้ทั่วไป • กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ • พระนาลกะ-พระยสะ • กลุ่มเพื่...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : พระนาลกะ-พระยสะ

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2022, 09:08 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 433


http://www.dhammajak.net/board/files/6_559.jpg :b8: :b8: :b8: ผนังพระระเบียง วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เป็นรูปนูนของ พระอสีติมหาสาวก ในท่ายืนประนมมือ น่าจะมีวัดเดียวแห่งเดียวในประเทศไทย ⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱ :b44: พระอสีติมหาสาวก : ความรู้ทั่วไป http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=62...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระอัครสาวก

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2022, 08:43 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 429


http://www.dhammajak.net/board/files/6_559.jpg :b8: :b8: :b8: ผนังพระระเบียง วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เป็นรูปนูนของ พระอสีติมหาสาวก ในท่ายืนประนมมือ น่าจะมีวัดเดียวแห่งเดียวในประเทศไทย ⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱ :b44: พระอสีติมหาสาวก : ความรู้ทั่วไป http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=62...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2022, 08:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 425


http://www.dhammajak.net/board/files/6_559.jpg :b8: :b8: :b8: ผนังพระระเบียง วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เป็นรูปนูนของ พระอสีติมหาสาวก ในท่ายืนประนมมือ น่าจะมีวัดเดียวแห่งเดียวในประเทศไทย ⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱ :b44: พระอสีติมหาสาวก : ความรู้ทั่วไป http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=62...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2022, 08:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 425


๏ วาจานุสรณ์ พระวักกลิ คราวหนึ่งขณะพักอยู่ในป่าใหญ่ใกล้เขาคิฌชกูฏ เกิดเป็นลมขึ้นเพราะความหิว เนื่องจากไม่ได้ฉันอาหาร พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จมาเยี่ยมแล้วตรัสถาม ภิกษุ ป่าใหญ่ที่เธอมาพักอยู่นี้แห้งแล้ง ไม่มีหมู่บ้านอยู่ใกล้ ขณะนี้เธอก็อาพาธด้วยโรคลมแล้ว จักช่วยตัวเองอย่างไร พระวักกลิกราบทูลว่า ข้า...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2022, 08:41 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 425


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระอสีติมหาสาวกชาวแคว้นโกศลที่กล่าวมานี้ มีที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ ๑๒ รูป คือ พระวักกลิ พระกุณฑธานะ พระปิลินทวัจฉะ พระมหาโกฏฐิตะ พระโสภิตะ พระสาคตะ พระวังคีสะ พระลกุณฑกภัททิยะ พระกุมารกัสสปะ พระนันทกะ พระสุภูติ และพระกังขาเรวตะ พระวักกลิ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทั...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2022, 08:39 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 424


http://www.dhammajak.net/board/files/6_559.jpg :b8: :b8: :b8: ผนังพระระเบียง วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เป็นรูปนูนของ พระอสีติมหาสาวก ในท่ายืนประนมมือ น่าจะมีวัดเดียวแห่งเดียวในประเทศไทย ⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱ :b44: พระอสีติมหาสาวก : ความรู้ทั่วไป http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=62...

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอสีติมหาสาวก : กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2022, 08:39 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 424


๏ วาจานุสรณ์ พระนันทะ หลังจากบรรลุอรหัตผลแล้ว ก็ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน นับตั้งแต่คราวที่พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการอันชาญฉลาดชวนท่านให้บวช แล้วทรงอนุเคราะห์จนได้บรรลุอรหัตผล ท่านพิจารณาดูกิเลสที่ละได้หมดแล้ว และพิจารณาดูความสุขที่ได้รับจากการที่ละกิเลสได้หมดนั้นก็เกิดปีติโ...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 592 [ พบ 8867 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร