Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
พบ 28 รายการ
ผู้ตั้ง ข้อความ
หัวข้อ: กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9925

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:18 am   หัวเรื่อง: กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
๑. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา
๒. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร
๓. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ...
หัวข้อ: ต ร ง กั บ วั น แ ร ม ๑ ค่ำ เ ดื อ น ๘
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9198

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:18 am   หัวเรื่อง: ต ร ง กั บ วั น แ ร ม ๑ ค่ำ เ ดื อ น ๘
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ป ...
หัวข้อ: ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อ า ส า ฬ ห บู ช า
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 3815

ตอบForum: พิธีกรรมทางศาสนา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:17 am   หัวเรื่อง: ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อ า ส า ฬ ห บู ช า
ผ ล จ า ก ก า ร แ ส ด ง ป ฐ ม เท ศ น า
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว ปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าเบญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรม เรียกว่า เกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักษุ บรรลุเป็นโสดาบัน ...
หัวข้อ: ใ จ ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง ป ฐ ม เ ท ศ น า
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9329

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:16 am   หัวเรื่อง: ใ จ ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง ป ฐ ม เ ท ศ น า
ในการแสดงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการคือ
ก. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชี ...
หัวข้อ: ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๘
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9209

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:15 am   หัวเรื่อง: ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๘
ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๘
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรก ...
หัวข้อ: พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9281

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:08 am   หัวเรื่อง: พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจ ...
หัวข้อ: มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9549

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:06 am   หัวเรื่อง: มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
1. นั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้)
อานิสงส์ --- เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
...
หัวข้อ: ความสุข ๒ ชั้น ( ธรรมะเดลิเวอรี่)
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9624

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:04 am   หัวเรื่อง: ความสุข ๒ ชั้น ( ธรรมะเดลิเวอรี่)
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต อาตมาอ่านเจอกลอนในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ที่ผู้เขียนระบายไว้ได้สาแก่ใจมากเลย เร็ว ก็หาว่าล้ำหน้า ช้า ก็หาว่าอืดอาด โง่ ก็ถูกตวาด พอฉลาด ก็ถูกระแวง ทำก่อน บ ...
หัวข้อ: คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ร่ำรวย
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 8782

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:02 am   หัวเรื่อง: คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ร่ำรวย
คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ร่ำรวย
คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จ
แต่คนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือ คนที่มีความสบายใจเท่านั้นเอง

และความหมายของความสบายใจ คือ

หนึ ...
หัวข้อ: เวลาทำบุญให้อธิษฐานแบบนี้...จะดีแก่ตัวเรา
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 1
อ่าน: 14018

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 11:01 am   หัวเรื่อง: เวลาทำบุญให้อธิษฐานแบบนี้...จะดีแก่ตัวเรา
ขอบุญจาก............(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึง
แก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพ ...
หัวข้อ: พระตรีมูรติ : เทพเจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 8417

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 10:48 am   หัวเรื่อง: พระตรีมูรติ : เทพเจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์
"โอม" (AUM) เป็นสัญญลักษณ์ของพระตรีมูรติ โดยเป็นการรวมอักษร (อักษรเทวนาครี)

1. อะ หมายถึงพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ เทพเจ้าผู้ดำรงรักษา

2. อุ หมายถึงพระพรหม เทพเจ้าผู้สร้างโลก

3. มะ ...
หัวข้อ: การบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 8938

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 10:47 am   หัวเรื่อง: การบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
การบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ตามลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 ดังนี้ ควรบูชาทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ และวันพฤหัสบดีอันเป็นวันครู

เครื่องสักก ...
หัวข้อ: happy birthday to you
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 9278

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 10 เม.ย.2010, 10:45 am   หัวเรื่อง: happy birthday to you
........ไกลก้อไกลซะจนคนละฟ้า....
...อยากพาตัวไปหาแต่ก้อทำไม่ได้...
..ได้แต่หลับตาลงส่งใจไป..
แทนของขวัญกล่องใหญ่ในวันสำคัญ.....เขียนการ์ดใบใหญ่ใส่ท้องฟ้า...
เขียนอวยพรเธอว่าให้สุขสันต์... ...
หัวข้อ: ต้องการให้ลบกระทู้ทุกๆกระทู้พร้อมประวัติส่วนตัวออกจากระบบค่ะ
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 8508

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 03 มี.ค.2010, 9:14 am   หัวเรื่อง: ต้องการให้ลบกระทู้ทุกๆกระทู้พร้อมประวัติส่วนตัวออกจากระบบค่ะ
เนื่องด้วยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้ลบทุกๆกระทู้ ถาม-ตอบ
พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวของดิฉันให้ออกจากระบบ รบกวนท่านที่เกี่ยว
ช่วยจัดการให้ด่วนด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


ด้วยความนับถือ ...
หัวข้อ: ต้องการให้ลบกระทู้และประวัติส่วนตัวออกจากระบบค่ะ
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 0
อ่าน: 8573

ตอบForum: แจ้งปัญหา   ตอบเมื่อ: 02 มี.ค.2010, 4:37 pm   หัวเรื่อง: ต้องการให้ลบกระทู้และประวัติส่วนตัวออกจากระบบค่ะ
เรียนท่านที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เคยตั้งกระทู้และกรอกประวัติส่วนตัว
แต่ตอนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการลบประวัติส่วนตัวทั้งหมด
และในทุกกระทู้ที่ตั้งขึ้นและตอบ รบกวนช่วยจัดการให้ด ...
หัวข้อ: มือที่สาม???
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 9
อ่าน: 12128

ตอบForum: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพลาก   ตอบเมื่อ: 06 มี.ค.2008, 11:25 am   หัวเรื่อง: ขอบคุณมากค่ะ
เมย์เองน่ะค่ะคุณแบม คุณแบมเก่งมากค่ะ ยิ้มเห็นฟัน สาธุ
หัวข้อ: นี่คือกรรมสนองหรือเปล่าค่ะ.....
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 4
อ่าน: 5061

ตอบForum: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพลาก   ตอบเมื่อ: 29 ก.พ.2008, 12:59 pm   หัวเรื่อง: นี่คือกรรมสนองหรือเปล่าค่ะ.....
เนื่องจากดิฉันและสามีอยู่กินกันมาร่วม 5 ปี ปกติถ้ามีเวลาก็จะไปทำบุญที่วัดประจำ
แต่จู่ๆ ก็มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันไม่เคยทราบเรื่องนี้เลย
จะกระทั่งผู้หญิงคนนั้นท้อง ดิฉันเสีย ...
หัวข้อ: มือที่สาม???
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 9
อ่าน: 12128

ตอบForum: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพลาก   ตอบเมื่อ: 29 ก.พ.2008, 11:48 am   หัวเรื่อง: มือที่สาม???
คนที่เข้ามาเป็นมือที่สาม จนทำให้สามีและภรรยา...หย่าร้างกันเกิดจากกรรมอะไร
หัวข้อ: กระดานประกาศแจก CD-MP3 สื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาชุดที่ ๓ มี
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 50
อ่าน: 43296

ตอบForum: ธรรมทาน   ตอบเมื่อ: 12 ม.ค. 2008, 3:51 pm   หัวเรื่อง: ขอรับ CD-MP3
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอรับ 2 ชุด ค่ะ

ดีใจมากค่ะที่ได้อ่าน Website เพราะมันตรงกับวัตถุประสงค์ของดิฉันพอดีค่ะ เนื่องจาก
ในขณะนี้ดิฉันและเพื่อนๆ ที่ทำงานด้วยกัน มีโครงการจัดทำ CD และหนังสือที่ให้ควา ...
หัวข้อ: แจกหนังสือวิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก
เมย์มิการ์ ชัยบุญ

ตอบ: 156
อ่าน: 91036

ตอบForum: ธรรมทาน   ตอบเมื่อ: 12 ม.ค. 2008, 3:37 pm   หัวเรื่อง: ขอรับหนังสือธรรมะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอรับ 3 เล่มค่ะ

เนื่องจากดิฉันกับเพื่อนๆ ที่ทำงานด้วยกันมีโครงการที่จะจัดทำหนังสือและ CD แจกเป็นธรรม
ทานตามวัดต่างๆ และสถานการศึกษาที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ตอนนี้กำลังรวบรวมปั ...
 

 ไปที่:   


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง