วันเวลาปัจจุบัน 21 มี.ค. 2023, 11:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4621 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศึกษาก่อน

 หัวข้อกระทู้: ศึกษาก่อน
เมื่อ: 18 พ.ค. 2009, 08:12 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1420


การศึกษาพระธรรม ไม่ใช่การนึกถึง "เรื่องราว" แต่เป็น "ปัญญา" ที่ค่อย ๆ "เข้าใจ" ใน "สิ่งที่ปรากฏ" . และการที่จะค่อยๆ เข้าใจ ใน "สิ่งที่ปรากฏ" ต้องเริ่มจาก "การฟัง" จนกระทั่ง "เข้าใจ" . เพราะฉะนั้น ต้องเริ่มจากการฟัง ให้เข้าใจจริงๆ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ควรสะสมเอาไว้

 หัวข้อกระทู้: ควรสะสมเอาไว้
เมื่อ: 17 พ.ค. 2009, 18:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1305


การ..ศึกษาธรรม เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เพราะว่าธรรมนั้น เป็นสิ่งที่มีจริง แสดงถึงความเป็นอนัตตา ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน แต่เพราะเราคุ้นเคยกับความเป็นตัวตน คุ้นเคยกับความไม่รู้ จึงยากที่จะ เข้าใจตามความเป็นจริงว่า ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล แต่ว่า ถ้า อาศัยการฟังบ่อย ๆ เนือง ๆ ในเรื่องของสภาพธรรม เรื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เห็นแล้วอย่าไปคิด

 หัวข้อกระทู้: เห็นแล้วอย่าไปคิด
เมื่อ: 16 พ.ค. 2009, 09:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1234


ขณะที่ "เห็น"....."สิ่งที่ปรากฏทางตา" ไม่ใช่ขณะที่ "คิดนึก" เป็น รูปร่าง สัณฐาน และขณะที่ "คิดนึก" เป็น รูปร่าง สัณฐาน ต่างๆ ก็ไม่ใช่ ขณะที่ "สี" กำลังปรากฏทางตา.! . แต่ เพราะ มี "สี" ที่ปรากฏแล้ว จึง "คิดนึก" (ต่อ) เป็น รูปร่าง ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้ทุกข์

 หัวข้อกระทู้: รู้ทุกข์
เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 07:30 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1421


ถ้า.. ไม่มีธาตุที่รู้คือเห็น สิ่งนี้ปรากฎไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น ความสำคัญ อยู่ที่มนินทรีย์ ธาตุที่เป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฎ ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าสิ่งใดจะปรากฎ ทางตา ทางหู....ทางกาย ทางใจ แม้..คิดนึก ก็เพราะเป็น ธาตุรู้ แล้วแต่ ว่าจะเห็น จะได้ยิน จะได้กลิ่น จะลิ้มรส จะคิดนึ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ละโลภะ

 หัวข้อกระทู้: ละโลภะ
เมื่อ: 14 พ.ค. 2009, 08:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1211


อริยสัจที่ ๒ คือสมุทัย สภาพธรรมได้แก่โลภเจตสิก ซึ่งเรียกว่าตัณหา ในพระไตรปิฎก แสดงตัณหาไว้หลายนัยตามอาการที่เกิดขึ้น เช่น ตัณหา ๓ ตัณหา ๔ ตัณหา ๖ และ ตัณหา ๑๐๘ เป็นต้น สำหรับพระอรหันต์ท่านดับตัณหาได้ทั้งหมดไม่มีเหลือ พระอนา คามีบุคคลดับตัณหาที่เป็นไปในกาม พระสกทาคามี พระโสดาบันดับตัณหาที่เกิดร่วม กั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อนัตถปุจฉกพราหมณ์

 หัวข้อกระทู้: อนัตถปุจฉกพราหมณ์
เมื่อ: 13 พ.ค. 2009, 08:29 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1307


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ ๔๑ หน้าที่ 446 ๔. เรื่องอนันถปุจฉกพราหมณ์ [๘๔] ข้อความเบื้องต้น พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอนัตถปุจฉก - พราหมณ์ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "อตฺตา หเว" เป็นต้น. ความพินาศย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อย่าง ได้ยินว่า พราหมณ์นั้นคิดว่า "พร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จริต

 หัวข้อกระทู้: จริต
เมื่อ: 12 พ.ค. 2009, 14:01 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1359


วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 41 คำว่า จริยา ได้แก่จริยา ๖ คือ ราคจริยา โทสจริยา โมหจริยา สัทธาจริยา พุทธิจริยา วิตกจริยา เนื่องด้วยจริยา ๖ นั้น บุคคลก็มี ๖ เหมือนกัน คือ คนราคจริต คนโทสจริต คนโมหจริต คนสัทธาจริต คนพุทธิจริต คนวิตกจริต เพราะ เหตุที่ในบุคคล ๖ จำพวกนั้น คนราคจริต ในเวลาประพฤติก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปิยวรรค

 หัวข้อกระทู้: ปิยวรรค
เมื่อ: 11 พ.ค. 2009, 08:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1119


บุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบ ละเสียแล้ว ซึ่งประโยชน์ ถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รัก ย่อมทะเยอ ทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตน บุคคลอย่าสมาคม กับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รัก (และ) ไม่ เป็นที่รักในกาลไหน ๆ (เพราะว่า) การไม่เห็นสัตว์ และสังขารอันเป็นที่รัก และกา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้จักการบริโภคมีสติ

 หัวข้อกระทู้: รู้จักการบริโภคมีสติ
เมื่อ: 10 พ.ค. 2009, 10:49 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1622


แม้มีธรรมก็ไม่เห็น คือ โลภะความติดข้อง ความอร่อย ความต้องการรสอาหาร ระหว่างที่รับประทานทั้งหมดนี้ไม่รู้เลย ว่าเป็นความ ติดข้อง บริโภคด้วยความติดข้อง เพราะฉะนั้นผู้มีสติทุกเมื่อ ไม่ได้เว้นว่า เมื่อไร แล้วแต่เหตุปัจจัย ถ้าสติเกิดขณะนั้น มีความเข้าใจธรรมและมีการรู้ ความโลภหรือความติดข้อง หรือว่าสภาพธรร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กำลังของสังขารขันธ์

 หัวข้อกระทู้: กำลังของสังขารขันธ์
เมื่อ: 09 พ.ค. 2009, 08:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 993


จริง ๆ แล้วไม่ต้องคิดไกลเลยนะค่ะ เข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง ว่าขณะนี้ กว่าจะพูดคำนี้ คิดอย่างนี้ เพราะสังขารขันธ์นั่นเอง ไม่มีใครสักคน หนึ่ง ปรุงแต่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่ง ถอยไปจากขณะนี้ จนถึง แสนโกฎิกัปป์ ทุกอย่างที่เกิดในจิตแต่ละขณะ เป็นกุศลบ้าง อกุศล บ้าง เหล่านี้ก็สะสมสืบต่อ รวมทั้งความคิดหลากหลาย ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การรู้ชัด

 หัวข้อกระทู้: การรู้ชัด
เมื่อ: 08 พ.ค. 2009, 18:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1036


เป็น "เรื่องราว" ทั้งนั้น.......? ถ้าที่มีคนถาม ว่า สีอะไร....เราก็คิดเรื่องสี ถ้าเขาไม่ถาม เราก็ไม่คิดถึงเรื่องสีเลย แต่เราคิดถึง "เรื่องราว"........? . ความจำเรื่องของสี ต้องมี....ไม่ใช่ไม่มี.! แต่ หมายความว่า ปกติแล้ว......เรา "คิด" เป็น "เรื่องราว" หลังจาก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่ลืมพิจารณาตนเอง

 หัวข้อกระทู้: ไม่ลืมพิจารณาตนเอง
เมื่อ: 07 พ.ค. 2009, 11:27 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1661


บุญญกิริยาวัตถุ ประการที่ ๑๐ คือ "การทำความเห็นให้ตรง" คือ การเป็นผู้ตรง. ยากไหมคะ....ที่จะเป็นผู้ตรง.? ถ้าไม่มี หิริ โอตตัปปะ.....ก็เป็นผู้เอียง. . โดยมาก มักจะพยายามหาทาง...ที่จะไม่โกรธ ไม่มีใครชอบความโกรธเลย.! เวลาโกรธ.......ไม่สบาย ความดันสูง เป็นไข้ มีอันตรายหลายอย่าง อันเกิดจากความโก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: การพิจารณา
เมื่อ: 06 พ.ค. 2009, 15:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1153


สำหรับเรื่อง "ศีล" . .......พิจารณา กาย วาจา ของตนเองได้ ว่า ในวันหนึ่งๆ ในขณะที่มี "ความอ่อนน้อม" ต่อ "ผู้ที่ควรอ่อนน้อม" ในขณะนั้น.......มี หิริ โอตตัปปะ มาก น้อย แค่ไหน.? . "สติ" สามารถที่จะพิจารณาถึง "จิตที่อ่อนโยน" ในขณะนั้นได้. . สงเคราะห์ ด้วย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติขณะอ่านหนังสือ

 หัวข้อกระทู้: สติขณะอ่านหนังสือ
เมื่อ: 03 พ.ค. 2009, 11:23 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1629


ทันที ที่ทางตาเห็น ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน จะรู้ได้ ด้วย หิริ และ โอตตัปปะ ในขณะนั้น น่ะค่ะ ว่า สิ่งที่ปรากฏทางตา ขณะนั้น เป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่ง แล้วต่อจากนั้น ก็เป็นความคิด คิด เป็น เรื่องราวจากสิ่งที่ปรากฏทางตา คิดว่า เป็น โลก. . เช่น ในขณะที่กำลังอ่านหนังสือ เหมือนกับ ว่า มีเรา และ มีโลก แต่ความเป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเห็นสี

 หัวข้อกระทู้: การเห็นสี
เมื่อ: 02 พ.ค. 2009, 10:40 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1214


เห็น คือ เห็นทุกอย่าง (ทุกอย่าง ที่เป็น "สี" ที่ปรากฏเฉพาะทางตา เท่านั้น) แต่...ไม่ใช่ "การนึกถึง" รูปร่าง สัณฐาน. . ขณะเห็นจริงๆ เราไม่ได้ "นึกเป็นคำ" เช่น นั่นสีเขียว นั่นสีขาว ฯลฯ แต่ หลังจากเห็นแล้ว เราจึง"นึกคิด"ถึงรูปร่าง สัณฐาน มีการ "จำ" รูปร...
เรียงตาม:  
หน้า 305 จากทั้งหมด 309 [ พบ 4621 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร