วันเวลาปัจจุบัน 11 ส.ค. 2022, 04:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8872 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:30 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล กลุ่มพระชาวแคว้นโกศล คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นโกศลโดยกำเนิด ซึ่งนอกจากกลุ่มพระมาณพ ๑๖ รูปแล้ว ยังมีพระอสีติมหาสาวกที่เป็นชาวแคว้นโกศลอีก ๑๖ รูป คือ พระวักกลิ พระยโสชะ พระกุณฑธานะ พระปิลินทวัจฉะ พระมหาโกฎฐิตะ พระโสภิตะ พระอุปวาณะ พระองคุลิมาล พระสาคตะ พระเสละ พระวังคีสะ พระลกุ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:30 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระอสีติมหาสาวกชาวแคว้นมคธดังกล่าวมานี้ มีที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ ๖ รูป คือ พระมหากัสสปะ พระราธะ พระอุปเสนะ พระขทิรวนิยเรตะ พระมหาปันถก พระจูฬปันถก พระมหากัสสปะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านสมาทานธุดงค์ พระราธะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านมีปฏิภา...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:30 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


กลุ่มพระชาวแคว้นมคธ กลุ่มพระชาวแคว้นมคธ คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นมคธโดยกำเนิด ซึ่งนอกจากกลุ่มพระอัครสาวกแล้ว ยังมีพระอสีติมหาสาวกที่เป็นชาวแคว้นมคธอีก ๘ รูป คือ พระมหากัสสปะ พระราธะ พระอุปเสนะ พระมหาจุนทะ พระขทิรวนิยเรวตะ พระมหาปันถก พระจูฬปันถก และพระสภิยะ ซึ่งแต่ละรูปมีประวัติที่น่าศึกษา ดังนี้...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:29 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ พระสารีบุตร มีปัญญามาก สามารถแสดงธรรมได้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านมีปัญญามาก ดังพระพุทธดำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสาวกของตถาคตที่มีปัญญามาก สารีบุตรนี้เป็นเลิศกว่าใครทั้งสิ้น” พระมหาโมคคัลลานะ มีฤทธิ์มาก สามารถแสดงฤทธิ์ไ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:29 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


๏ การบรรลุอรหัตผล ภายหลังได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ปริพาชกอุปติสสะมีชื่อเรียกใหม่ว่า สารีบุตร (บุตรของนางสารี) ส่วนปริพาชกโกลิตะมีชื่อเรียกใหม่ว่า โมคคัลลานะ (ผู้มีเชื้อสายของนางโมคคัลลี) และต่อมามีชื่อเรียกเพิ่มเติมว่า มหาโมคคัลลานะ พระมหาโมคคัลลานะ หลังบวชแล้วท่านได้ทูลลาพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญสมณธรรม...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:29 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


กลุ่มพระอัครสาวก กลุ่มพระอัครสาวก คือ กลุ่มของพระที่เคยเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพาชก มีจำนวน ๒๕๒ รูป แต่ที่ปรากฏชื่อและได้รับยกย่องว่าเป็นอัครสาวก (สาวกผู้เลิศ) มี ๒ รูป คือ พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ฉะนั้น ในที่นี้จะกล่าวถึงแต่เฉพาะเรื่องราวของพระสาวก ๒ รูปนี้เท่านั้น ซึ่งแต่ละรูปมีประวัติที่น่า...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:29 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


กลุ่มพระชฎิล ๓ พี่น้อง กลุ่มพระชฎิล คือกลุ่มพระ ๓ รูปที่ออกบวชเป็นชฎิลก่อนแล้ว ต่อมาได้ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาคือ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ และพระคยากัสสปะ ทั้ง ๓ รูปมีประวัติที่น่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระชฎิล ๓ รูป เกิดในวรรณะพราหมณ์ที่เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ตระกูลกัสสปโคตร มีชื่อว่า ‘...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:29 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


กลุ่มเพื่อนพระยสะ กลุ่มเพื่อนพระยสะ คือ กลุ่มของพระที่เป็นเพื่อนเก่าของพระยสะตั้งแต่ครั้งยังเป็นฆราวาส และได้ออกบวชตามเมื่อพระยสะออกบวช พระกลุ่มนี้มี ๕๔ รูป แต่ที่ปรากฏชื่อและได้รับจัดเข้าเป็นพระอสีติมหาสาวกมีเพียง ๔ รูป คือ พระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ และพระควัมปติ ฉะนั้น ในการกล่าวถึงกลุ่มเพื่อน...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:28 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


พระยสะ ๏ สถานะเดิม พระยสะมีนามเดิมว่า ‘ยสะ’ เกิดในวรรณะไวศยะ ในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี แคว้นกาสี ๏ ชีวิตฆราวาส ยสะมีชีวิตฆราวาสที่สมบูรณ์พูนสุขทุกประการ ท่านอยู่ในปราสาท ๓ ฤดูมาแต่อายุย่างเข้าวัยหนุ่มเช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ โดยที่เมื่อถึงฤดูหนาวก็อยู่ในปราสาทประจำฤดูหนาว เมื่อถึงฤดูร้อนก็อ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:27 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


พระนาลกะ-พระยสะ พระนาลกะ พระนาลกะ เป็นพระอสีติมหาสาวกที่พุทธบริษัทไม่ค่อยคุ้นนัก ท่านบวชหลังกลุ่มพระปัญจวัคคีย์เพียง ๗ วัน แต่หลังจากบรรลุอรหัตผลได้เพียง ๗ เดือนก็นิพพาน ๏ สถานะเดิม พระนาลกะมีนามเดิมว่า ‘นาลกะ’ ท่านเกิดในวรรณะพราหมณ์ที่เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ๏ ชีวิตฆราวาส ท่านเป็นหลานของฤาษีอสิ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:27 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


๏ การบรรลุอรหัตผล พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมกันในวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ นั่นเอง โดยได้ฟัง ‘อนัตตลักขณสูตร’ จากพระพุทธเจ้า ความว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา บังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาไม่ได้ เพราะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จึงควรหรือที่จะมาเห็นว่า นั่นของเรา เรา...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ ได้กล่าวถึงเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับพระอสีติมหาสาวกมาแล้ว ต่อไปนี้จักได้กล่าวถึงประวัติของแต่ละรูปโดยแบ่งกล่าวเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้ กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ คือ กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ ๕ รูป ที่ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าและเฝ้าถวายการอุปัฏฐากคราวที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา พระ ๕ รูปนั้นคือ พ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


๏ คุณลักษณะสำคัญของพระอสีติมหาสาวก ได้ทราบมาแล้วว่า พระอสีติมหาสาวก มีทั้งที่ได้รับยกย่องไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะและที่มิได้รับยกย่องไว้ในตำแหน่ง เอตทัคคะซึ่งเป็นไปตามความปรารถนา แต่ถึงอย่างไรพระอสีติมหาสาวก ๒ กลุ่มนี้ก็มีความสำคัญที่ควรกล่าวถึงไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และความสำคัญของพระอสีติมหา...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1655559947.jpg_174.jpg เบื้องหน้า “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” พระประธานในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงสี พระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ นั่งพนมมือกำลังฟังพระบรมโอวาทจากพระพุทธองค์ :b44: :b44: ความรู้ทั่วไป ๏ ความหมายของคำว่า “อสีติมหาส...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:26 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11651


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_651.jpg พระอสีติมหาสาวก ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ศ.(พิเศษ) ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต :b44: หัวข้อ • ความรู้ทั่วไป • กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ • พระนาลกะ-พระยสะ • กลุ่มเพื่...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 592 [ พบ 8872 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron