วันเวลาปัจจุบัน 19 ก.พ. 2020, 08:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 864 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมเป็นของลำบากมาก (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2012, 00:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 927


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%CB%C5%E9%D2%20%E0%A2%C1%BB%D1%B5%E2%B5~0.jpg ธรรมเป็นของลำบากมาก โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ธรรมฝ่ายไม่เกิด ไม่ดับทรงมีอิสระเต็มภูมิ ไม่ขึ้นอยู่กับธรรมฝ่ายสังขารเลย ทรงอร...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เปรียบเทียบสมถะ-วิปัสสนา (พระครูเกษมธรรมทัต)

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2012, 23:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1295


http://www.dhammajak.net/board/files/__7_180.jpg เปรียบเทียบสมถะ-วิปัสสนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ต่อไปนี้จะได้ปารภธรรม ตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางใ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดูความปรุงแต่ง : พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2012, 23:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1397


http://www.dhammajak.net/board/files/__8_142.jpg ดูความปรุงแต่ง โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) ต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ อาตมาจะได้น้อมนำมาบรรยายตามสติกำลังปัญญาความรู้ความเข้าใจ สิ่งใดที่ฟังแล้วโยมก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์ จะถูก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าสอนสมาธิพระอนุรุทธ

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 20:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 811


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ๘. อุปักกิเลสสูตร (๑๒๘) [๔๓๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้-สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารโฆสิตาราม เขตพระนครโก สัมพี สมัยนั้นแล พวก ภิกษุในพระนครโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียด สีกันและกันด้วยฝีปากอยู่ ฯ[๔๔๐] คร...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก เรื่องของสติกำหนดลมหายใจเข้าอออก

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 20:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1055


กายไม่หวั่นไหว จิตไม่หวั่นไหว "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอบรมทำให้มากซึ่งสมาธิ มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ (อานาปานสติสมาธิ) กายย่อมไม่หวั่นไหว จิตย่อมไม่หวั่นไหว." สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๔๐๐ เมื่อก่อนตรัสรู้ ทรงเจริญอานาปานสติมาก "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้ตัวเรา ในสมัยก่อนจะต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: จิตนั่นแหละเป็นแก่นของชีวิต (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 20:34 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1317


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_2_737.jpg จิตนั่นแหละเป็นแก่นของชีวิต โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พุทโธ พุทโธ เป็นยอดกรรมฐาน การภาวนาพุทโธๆ ในใจบ่อย ทำให้ใจเย็นสบาย จิตใจเบิกบานผ่องใส พุทโธ คือเป็นผู้ที่ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว ตื่นที...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: จิตนั่นแหละเป็นแก่นของชีวิต (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 20:34 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 678


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_2_737.jpg จิตนั่นแหละเป็นแก่นของชีวิต โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พุทโธ พุทโธ เป็นยอดกรรมฐาน การภาวนาพุทโธๆ ในใจบ่อย ทำให้ใจเย็นสบาย จิตใจเบิกบานผ่องใส พุทโธ คือเป็นผู้ที่ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว ตื่นที...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กรรมฐานระลึกชาติได้ ระลึกบุญคุณคนได้ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2012, 18:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1796


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%A8%C3%D1%AD%20%B0%D4%B5%B8%D1%C1%E2%C1%201%7E0.jpg อาตมาไม่สอนใครไปสู่สวรรค์นิพพาน แต่สอนกรรมฐานให้ระลึกชาติได้ ระลึกบุญคุณคนได้ นึกถึงพ่อแม่ นึกถึงตัวเองและสงสารตัวเอง จะได้ทำแต่สิ่งดีๆ แค่นี้พอก่อน บางคนลืมพ่อลืมแม่ อย่...

 บอร์ด: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์)   หัวข้อ: กรรมฐานระลึกชาติได้ ระลึกบุญคุณคนได้ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2012, 18:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 425


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%A8%C3%D1%AD%20%B0%D4%B5%B8%D1%C1%E2%C1%201%7E0.jpg อาตมาไม่สอนใครไปสู่สวรรค์นิพพาน แต่สอนกรรมฐานให้ระลึกชาติได้ ระลึกบุญคุณคนได้ นึกถึงพ่อแม่ นึกถึงตัวเองและสงสารตัวเอง จะได้ทำแต่สิ่งดีๆ แค่นี้พอก่อน บางคนลืมพ่อลืมแม่ อย่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การเข้าถึงพุทธธรรม : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2012, 18:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1065


การเข้าถึงพุทธธรรม พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ปุจฉา ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรมได้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับ? วิสัชชนา ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรมนั้น เบื้องต้นจะต้องทำตนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอยู่เป็นประจำ และเข้าใจความหมายของคำว่าพุทธธรรมต่อไปว่า.... พุทธะ : หมายถึงท่านผู้รู้ตามเป็นจริง จนมีความสะอา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ขี้เกียจทำมาหากิน (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2012, 00:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1627


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%BA%D8%B4%B4%D2%20%B6%D2%C7%E2%C3%7E0.jpg มีโยมผู้ชายคนหนึ่ง มีโอกาสได้กราบหลวงปู่ และถวายการนวดให้หลวงปู่ ตอนหนึ่งแกนวดไปแล้วก็พูดไปว่า "หลวงปู่ครับ ผมไม่อยากทำมาหากิน อยากอยู่เฉยๆ จะให้นั่งภาวนาผมก็ไม่อยากนั่ง" หลวงปู...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทางสายพระพุทโธ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2012, 00:12 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1877


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_729.jpg การภาวนา “พระพุทโธ” ที่จะเปลี่ยนจากการภาวนาพุทโธที่เคยทำมานั้น ครูอาจารย์นักปฏิบัติสำคัญๆ ทั้งหลายท่านก็สอนตรงกัน ดังเช่นท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ท่านยังใช้อุบายสอนชาวป่าชาวเขาให้รู้จักภาวนาคำ “พุทโธ” โดยให้เขาช่วยหา “พุทโธ”...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัจจุบัน สมเด็จพระญาณสังวร พํานักอยู่ที่ไหนครับ

เมื่อ: 23 พ.ค. 2012, 00:08 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1423


ขอบคุณมากครับ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การละบุญ..ละบาป (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 22:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 696


“...อนัตตาฝ่ายบาป เป็นฝ่ายเว้นในเบื้องต้น อนัตตาฝ่ายบุญ เป็นฝ่ายเจริญทำให้เกิดให้มี เมื่อสุดท้าย อนัตตาบุญก็ดีอนัตตาบาปก็ดี ก็ส่งคืนหมด ไม่เข้าไปยึดถือสอดแทรกเอาเป็นเจ้าของส่วนกุศลผลบุญ พระอนาคามียังจัดเป็นกุศลผลบุญอยู่ เพราะติดอยู่ในบุญ ยังข้ามบุญไม่ได้ เพราะบุญยังไม่เต็ม ส่วนพระอรหันต์นั้น บุญเต็ม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ไม่หมั่นเจริญสมาธิภาวนา...สมาธิท่านก็หมดไปเอง (หลวงพ่อจรัญ)

เมื่อ: 21 พ.ค. 2012, 22:42 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1963


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__199_134.jpg ถ้าท่านตั้งใจอย่างนี้ “เจริญสมาธิภาวนา” วงจรกระแสไฟฟ้าท่านก็จะเข้าสู่ล็อค ท่านจะเก็บไฟในหม้อแบตเตอรี่ไว้ได้ รักษาหม้อแบตเตอรี่ไว้ดีด้วย หมั่นเติมน้ำกลั่นรถท่าน ท่านมีรถหรือขายรถก็ตามต้องรักษารถ เอารถมาจอดทิ้งไว้ไม่ใช้ จะสตาร์ทไม่ติด รับรอง...
เรียงตาม:  
หน้า 9 จากทั้งหมด 58 [ พบ 864 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร