วันเวลาปัจจุบัน 14 ส.ค. 2022, 17:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8872 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ กลุ่มพระชาวแคว้นวังสะ คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นวังสะโดยกำเนิดมี ๒ รูป คือ พระพากุละ และพระปิณโฑลภารทวาชะ แต่ละรูปมีประวัติน่าศึกษา ดังนี้ ๏ สถานะเดิม พระพากุละ เกิดในวรรณะไวศยะ ตระกูลคหบดี พระปิณโฑลภารทวาชะ เกิดในวรรณพราหมณ์ เป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าอุเทน มีชื่อเดิมว่า “ภ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:34 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระสาวกทั้ง ๑๖ รูปนั้น มี พระโมฆราช เพียงรูปเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ พระพุทธเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่ง เอตทัคคะด้านนุ่งห่มผ้าเศร้าหมอง (เก่า) ตามเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันและตามที่ตั้งจิตปรารถนาไว้ในอดีตชาติ ส่วนพระสาวกที่เหลือคงปรารถนาเพียงได้เป...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:33 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ งานสำคัญ หลังจากทรงบวชให้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงพาพระสาวกทั้งหมดนั้นจำนวน ๑๖,๐๑๖ รูป ไปเมืองสาวัตถี และที่เมืองสาวัตถีนี้เอง พระปิงคิยะ ได้ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปหาฤาษีพาวรีตามที่ได้รับปากไว้ พระปิงคิยะ เดินทางกลับไปตามลำพัง โดยอาศัยไปกับขบวนยานพาหนะที่เดินทางลงไปถึงฝั่งแม่น้ำโคธาวรี ครั้นถึงฝั่งแม่น้...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:33 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ การบรรลุอรหัตผล ตามที่พระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสฤาษีผู้ใหญ่ทั้ง ๑๖ ทูลถามปัญหานั้น ฤาษีทั้งหมดได้ทูลถามปัญหาตามลำดับดังนี้ ๑. ฤาษีอชิตะ ทูลถามว่า อะไรหุ้มห่อโลกไว้ อะไรทำให้โลกมืดมิด อะไรฉาบทาโลกไว้ อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลก พระพุทธเจ้า ตรัสตอบว่า อวิชชา หุ้มห่อโลกไว้ ความตระหนี่ ทำให้โลกมืดมิด ตัณหา ฉาบ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:32 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


กลุ่มพระมาณพ ๑๖ กลุ่มพระมาณพ ๑๖ คือ กลุ่มพระที่ก่อนออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชเป็นฤาษีศิษย์ของฤาษีพาวรีมาก่อน และต่อมาฤาษีพาวรีได้ส่งมาทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้า ครั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสเฉลยปัญหาแล้วก็ได้บรรลุธรรมแล้วทูลขอบวช มี ๑๖ รูป คือ พระอชิตะ พระติสสเมตเตยยะ พระปุณณกะ พระเมตตคู พระโธตกะ พ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:32 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ วาจานุสรณ์ พระนันทะ หลังจากบรรลุอรหัตผลแล้ว ก็ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน นับตั้งแต่คราวที่พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการอันชาญฉลาดชวนท่านให้บวช แล้วทรงอนุเคราะห์จนได้บรรลุอรหัตผล ท่านพิจารณาดูกิเลสที่ละได้หมดแล้ว และพิจารณาดูความสุขที่ได้รับจากการที่ละกิเลสได้หมดนั้นก็เกิดปีติโ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:32 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ บั้นปลายชีวิต พระกาฬุทายี พระนันทะ พระเมฆิยะ พระนาคิตะ พระมหาอุทายี พระภัททิยะ พระภคุ พระกิมพิละ และพระสีวลี ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตของท่าน พระราหุล นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าและก่อนพระอัครสาวกโดยท่านได้ทูลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนพระอุบาลี พระอนุรุทธะ พระอานนท์ และพ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:32 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ งานสำคัญ พระปุณณมันตานีบุตร เมื่อศึกษาดูแล้วจะพบว่าในบรรดาพระกลุ่มเมืองแคว้นสักกะ ซึ่งนอกจากพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิแล้ว ท่านบวชก่อนพระกลุ่มแคว้นสักกะรูปอื่นๆ ต่อจากนั้นก็คือ พระกาฬุทายี พระนันทะ พระราหุล พระเมฆิยะ พระนาคิตะ พระมหาอุทายี ตามลำดับ สุดท้ายก็คือ พ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:31 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ การบรรลุอรหัตผล พระนันทะ โดยเหตุที่ออกบวชด้วยความไม่เต็มใจ ใจของท่านยังกังวลอยู่กับคู่อภิเษกสมรส คำร้องวิงวอนให้รีบกลับของนางยังคงดังก้องหูอยู่ แม้ว่าบัดนี้จะจากมาอยู่ห่างไกลถึงวัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี แล้วก็ตาม ก็หาได้ลดความคิดถึงลงไปได้ไม่ ตรงกันข้ามกลับทวีความคิดถึงมากยิ่งขึ้น จนไม่มีแก่ใจที่...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:31 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ กลุ่มพระชาวแคว้นสักกะ คือ กลุ่มพระที่เป็นชาวแคว้นสักกะโดยกำเนิด นอกจากกลุ่มพระปัญจวัคคีย์และพระนาลกะแล้ว ก็ยังมีพระสาวกที่เป็นชาวแคว้นสักกะอื่นๆ อีก ๑๔ รูป คือ พระนันทะ พระราหุล พระภัททิยะ (กาฬิโคธาบุตร) พระอนุรุทธะ พระอานนท์ พระภคุ พระกิมพิละ พระอุบาลี พระเมฆิยะ พระนาคิตะ พระ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:31 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ วาจานุสรณ์ พระวักกลิ คราวหนึ่งขณะพักอยู่ในป่าใหญ่ใกล้เขาคิฌชกูฏ เกิดเป็นลมขึ้นเพราะความหิว เนื่องจากไม่ได้ฉันอาหาร พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จมาเยี่ยมแล้วตรัสถาม ภิกษุ ป่าใหญ่ที่เธอมาพักอยู่นี้แห้งแล้ง ไม่มีหมู่บ้านอยู่ใกล้ ขณะนี้เธอก็อาพาธด้วยโรคลมแล้ว จักช่วยตัวเองอย่างไร พระวักกลิกราบทูลว่า ข้า...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:31 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ เอตทัคคะ-อดีตชาติ บรรดาพระอสีติมหาสาวกชาวแคว้นโกศลที่กล่าวมานี้ มีที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ ๑๒ รูป คือ พระวักกลิ พระกุณฑธานะ พระปิลินทวัจฉะ พระมหาโกฏฐิตะ พระโสภิตะ พระสาคตะ พระวังคีสะ พระลกุณฑกภัททิยะ พระกุมารกัสสปะ พระนันทกะ พระสุภูติ และพระกังขาเรวตะ พระวักกลิ พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทั...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:31 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ งานสำคัญ เป็นที่ทราบกันดีว่า พระอสีติมหาสาวกนั้นมีหน้าที่สำคัญในการช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามกำลังความสามารถของแต่ละท่าน พระอสีติมหาสาวก ๑๖ รูปนี้ก็เช่นกันแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานหมดทุกรูป แต่ก็สันนิษฐานว่าทุกรูปได้พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว บรรดาพระอสีติมหาสาวก ๑๖ รูปนั้น พระอสีติมหา...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:30 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ การบรรลุอรหัตผล พระวักกลิ บรรลุอรหัตผลหลังจากคิดฆ่าตัวตาย ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าท่านหลงใหลในพระรูปกายของพระพุทธเจ้า ดังนั้นเมื่อบวชแล้วจึงละทิ้งการบำเพ็ญสมณธรรมทั้งหมด คอยเฝ้าแต่ติดตามดูพระรูปกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้น พระพุทธเจ้าตรัสเตือนท่านเนืองๆ ให้เลิกละการเที่ยวดูร่างกายอันจะเปื่อยเน่า และทรง...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “อสีติมหาสาวก” ๘๐ พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 11:30 

ตอบกลับ: 37
แสดง: 11693


๏ การออกบวช พระวักกลิ ออกบวชเพราะเลื่อมใสในพระวรกายอันสง่างามของพระพุทธเจ้า มีเรื่องเล่าว่าครั้งแรกที่ได้เห็นพระวรกายของพระพุทธเจ้า ท่านเกิดความเลื่อมใสทันที หลังจากนั้นก็วนเวียนมาเฝ้าดูพระวรกายของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ ในที่สุดท่านเกิดความคิดว่าจะต้องออกบวช เพื่อจะได้ดูพระวรกายของพระพุทธเจ้าอย่างใก...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 592 [ พบ 8872 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร